Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | SAVA INFOND

VEP na dan 18.07.2024
16,05 EUR
  -0,61%
SPREMEMBA VEP na dan  18.07.2024
1 leto 14,80%
3 leta 15,32%
5 letna 46,37%
Sklad je začel s poslovanjem 09.01.2017
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
MANJŠE TVEGANJE VEČJE TVEGANJE

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Naložbeni cilj 2040 je podsklad ciljnega datuma, namenjen varčevanju za pokojnino oz. kateremukoli drugemu dolgoročnemu finančnemu cilju. Primarno je namenjen vlagateljem, ki nameravajo sredstva dvigniti v obdobju okoli leta 2040 ali kasneje.
 • Brez vstopnih stroškov.
 • Brez izstopnih stroškov (v obdobju treh let po vplačilu).
 • Zelo ugodna, postopno padajoča upravljavska provizija.
 • Možnost varčevanja z nizkimi zneski (od 50 EUR dalje).
 • Vaš denar lahko izplačate kadarkoli želite! Brez vezave sredstev.
 • Sami določite, kako pogosto, kolikšen znesek in na kakšen način varčujete.
 • Enostavno in priročno. Izberete in vplačate v sklad. Ostalo naredimo mi s prilagajanjem sredstev sklada do ciljnega datuma 2040.
Minimalno vplačilo v podsklad je 50,00 evrov.Do 11. oktobra 2021 je sklad posloval z imenom Infond 2040, podsklad ciljnega datuma. S preimenovanjem se naložbena politika ni spremenila. 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 18.07.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V %
18.07.2023 - 18.07.2024 14,80%
18.07.2022 - 18.07.2023 5,76%
18.07.2021 - 18.07.2022 -5,02%
18.07.2020 - 18.07.2021 22,98%
18.07.2019 - 18.07.2020 3,59%
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
4,46 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
LEI
950400D3UA4UK5TPFF37
GIIN (FATCA)
JEQ640.00028.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
1,94% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Povezane novice in članki
Delnice letos skoraj nimajo slabih dni
18.07.2024
Dobro razpoloženi vlagatelji se ne pustijo motiti niti nepredvidljivemu razpletu ameriških volitev
Borzni trendi - julij 2024
12.07.2024
Pregled dogajanja na borzah doma in v tujini v preteklem mesecu
Poletna vročica na delniških trgih
11.07.2024
Ameriške delnice so upravičeno v ospredju
Najbolj iskani skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Naložbeni cilj 2040 0% Sklad ciljnega datuma Globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 18.07.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -0,66% /
3 meseci 4,82% /
6 mesecev 9,73% /
Tekoče leto 10,00% /
1 leto 14,80% /
3 leta 15,32% 4,87%
5 let 46,37% 7,92%
10 let / /
Od ustanovitve 60,48% /
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 18.07.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V %
18.07.2023 - 18.07.2024 14,80%
18.07.2022 - 18.07.2023 5,76%
18.07.2021 - 18.07.2022 -5,02%
18.07.2020 - 18.07.2021 22,98%
18.07.2019 - 18.07.2020 3,59%
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.

10 največjih naložb

Na dan 31.05.2024
NALOŽBA DELEŽ V %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND 3,78%
MICROSOFT 3,52%
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND 3,47%
NVIDIA 2,94%
APPLE 2,66%
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 EURO GOVERNMENT BOND 2,62%
REPUBLIKA SLOVENIJA - DZ105 2,23%
AMAZON 2,15%
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1,67%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,65%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
72,88%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
19,10%
Instrumenti denarnega trga
 
 
 
 
 
2,23%

Geografska struktura

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
43,07%
Francija
 
 
 
 
 
5,82%
Japonska
 
 
 
 
 
4,29%
Nizozemska
 
 
 
 
 
3,14%
Kitajska
 
 
 
 
 
2,96%
Nemčija
 
 
 
 
 
2,93%
Švica
 
 
 
 
 
