Varčevanje za otroke | SAVA INFOND

Izračunajte koliko lahko privarčujete s svojimi sredstvi.

Otroci so za večino od nas največja naložba v življenju. Do osamosvojitve nas po nekaterih izračunih stanejo toliko, kot manjša hiša. Da bi otrokom lahko omogočili izobrazbo tudi v primeru, če želijo oditi na študij v drug kraj ali celo državo, lahko zanje že od malih nog pripravljamo rezervo. 
Privarčevana vrednost*
Prilagoditev rezultatov
Enkratno vplačilo
EUR
Postopno vplačilo
EUR
mesečno
letno
Predvidena letna donosnost
%
Čas varčevanja
LET
Vstopni stroški
%

Primer naložbenih kombinacij Infondovih skladov za doseganje vaših finančnih ciljev***

Infond Aktivni
Aktivni vlagatelj je pripravljen sprejemati višje tveganje v pričakovanju višjih donosov. Zanima ga razpršitev v delniške naložbe iz vsega sveta, tako razvitih borznih trgov kot tudi hitro rastočih.
Infond Zmerni
Zmerni vlagatelj je pripravljen sprejeti nekoliko višje tveganje ob pričakovanih višjih donosih, vendar želi ublažiti tveganje z manj tveganimi skladi.
Infond Pasivni
Pasivni vlagatelj želi varčevati v skladih, vendar je pripravljen prevzeti nižje tveganje in s tem zmerno donosnost.
Prikaz je informativne narave in ne predstavlja obljubljene donosnosti v izbranem obdobju. Sava Infond ne prevzema nobene odgovornosti na podlagi predmetnega informativnega izračuna in ne odgovarja za morebitne napake in odstopanja pri izračunu. * PRIVARČEVANA VREDNOST temelji na poljubno izbrani vrednosti vplačanih sredstev, obdobju varčevanja, vstopnih stroških in poljubno izbrani donosnosti vlagatelja, ki pa ni odraz dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada. ** LETNA OZ. MESEČNA IZPLAČILA temeljijo na poljubno izbrani privarčevani vrednosti, času in pogostosti izplačevanja, poljubno izbrani predvideni letni donosnosti, ki pa ni odraz dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada in načinu porabe sredstev. *** PREDLOG ZA OGLED naložbene kombinacije temelji na izbiri naložbenega obdobja in pričakovanega povprečnega letnega donosa sklada. Podrobnejšo osnovo za predlagano kombinacijo najdete v Opozorilu vlagateljem.
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.