Infond SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad | KBM Infond

VEP na dan 16.02.2018
5,58 EUR
  0,23%
SPREMEMBA VEP na dan  16.02.2018
1 leto 0,01%
3 leta 16,66%
5 letna 25,44%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond SpecialOpportunities Flexible izkorišča naložbene priložnosti na kapitalskih trgih. Sredstva so razpršena med naložbe z ustreznim razmerjem med potencialnim donosom in doprinosom k tveganju, brez geografskih in panožnih omejitev.
  • Sklad omogoča upravljavcem fleksibilno prilagajanje strukture naložb glede na pričakovano relativno donosnost naložbenih razredov.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 16.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V %
16.02.2017 - 16.02.2018 0,01%
16.02.2016 - 16.02.2017 41,61%
16.02.2015 - 16.02.2016 -17,62%
16.02.2014 - 16.02.2015 9,92%
16.02.2013 - 16.02.2014 -2,13%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani fleksibilni globalni sklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
02.11.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
1,08 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 6791 931
ISIN
SI 0021401169
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,90%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
3,04% (za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Povezane novice in članki
Lahko po korekciji pričakujemo nove borzne vrhove?
16.02.2018
Gospodarstva po svetu so v odličnem stanju, popravki na borznih trgih pa običajni.
Delnica meseca: Accor
15.02.2018
Družba, ki investira tudi v Sloveniji
Sklad meseca: Infond Global
15.02.2018
Delniški trgi so kljub večji volatilnosti najboljši naložbeni razred.
Najbolj iskani skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond ALFA, mešani podsklad
Infond BETA, delniški podsklad razvitih trgov
Infond ENERGY, delniški podsklad
Infond TECHNOLOGY, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond SpecialOpportunities Flexible 0% Mešani sklad Globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 16.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -3,39% /
3 meseci 2,81% /
6 mesecev 3,63% /
Tekoče leto 0,06% /
1 leto 0,01% /
3 leta 16,66% 5,27%
5 let 25,44% 4,64%
10 let -34,59% -4,16%
Od ustanovitve -44,20% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 16.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V %
16.02.2017 - 16.02.2018 0,01%
16.02.2016 - 16.02.2017 41,61%
16.02.2015 - 16.02.2016 -17,62%
16.02.2014 - 16.02.2015 9,92%
16.02.2013 - 16.02.2014 -2,13%

10 največjih naložb

Na dan 31.01.2018
NALOŽBA DELEŽ V %
BANK OF AMERICA 4,77%
WELLS FARGO 4,66%
JPMORGAN CHASE 4,49%
CITIGROUP 4,10%
BANCO SANTANDER 3,45%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 3,38%
ALIBABA 3,05%
PNC 2,95%
INTESA SANPAOLO 2,94%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 2,82%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
97,53%

Geografska struktura

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
48,78%
Japonska
 
 
 
 
 
7,28%
Kitajska
 
 
 
 
 
5,47%
Španija
 
 
 
 
 
4,86%
Francija
 
 
 
 
 
4,55%
Nemčija
 
 
 
 
 
4,48%
Italija
 
 
 
 
 
4,09%
Nizozemska
 
 
 
 
 
3,83%
Indija
 
 
 
 
 
3,27%
Ostalo
 
 
 
 
 
10,92%

Panožna struktura

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
Finančne storitve
 
 
 
 
 
87,16%
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
3,05%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
2,56%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
1,74%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
1,55%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
1,47%

Naložbena politika sklada

Infond SpecialOpportunities Flexible izkorišča naložbene priložnosti na kapitalskih trgih. Sredstva so razpršena med naložbe, za katere se ocenjuje, da imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in doprinosom k tveganju.
  • Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje čim višjih donosov ob sprejemanju visokega naložbenega tveganja. Naložbeni cilj bo dosežen predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in v manjši meri na osnovi dividend in obresti.
  • Sklad ima fleksibilno usmerjeno naložbeno politiko, kar pomeni, da naložbeno strukturo prilagaja vsakokratnim razmeram na kapitalskih trgih skladno z oceno družbe za upravljanje. Naložbe sklada niso usmerjene glede velikosti, regije ali panoge izdajatelja.
  • Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga ali enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ali denarju ali denarnih ustreznikih.
  • Premoženje sklada se upravlja aktivno in ne sledi nobenemu indeksu.
  • Prihodki iz naslova dividend in obresti (kuponi obveznic) bodo v celoti reinvestirani v sklad.
  • Pri upravljanju premoženja sklada bodo uporabljene posebne tehnike upravljanja sredstev: posojanje vrednostnih papirjev, repo posli, kritna posojila in dogovori o finančnih zavarovanjih.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju, ki iščejo naložbene priložnosti ne glede na trenutno situacijo na kapitalskih trgih. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev osebnih naložb. 

O družbi, ki upravlja sklad

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2017 so bili kar trije Infondovi upravljavci med najboljših 10 v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani fleksibilni globalni sklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
02.11.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
1,08 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 6791 931
ISIN
SI 0021401169
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,90%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
3,04% (za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 2,90%
Skrbniška provizija: 0,05% 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
  • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
  • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
  • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani fleksibilni globalni sklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
02.11.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
1,08 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 6791 931
ISIN
SI 0021401169
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,90%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
3,04% (za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.