2,85%
Slovenija
 
 
 
 
 
2,23%
Tajvan
 
 
 
 
 
1,65%
Ostalo
 
 
 
 
 
25,27%

Panožna struktura

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
18,79%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
11,74%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
9,00%
Industrija
 
 
 
 
 
8,16%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
7,45%
Komunikacijske storitve
 
 
 
 
 
5,53%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
5,09%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
3,09%
Energetika
 
 
 
 
 
3,00%
Ostalo
 
 
 
 
 
22,36%

Naložbena politika sklada

Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma, investira sredstva v delnice, ciljne sklade, obveznice in druge oblike olastninjenega dolga brez panožne omejitve iz vsega sveta, instrumente denarnega trga, denarne depozite, denar in denarne ustreznike.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Naložbena strategija sklada je prilagajanje strukture naložb sklada v obdobju poslovanja sklada.
 • Sklad je opredeljen je opredeljen kot sklad ciljnega datuma 2040, pri čemer bo družba skozi obdobje poslovanja sklada prilagajala delež posamezne vrste naložb v strukturi naložb in sicer od pretežno delniških naložb ob ustanovitvi do pretežno obvezniških in drugih manj tveganih naložb na oz. po ciljnem datumu. Po letu 2040 se naložbena politika sklada bistveno ne spreminja.
 • Sklad sredstva nalaga globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto.    
 • Sredstva so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno, in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice. Povprečna dospelost obveznic bo med 1 in 25 let. Delež tujih obveznic  z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30 % sredstev sklada.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MXWD Index (82,50%), QW7A Index (12,50%) in DBCONIA Index (5%). Struktura med njimi je variabilna in se spreminja skladno z naložbeno politiko sklada. Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa.  Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada. 

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen dolgoročnim vlagateljem, ki bodo svoja sredstva vložili za daljše časovno obdobje, predvidoma do leta 2040. Ne glede na navedeno pa vlagatelji niso zavezani v skladu ostati do leta 2040 in lahko svoja sredstva kadarkoli dvignejo. Kot podsklad ciljnega datuma je namenjen zlasti, vendar ne izključno vlagateljem, katerih namen je varčevati sredstva za pokojnino. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Namenjen je vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti uravnoteženo naložbeno tveganje.

 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
4,46 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
LEI
950400D3UA4UK5TPFF37
GIIN (FATCA)
JEQ640.00028.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
1,94% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Vstopni stroški od vplačane vrednosti investicijskih kuponov v podsklad se ne obračunavajo (0% vstopni stroški na vplačana sredstva). 
Pri izplačilu sredstev po poteku obdobja treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v sklad se izstopni stroški ne obračunajo.
Pri izstopu iz podsklada v obdobju do treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v podsklad se vlagateljem obračunajo 3 % izstopni stroški. 
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izražajo Tekoči stroški sklada.

Upravljavska provizija:
 

Odstotek provizije od povprečne
letne čiste vrednosti sredstev podsklada

obdobje
1,75 % do vključno leta 2023
1,50 % od 2024 do vključno 2027
1,25 % od 2028 do vključno 2031
1,00 % od 2032 do vključno 2035
0,75 % od 2036 do vključno 2039
0,50 % od 2040 naprej
 
Pri prenosu sredstev v drug podsklad krovnega sklada se po poteku obdobja treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v sklad vstopni stroški ne obračunajo.
Pri prenosu sredstev v drug podsklad krovnega sklada v obdobju do treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v podsklad se vlagateljem obračunajo izstopni stroški 3 %. 
  
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Družba lahko dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga finančna podjetja in institucionalne vlagatelje.

Vstopni in izstopni stroški se lahko dodatno znižajo ali v celoti oprostijo tudi v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali s ciljem nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev ter v drugih primerih, navedenih v posebnem sklepu, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
4,46 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
LEI
950400D3UA4UK5TPFF37
GIIN (FATCA)
JEQ640.00028.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
1,94% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.