Izpostavljeni skladi | SAVA INFOND

Infond Globalni uravnoteženi,
mešani podsklad
Infond Globalni uravnoteženi ponuja vlagateljem globalno razpršen portfelj vrednostnih papirjev delniških naložb in naložb s fiksnim donosom. Lahko je temelj portfelja vsakega dolgoročnega varčevalca.
Infond Globalni delniški,
delniški podsklad
Infond Globalni delniški je globalni delniški sklad, ki sredstva investira v najboljša podjetja tako razvitih kot najhitreje rastočih gospodarstev na svetu ter omogoča najbolj raznoliko globalno izpostavljenost svetovnim delniškim trgom.
Infond Razviti trgi,
delniški podsklad razvitih trgov
Infond Razviti trgi investira sredstva v delnice globalnih korporacij iz industrijsko razvitih držav z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.
Infond Družbeno odgovorni,
delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni je prvi slovenski vzajemni sklad, ki postavlja pri izboru naložb na prvo mesto trajnostni razvoj in družbeno odgovorno poslovanje podjetij.
Infond Tehnologija,
delniški podsklad
Infond Tehnologija je sklad sektorja informacijske tehnologije (IT) in sorodnih panog, ki temeljijo na IT, kot so spletna prodaja, internet, družbeni mediji in videoigre.
Pregled vseh skladov,
v upravljanju Save Infond
Za varčevanje je sicer zmeraj na voljo veliko možnosti, vendar zgodovinski podatki kažejo, da so za dolgoročne naložbe skladi najbolj perspektiven izbor! Preglejte izbor vseh skladov, ki so v upravljanju Save Infond.
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.