Opozorilo vlagateljem | KBM Infond

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

 

Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Najvišji vstopni stroški dosegajo do 5 %, najvišji izstopni stroški do 3 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vrednost enote premoženja se dnevno spreminja. Pričakovani donosi v prihodnosti so lahko višji ali nižji od prikazanih. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Vsi zainteresirani lahko prospekt, ključne podatke za vlagatelje ter zadnje revidirano letno poročilo in polletno poročilo pridobijo tudi v pisni obliki na vseh vpisnih mestih in na sedežu družbe.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto. Naložba vlagatelja v investicijske kupone ni zajeta s sistemom zajamčenih vlog bank in hranilnic in lahko se zgodi, da vlagatelj zaradi gibanj na finančnih trgih ne dobi povrnjenih vseh sredstev, naloženih v investicijske kupone.

Podatki, objavljeni na spletni strani, so informativne narave in KBM Infond d.o.o. ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov. Infond d.o.o. ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz podatkov, pridobljenih na spletnem mestu. Informativni izračuni in prikazi na spletni strani niso zavezujoči. Za pridobitev točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto Infond d.o.o.

Uporaba podatkov, zbranih preko na spletni strani

Uporabniki spletne strani družbe imajo možnost, da prek spletnih obrazcev pridobijo dodatne informacije o ponudbi in storitvah in naročijo storitve. Podatke, ki ste jih vpisali v obrazce za naročila ali prijave, lahko družba uporablja tudi za statistične in tržne analize ter segmentacijo in za neposredno trženje produktov KBM Infond. V skladu s 73. členom ZVOP ima posameznik pravico kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahtevati, da družba trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. V vsakem sporočilu, ki ga boste prejeli, boste imeli možnost, da prejemanje tovrstnih sporočil prekličete. KBM Infond in njegovi poslovni partnerji bodo varovali prejete podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Odjavite se lahko iz vseh oblik trženjskega in informativnega komuniciranja z družbe, razen od obveznih vsebin, ki izhajajo iz zahtev obveščanja vseh vlagateljev po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki jih v skladu s pristojnim sklepom izvajamo po potrebi prek klasične pošte ali, če imamo za to vaše soglasje, na vaš elektronski naslov.

Kriteriji za prikaz predloga za ogled kombinacije skladov

Predlogi za ogled naložbene kombinacije temeljijo na izbiri naložbenega obdobja ali izbiri pričakovanega povprečnega letnega donosa naložbe.
 
Kriterij let Kriterij donosa
do 3 leta - Infond Pasivni do 3% letno - Infond Pasivni
od 3 leta do 8 let - Infond Zmerni od 3 do 7% - Infond Zmerni
nad 8 let - Infond Aktivni 7% in več - Infond Aktivni

Osnovne informacije o obdavčitvi kapitalskih dobičkov za vlagatelje

1    Fizične osebe - rezidenti

Za obdavčljivo odsvojitev investicijskega kupona se po ZDoh-2 šteje unovčenje oziroma prodaja investicijskega kupona sklada in izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije sklada.

Za neobdavčljivo odsvojitev investicijskega kupona se po ZDoh-2 štejeta predvsem:

  • prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe;
  • prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni.

Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi. Obdavčitev kapitalskega dobička je odvisna od tega, koliko časa je minilo od dneva pridobitve prodanih investicijskih kuponov:

  • do 5 let - 25 % davka,
  • nad 5 do 10 let - 15 %,
  • nad 10 do 15 let - 10 %,
  • nad 15 do 20 let - 5 % davka na kapitalski dobiček.

Po 20 letih od dneva nakupa ustvarjeni kapitalski donos ni več obdavčen.

Pri zamenjavi investicijskega kupona podsklada za investicijski kupon drugega podsklada istega krovnega sklada se uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Prijavo za kapitalske dobičke takšnih odsvojitev morajo vlagatelji vložiti šele leto po tem, ko so odprodali enote in prejeli denar na svoj bančni račun.

2     Pravne osebe - rezidenti

Dohodki pravnih oseb so obdavčeni v skladu z ZDDPO-2. Stopnja davka na ustvarjeni davčno priznani dobiček je od 1.1.2017 naprej 19 %.

Vsi vlagatelji, pravne osebe – rezidenti so dolžni davčno priznani dobiček ugotavljati na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v skladu z zakoni in računovodskimi standardi, pri čemer so dolžni upoštevati posebnosti, kot jih določa ZDDPO-2. Posebna pravila se nanašajo predvsem na spremembe računovodskih usmeritev, popravke napak in prevrednotenja.


Več informacij glede obdavčite investicijskih kuponov lahko vlagatelj pridobi v Prospektu Krovnega sklada Infond.

Navedeni podatki so informativne narave. Vsak vlagatelj naj se glede natančne informacije glede davčnih obveznosti v zvezi z naložbo v investicijske kupone obrne na svojega davčnega svetovalca. KBM Infond d.o.o. ne opravlja storitev davčnega svetovanja in ne prevzema nobene odgovornosti iz tega naslova.

Avtorske pravice

Vsi podatki, objavljeni na tej spletni strani, so predmet avtorskih pravic oz. druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe KBM Infond d.o.o. Razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih tekstov, objavljenih na spletni strani, ali podatkov, vsebovanih v njih, ni dopustno, razen v primeru pisnega soglasja družbe KBM Infond d.o.o.

Uporaba vsebin, objavljenih na spletnih straneh v nekomercialne namene, je dovoljena  ob navedbi »KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – vse pravice pridržane.«

Politika reševanja pritožb
Politika izvrševanja odločitev za trgovanje
Povzetek politike uveljavljanja glasovalnih pravic
Politika obvladovanja nasprotij interesov

 

 
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.