Vaš osebni cilj | Vzajemni skladi

Izračunajte koliko lahko privarčujete s svojimi sredstvi.

Privarčevana vrednost*
Prilagoditev rezultatov
Enkratno vplačilo
EUR
Postopno vplačilo
EUR
mesečno
letno
Predvidena letna donosnost
%
Čas varčevanja
LET
Vstopni stroški
%

Primer naložbenih kombinacij Infondovih skladov za doseganje vaših finančnih ciljev***

Infond Pasivni
Pasivni vlagatelj želi varčevati v skladih, vendar je pripravljen prevzeti nižje tveganje in s tem zmerno donosnost.
Infond Zmerni
Zmerni vlagatelj je pripravljen sprejeti nekoliko višje tveganje ob pričakovanih višjih donosih, vendar želi ublažiti tveganje z manj tveganimi skladi.
Infond Aktivni
Aktivni vlagatelj je pripravljen sprejemati višje tveganje v pričakovanju višjih donosov. Zanima ga razpršitev v delniške naložbe iz vsega sveta, tako razvitih borznih trgov kot tudi hitro rastočih.
Prikaz je informativne narave in ne predstavlja obljubljene donosnosti v izbranem obdobju. KBM Infond ne prevzema nobene odgovornosti na podlagi predmetnega informativnega izračuna in ne odgovarja za morebitne napake in odstopanja pri izračunu. * PRIVARČEVANA VREDNOST temelji na poljubno izbrani vrednosti vplačanih sredstev, obdobju varčevanja, vstopnih stroških in poljubno izbrani donosnosti vlagatelja, ki pa ni odraz dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada. ** LETNA OZ. MESEČNA IZPLAČILA temeljijo na poljubno izbrani privarčevani vrednosti, času in pogostosti izplačevanja, poljubno izbrani predvideni letni donosnosti, ki pa ni odraz dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada in načinu porabe sredstev. *** PREDLOG ZA OGLED naložbene kombinacije temelji na izbiri naložbenega obdobja in pričakovanega povprečnega letnega donosa sklada. Podrobnejšo osnovo za predlagano kombinacijo najdete v Opozorilu vlagateljem.
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.