Varčevanje za stanovanje in avto | SAVA INFOND

Izračunajte koliko lahko privarčujete s svojimi sredstvi.

Saj jih vsi poznamo – tik pred prazniki izdihne pomivalni stroj, potrebujemo novo kuhinjo, obnova kopalnice pa tako ali tako šteje med največje investicije v gospodinjstvu. Namesto kredita, za katerega bomo plačevali še obresti in stroške najema kredita, si ta denar raje prihranimo! 
Privarčevana vrednost*
Prilagoditev rezultatov
Enkratno vplačilo
EUR
Postopno vplačilo
EUR
mesečno
letno
Predvidena letna donosnost
%
Čas varčevanja
LET
Vstopni stroški
%

Primer naložbenih kombinacij Infondovih skladov za doseganje vaših finančnih ciljev***

Infond Aktivni
Aktivni vlagatelj je pripravljen sprejemati višje tveganje v pričakovanju višjih donosov. Zanima ga razpršitev v delniške naložbe iz vsega sveta, tako razvitih borznih trgov kot tudi hitro rastočih.
Infond Zmerni
Zmerni vlagatelj je pripravljen sprejeti nekoliko višje tveganje ob pričakovanih višjih donosih, vendar želi ublažiti tveganje z manj tveganimi skladi.
Infond Pasivni
Pasivni vlagatelj želi varčevati v skladih, vendar je pripravljen prevzeti nižje tveganje in s tem zmerno donosnost.
Prikaz je informativne narave in ne predstavlja obljubljene donosnosti v izbranem obdobju. Sava Infond ne prevzema nobene odgovornosti na podlagi predmetnega informativnega izračuna in ne odgovarja za morebitne napake in odstopanja pri izračunu. * PRIVARČEVANA VREDNOST temelji na poljubno izbrani vrednosti vplačanih sredstev, obdobju varčevanja, vstopnih stroških in poljubno izbrani donosnosti vlagatelja, ki pa ni odraz dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada. ** LETNA OZ. MESEČNA IZPLAČILA temeljijo na poljubno izbrani privarčevani vrednosti, času in pogostosti izplačevanja, poljubno izbrani predvideni letni donosnosti, ki pa ni odraz dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada in načinu porabe sredstev. *** PREDLOG ZA OGLED naložbene kombinacije temelji na izbiri naložbenega obdobja in pričakovanega povprečnega letnega donosa sklada. Podrobnejšo osnovo za predlagano kombinacijo najdete v Opozorilu vlagateljem.

Razen vstopnih stroškov se iz sredstev vlagatelja poravnava tudi posredne stroške sklada, zajete v tekočih stroških podskladov, katerih zgodovina je razkrita pri vsakem podskladu, ki so že upoštevani v objavljenih vrednostih enote sklada, v simulaciji pa ne. Prihodnji rezultati so odvisni od obdavčitve, ki je odvisna od osebnega stanja vsakega vlagatelja in se lahko v prihodnosti spremeni. Podskladi, ki jih upravlja Sava Infond, nimajo vzpostavljenih jamstev za kapital, zato lahko naložba vodi tudi v finančno izgubo.
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.