Zasebnost | SAVA INFOND

Varstvo osebnih podatkov v družbi Sava Infond, d.o.o.

 

Varstvo osebnih podatkov - pravno obvestilo

Pred vami je dokument, ki vas seznanja z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki ste jih zaupali družbi Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. (poslej Sava Infond) in za kakšne namene družba vaše podatke uporablja. Dokument podaja informacije, ki so vam v zvezi z uresničevanjem vaših pravic lahko v pomoč. Vljudno vas prosimo, da dokument skrbno preberete in ga shranite.

V naši družbi se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Osebne podatke strank pridobivamo iz različnih virov, predvsem pa nam jih stranke zaupajo ob sklenitvi poslovnega razmerja. Pridobivamo jih tudi posredno preko same uporabe naših produktov in storitev, določene podatke pa ustvarjamo sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o strankah, ki so nam dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, javnih baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije obdelujemo za opravljanje svojega dela v zvezi s storitvami, ki jih družba izvaja. 
V okviru opravljanja svoje dejavnosti družba zbira in obdeluje osebne podatke, kot so npr.: priimek in ime, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo, občina, stalni naslov, spol, davčna številka, davčni urad, davčna izpostava, država bivanja, država tveganja, domicilna država, država rezidentstva za davčne namene, podatki o osebnem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje, izdajatelj), naslov za obveščanje (če je drugačen od stalnega), dejavnost stranke, številka TRR, politična izpostavljenost, podatki o pooblaščencih za zastopanje, podatki o in v zvezi s finančnimi računi na podlagi veljavnih predpisov za zagotavljanje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in FATCA ter veljavnimi predpisi glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (CRS). 
 • Sava Infond obdeluje zbrane osebne podatke strank za namene, zaradi katerih je pogodba med družbo in stranko sklenjena – upravljanje premoženja v izbranih skladih v upravljanju družbe Sava Infond. Obdeluje jih tudi za namene, ki so s to storitvijo povezani, kot npr. zbiranje podatkov za sklenitev direktnih obremenitev, sklepanje varčevalnih načrtov, za spremljanje zadovoljstva strank - reklamacije.
 • Zagotovitev osebnih podatkov je tako pogodbena obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo dejavnost družb za upravljanje ter relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov.  
 
 • Osebne podatke družba obdeluje tudi zaradi zakonitega interesa, ki ga v zvezi z izvajanjem dejavnosti ima. Med te aktivnosti lahko sodijo vse ali samo nekatere od naštetih: (1) pošiljanje pošte z vsebino, ki se nanaša na produkte družbe in za katere ocenjujemo, da vas bodo zanimali, koristili ali posredovali informacije, zaradi katerih se boste lahko bolj informirano odločali o svojih naložbah (2) obdelava z ciljem izboljšanja, prilagoditve storitve/komunikacije posamezni stranki, (3) za identifikacijo in preprečitev goljufij, (4) za namene ugotavljanja učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja, (5) za zagotovitev varnosti informacijskih sistemov.
 • Sava Infond stremi k minimalizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zakonskih določil in zakonitega interesa družbe.
 • Če posameznik, ki želi z družbo skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki je nujna za izpolnjevanje poslovnega razmerja, ima Sava Infond pravico odstopiti od takšnega poslovnega razmerja oziroma zadržati izvedbo transakcije. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe transakcije v primerih, ko niso bili posredovani vsi zakonsko zahtevani podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.
 
 • V kolikor bi posameznik želel pridobiti podatke o vseh namenih, za katere Sava Infond uporablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. Sava Infond mu bo v takem primeru posredovala natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov ter njihove pravne podlage.
 
 • Sava Infond ne sprejema odločitev glede posameznikov, ki bi temeljili zgolj na avtomatizirani obdelavi, oblikuje pa profile, a le na podlagi izrecnega soglasja posameznika.
 
 • Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na izrecnem soglasju stranke, ki družbi omogoča uporabo podatkov za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe, na podlagi izvedenih aktivnostih vzorčenja, anketiranja strank in statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za raziskave trga.
 
 • V primeru, da stranka ne poda soglasja za izvajanje zgoraj naštetih trženjskih aktivnosti družbe, ga poda delno ali soglasje prekliče, bo Sava Infond takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja; obveščanje o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).
 
 • Podaja soglasja je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V kolikor se stranka odloči, da ga ne želi podati oz. ga kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo oz. zanjo ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.
 • Vedno velja zadnje podano soglasje. V kolikor stranka na izjavi ne navede datuma, velja datum prejema soglasja v družbi oz. datum vnosa soglasja v IT sistem družbe. V kolikor stranka z novim/poznejšim soglasjem ne prekliče že danih soglasij (pusti okence prazno) se šteje, da je predhodno soglasje še veljavno do preklica.
  Obrazec za privolitev stranke za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja
  
 • V kolikor stranka želi preklicati že podano soglasje, to lahko stori z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki ga dobi na vseh vpisnih mestih. Seznam vpisnih mest je dostopen na www.infond.si. Preklic soglasja je mogoč tudi preko spleta z izpolnitvijo spletnega obrazca, v kolikor je stranka soglasje podala preko spleta.
 • Stranke se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil družbe preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je navedena na koncu sporočila družbe. Sava Infond bo zahtevo stranke po preklicu zabeležil in jo začel uveljavljati najkasneje 15 dni po prejemu.
 
 • Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci Save Infond in pogodbeni obdelovalci družbe, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe zaradi izvajanja svoje dejavnosti. Med te štejemo pooblaščena vpisna mesta, skrbnika vzajemnih skladov, dobavitelje programske opreme, skrbnike informacijskih sistemov, revizorje, tiskarje in podobne kategorije uporabnikov. Vsi navedeni uporabniki so zavezani spoštovati določila predpisov o varovanju osebnih podatkov. Na podlagi pogodb so zavezani k varovanju zaupnih podatkov in k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov strank. Podrobnejše informacije o pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri Pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov na dpo@infond.si. Podatki o strankah so poslovna skrivnost družbe.   
 • Vse uporabnike družba skrbno izbira in presoja ali pri izvajanju svoje dejavnosti spoštujejo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 • Uslužbenci družbe do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Določeni podatki so skladno z zakonskimi zahtevami posredovani naslednjim državnim organom in nosilcem javnih pooblastil: Uradu za preprečevanja pranja denarja, Finančni upravi Republike Slovenije, Komisiji za preprečevanje korupcije, sodiščem, stečajnim upraviteljem, Centrom za socialno delo, Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Banki Slovenije.
 
 • Sava Infond lahko opravi poizvedbo in pridobi podatke o stranki, med drugim ali TRR, ki ga je stranka navedla, res pripada njej,  o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju ter drugem njenem premoženju, prebivališču, davčni številki, politični izpostavljenosti, in drugih podatkih pri drugih upravljalcih zbirk podatkov, če jih Sava Infond nima oziroma jih kljub pozivu stranke, stranka ni posredovala družbi, pa so ti podatki potrebni za dosego namena izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznostih. Družba lahko preveri tudi verodostojnost pridobljenih podatkov ter stranko preveri z listo omejevalnih ukrepov. Za namene izvedbe poglobljenega pregleda lahko podatke preveri tudi pri kreditni ali finančni instituciji, kjer ima stranka sklenjeno poslovno razmerje.
 
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav oz. po poteku roka hrambe zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Soglasje, podano za izvajanje trženjskih aktivnosti, velja za čas trajanja poslovnega razmerja in se hrani še 5 let po prenehanju. V kolikor stranka soglasje prekliče, Sava Infond njenih podatkov za ta namen več ne uporablja.
 • V kolikor stranka, ki je podala soglasje za izvajanje trženjskih aktivnosti, z družbo nima sklenjenega poslovnega razmerja, njeno soglasje velja 5 let od dneva oddaje.
 • Osebni podatki se zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo po poteku koledarskega leta, ko je bil dosežen namen, zaradi katerega so se podatki zbrali ali je potekel zakonsko določen rok hrambe.
 
 • Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdeluje družba Sava Infond, ima pravice, ki so posamično predstavljene v nadaljevanju.
 • Prejete zahtevke posameznikov obravnava Pooblaščenec za varstvo podatkov. Sava Infond je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu.
 • Sava Infond mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko Sava Infond zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Sava Infond (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.  
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od družbe dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (1) namen obdelave, (2) vrste zadevnih osebnih podatkov, (3) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, (4) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, (5) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, (6) pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, (7) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, (8) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in na spletni strani družbe.
Obrazec za zahtevo stranke za seznanitev 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec Sava Infond brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim ter ob upoštevanju namenov obdelave, in pravice do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov , kar sporoči s predložitvijo obrazca – Podatki vlagatelja/vlagateljice - fizične osebe, ki je dostopen na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in spletni strani www.infond.si. 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Sava Infond brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito. Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je dostopen na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in spletni strani www.infond.si.

Obrazec za uveljavitev pravice do izbrisa 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da družba omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Sava Infond osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
 • Zahteva za omejitev obdelave se vloži preko posebnega obrazca, ki je dostopen na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in spletni strani www.infond.si.
 • Sava Infond mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Obrazec za uveljavitev pravice do omejitve obdelave 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval družbi in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na soglasju ali se obdelujejo na podlagi pogodbe in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo posameznika se podatki od Save Infond prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
 • Zahteva se vloži preko posebnega obrazca, ki je dostopen na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in spletni strani www.infond.si.
Obrazec za uveljavitev pravice do prenosa osebnih podatkov 
Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa upravljavca in za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko tovrstni obdelavi kadarkoli ugovarja.
 • Ugovor se vloži preko posebnega obrazca, ki je dostopen na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in spletni strani www.infond.si
Obrazec za uveljavitev pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov 
 • Zoper molk upravljavca (če Sava Infond ne odgovori stranki v zakonskem roku 1 meseca) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.
 • Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora. Zahtevo in pritožbo lahko stranka poda s pomočjo posebnega obrazca, objavljenega na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca.
 
 • SAVA INFOND, družba za upravljanje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5822416000, davčna številka: SI 25711679. Člani organa upravljanja in nadzora so dostopni na www.infond.si
 
 • Izvajanje trženjskih aktivnosti
Seznam pogodbenih obdelovalcev, s katerimi sodeluje Sava Infond,  lahko stranka pridobi na podlagi zahteve na dpo@infond.si. Seznam družb v skupini je dostopen na spletni strani www.infond.si. 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@infond.si ali na telefonski številki
00386 2 229 74 56. 
Sava Infond si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravnega obvestila za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.  Pravno obvestilo je na voljo na sedežu družbe, vseh pooblaščenih vpisnih mestih in na njeni spletni strani www.infond.si, kjer je objavljen tudi seznam pooblaščenih vpisnih mest.
Za vse, kar ni posebej določeno s pravnim obvestilom ali s pogodbo, veljajo določila veljavne zakonodaje.
Predmetni dokument velja in se uporablja od  20. maja 2018  dalje, ko bo tudi objavljen na spletni strani družbe in ko bodo strankam dostopni vsi v dokumentu navedeni obrazci in zahteve.

Sava Infond, d.o.o. 
osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti.
obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje  s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja,
zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran , decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.
upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave, npr. Sava Infond.  
obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
kršitev varstva osebnih podatkov: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
anonimizacija: pomeni pretvorbo osebnega podatka na način, da posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, več ni določljiv. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.