Kako deluje vzajemni sklad | SAVA INFOND

Sredstva vlagateljev v vzajemnem skladu upravlja družba za upravljanje v skladu s pravili upravljanja posameznega vzajemnega sklada. S pravili upravljanja je določena naložbena politika, način upravljanja sredstev, višina provizij in druga vprašanja, ki so pomembna za upravljanje s premoženjem sklada.

 
Sredstva  vzajemnega sklada se upravljajo tako, da se nalagajo v delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje, bančne depozite in ostale naložbe, v odvisnosti od tipa in naložbene politike posameznega vzajemnega sklada.

Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake dele, ki jih imenujemo enote premoženja. Vsaka enota premoženja predstavlja sorazmerni delež sredstev vseh naložb vzajemnega sklada.

Lastniki vzajemnega sklada so vlagatelji, ki vanj vlagajo denarna sredstva in s tem kupujejo enote premoženja vzajemnega sklada. Z vplačilom v sklad vlagatelj postane lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada. Družba upravlja sklad izključno v korist lastnikov sklada, oziroma vlagateljev.

Sredstva Infondovih vzajemnih skladov upravlja ekipa izkušenih upravljavcev in analitikov. Upravljavci skladov dnevno spremljajo, kaj se dogaja na svetovnih kapitalskih trgih in v gospodarstvu in izbirajo uspešna podjetja z domišljenimi razvojnimi strategijami in potenciali. To je celodnevno delo, saj se zjutraj posluje na azijskih, čez dan na evropskih, popoldne in zvečer pa na ameriških borznih trgih.
 
 
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.