Kateri sklad izbrati? | SAVA INFOND

PROFIL VLAGATELJA - KAKŠNI SKLADI SO PRIMERNA NALOŽBA ZA VAS

STAROST VLAGATELJA*
do 35 let
35 - 65 let
nad 65 let

1. ZNANJE IN IZKUŠNJE VLAGATELJA

1a. Kakšno je vaše poznavanje naložb?*
Poznam:
depozite in/ali denarne sklade
obveznice in/ali obvezniške sklade
delnice in/ali delniške sklade
poznavanje vzajemnih skladov na osnovi predstavljenih lastnosti
1b. Imate izkušnje z naložbami v vrednostne papirje?*
imam
nimam
nimam, predstavljene so mi bile lastnosti vzajemnih skladov
1c. Katere posle z naložbami oz. finančnimi instrumenti ste že opravljali?*
nikoli občasno pogosto (več kot 5 poslov)
depoziti in/ali denarni skladi
obveznice in/ali obvezniški skladi
delnice in/ali delniški skladi

2. FINANČNO STANJE, ZMOŽNOSTI IN SPREJEMANJE TVEGANJ

2a. Vir vaših rednih prihodkov*
zaposlitev
pokojnina
kapital-drugo
nimam rednih prihodkov
2b. Kakšno je vaše razpoložljivo finančno premoženje (sredstva na TRR, depoziti, obveznice, delnice, vzajemni skladi in ostale naložbe…).*
pod 10.000 EUR
10.000 – 50.000 EUR
nad 50.000 EUR
nimam razpoložljivega finančnega premoženja
2c. Kolikšen delež razpoložljivega finančnega premoženja nameravate naložiti v vzajemne sklade?*
manj kot 20%
od 20% do 50%
več kot 50%
2d. Kolikšen je vaš razpoložljiv mesečni znesek, ki bi ga lahko mesečno namenili za varčevanje?*
pod 100 EUR
100 – 300 EUR
nad 300 EUR
nimam razpoložljivega zneska za mesečno varčevanje
2e. Kolikšen delež predvidene naložbe lahko potencialno izgubite in kljub temu ohranite obstoječ življenjski standard?*
0%
od 0% do 20%
od 20 do 50%
več kot 50%

3. NALOŽBENI CILJI

3a. Predvideno obdobje naložbe?*
nedoločeno obdobje
do 5 let
nad 5 let
3b. Kolikšen povprečni letni donos pričakujete?*
0 - 2%
3 – 5%
6 – 10%
več kot 10%
3c. V katero kategorijo glede tveganosti naložbe želite investirati?*
KATEGORIJA
NALOŽBENI CILJ
TVEGANJA
TIP SKLADOV
KATEGORIJA
1
NALOŽBENI CILJ
nizka pričakovana donosnost
TVEGANJA
nizka tveganja
TIP SKLADOV
  • denarni skladi
  • skladi kratkoročnih obveznic
KATEGORIJA
2
NALOŽBENI CILJ
zmerna pričakovana donosnost
TVEGANJA
zmerna tveganja
TIP SKLADOV
  • obvezniški skladi in
  • defenzivni mešani skladi
KATEGORIJA
3
NALOŽBENI CILJ
pričakovani srednje visoki donosi
TVEGANJA
srednja tveganja
TIP SKLADOV
  • mešani skladi
KATEGORIJA
4
NALOŽBENI CILJ
pričakovani visoki donosi
TVEGANJA
visoka tveganja
TIP SKLADOV
  • delniški globalni skladi in
  • delniški geografski in sektorski skladi
Oceni profil
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.