Krekov krovni sklad v upravljanju KBM Infond | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  06.10.2011 09:18

Od 15. oktobra Infond upravlja skupaj 17 skladov in podskladov

 
S 15. oktobrom KBM Infond prevzema upravljanje Krekovega krovnega sklada s šestimi podskladi. Med njimi najdemo tudi takšne, kakršnih doslej nismo imeli v ponudbi. 

Skupaj 17 skladov in podskladov

KBM Infond tako s 15. oktobrom upravlja kar 17 skladov in podskladov. Novost v ponudbi sta na primer delniška podsklada Krekov Nano&Tech in Krekov Klas Družbeno odgovorni. Prvi omogoča investiranje v štiri tehnološke panoge, ki imajo v prihodnosti nadpovprečni potencial za rast in razvoj: nanotehnološka podjetja, biotehnologija, vodni sektor in panoga nove energije. Krekov Klas Družbeno odgovorni nalaga sredstva v delnice svetovno priznanih družb, ki poleg finančnih izpolnjujejo še kriterije družbene odgovornosti (ekonomsko, okoljsko in družbeno sprejemljivo delovanje, ki omogoča trajnostni razvoj tako podjetij kot njihovega celotnega okolja).

Načrtujemo optimiranja za vlagatelje

S prenosom upravljanja se ne spreminjajo imena, naložbena politika in stroški skladov. Seveda pa načrtujemo, da bomo sčasoma združili istovrstne podsklade in vse skupaj zaokrožili v en krovni sklad in s tem poenotili in poenostavili ponudbo. S tem bomo vlagateljem ponudili optimalne pogoje naložbe in prenosov sredstev iz davčnega in stroškovnega vidika. Najnižji znesek vplačila v Krekove sklade je 20 evrov.

Pregled ponudbe

Vsi vlagatelji lahko znotraj istega krovnega sklada koristijo ugodnosti zamika obdavčitve pri prenosu sredstev med podskladi.

VZAJEMNI SKLAD

NALOŽBENA POLITIKA

OCENJENO TVEGANJE

KROVNI SKLAD INFOND

Infond Bond, obvezniški podsklad

Min. 90 % sredstev je naloženih v državne, podjetniške in bančne obveznice in obvezniške ciljne sklade. Max. 10 % sredstev je naloženih v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

srednje (4/10)

Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad

min. 75% sredstev vlagamo v delnice v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski.

visoko (8/10)

Infond Surovine in energija, delniški podsklad

min. 75% sredstev vlagamo v delnice svetovnih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo energentov

visoko (8/10)

Infond Kitajska, delniški podsklad

min 85% sredstev podsklada je naloženih v delnice in delniške ciljne sklade, ki imajo sedež, nalagajo svoje premoženje ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v skupini mejnih držav ali držav v razvoju, ki pa ne vključuje držav Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske.

visoko (8/10)

Infond Evropa, delniški podsklad

sklad vlaga v vrednostne papirje evropskih podjetij in ni panožno omejen; vsaj 75% vseh sredstev ima v delnicah

visoko (8/10)

Infond Delniški, delniški podsklad

naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; kot delniški vzajemni sklad ima vsaj 75% vseh sredstev v delnicah

visoko (8/10)

Infond Zdravstvo, delniški podsklad

sredstva se vlagajo v delnice družb v panogi zdravstva ali katere od panožnih skupin znotraj zdravstva

visoko (8/10)

Infond ZDA, delniški podsklad

najmanj 75% sredstev se vlaga v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah Severne, Srednje in Južne Amerike

visoko (8/10)

Infond Globalni defenzivni, uravnoteženi podsklad

naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; ima uravnoteženo razmerje med delnicami in obveznicami v portfelju

srednje (6/10)

KREKOV KROVNI SKLAD

Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad

Min. 75 % sredstev je naloženih v državne in podjetniške obveznice. Naložbe niso omejene niti panožno, niti geografsko.

Srednje (4/10)

Krekov Nano&Tech, delniški podsklad

Najmanj 80 % sredstev je usmerjenih v delnice in zaprte investicijske družbe, ki delujejo na področju nanotehnologije, biotehnologije, novih energij in v vodnega sektorja.

Visoko (9/10)

Krekov Klas Družbeno odgovorni, delniški podsklad

Najmanj 80 % sredstev je usmerjenih v delnice največjih globalnih podjetij in zaprte investicijske družbe, ki zasledujejo družbeno odgovornost, torej ekonomsko, okoljsko in družbeno sprejemljivo poslovanje

Višje (7/10)

Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad

Najmanj 75 % sredsev je naloženih v delnice in zaprte investicijske družbe na kapitalskih trgih držav v razvoju, ki imajo nadpovprečno gospodarsko rast.

Visoko (9/10)

Krekov Globalni, delniški podsklad

Najmanj 80 % sredstev je usmerjeno v delniške naložbe, ki niso geografsko in panožno omejene

Visoko (8/10)

Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad

Nalaga sredstva v globalne in slovenske delnice ter obveznice brez geografske in panožne omejitve.

Srednje (6/10)

VZAJEMNI SKLADI

Delniški vzajemni sklad Infond Globalni delniški

naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; vsaj 85% vseh sredstev ima v delnicah in delniških ciljnih skladih

visoko (8/10)

Vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb Infond Globalni fleksibilni

naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; brez omejitve deležev v delnicah ali obveznicah

visoko (7/10)

 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.