Kako deluje vzajemni sklad | SAVA INFOND

Sredstva vlagateljev v vzajemnem skladu upravlja družba za upravljanje v skladu s pravili upravljanja posameznega vzajemnega sklada. S pravili upravljanja je določena naložbena politika, način upravljanja sredstev, višina provizij in druga vprašanja, ki so pomembna za upravljanje s premoženjem sklada.

 
Sredstva  vzajemnega sklada se upravljajo tako, da se nalagajo v delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje, bančne depozite in ostale naložbe, v odvisnosti od tipa in naložbene politike posameznega vzajemnega sklada.

Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake dele, ki jih imenujemo enote premoženja. Vsaka enota premoženja predstavlja sorazmerni delež sredstev vseh naložb vzajemnega sklada.

Lastniki vzajemnega sklada so vlagatelji, ki vanj vlagajo denarna sredstva in s tem kupujejo enote premoženja vzajemnega sklada. Z vplačilom v sklad vlagatelj postane lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada. Družba upravlja sklad izključno v korist lastnikov sklada, oziroma vlagateljev.

Sredstva Infondovih vzajemnih skladov upravlja ekipa izkušenih upravljavcev in analitikov. Upravljavci skladov dnevno spremljajo, kaj se dogaja na svetovnih kapitalskih trgih in v gospodarstvu in izbirajo uspešna podjetja z domišljenimi razvojnimi strategijami in potenciali. To je celodnevno delo, saj se zjutraj posluje na azijskih, čez dan na evropskih, popoldne in zvečer pa na ameriških borznih trgih.
 
 
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.