Pravna obvestila za vlagatelje | SAVA INFOND

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

 

Opozorilo vlagateljem glede tveganosti naložb in stroškov, povezanih z naložbo v vzajemne sklade


Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani.

Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Najvišji vstopni stroški dosegajo do 3 %, najvišji izstopni stroški do 3 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Vrednost enote premoženja se dnevno spreminja. Pričakovani donosi v prihodnosti so lahko višji ali nižji od prikazanih. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Vsi zainteresirani lahko prospekt, ključne podatke za vlagatelje ter zadnje revidirano letno poročilo in polletno poročilo pridobijo tudi v pisni obliki na vseh vpisnih mestih in na sedežu družbe.

Izračuni "Prikaz donosnosti varčevanja" niso ocena prihodnjih rezultatov, saj omogočajo simulacijo prikazov po parametrih, ki jih izbere vsak uporabnik sam. Tako ne temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto. Naložba vlagatelja v investicijske kupone ni zajeta s sistemom zajamčenih vlog bank in hranilnic in lahko se zgodi, da vlagatelj zaradi gibanj na finančnih trgih ne dobi povrnjenih vseh sredstev, naloženih v investicijske kupone.

Prihodnji rezultati sklada so odvisni od obdavčitve, ki pa je odvisna od osebnega stanja vsakega vlagatelja in se lahko v prihodnosti spremeni. Osnovne informacije najdete na tej podstrani v poglavju "Osnovne informacije o obdavčitvi kapitalskih dobičkov za vlagatelje".
Podskladi, ki jih upravlja Sava Infond, nimajo vzpostavljenih jamstev za kapital, zato lahko naložba vodi tudi v finančno izgubo.

Podatki, objavljeni na spletni strani, so informativne narave in Sava Infond d.o.o. ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov. Sava Infond, d.o.o., ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz podatkov, pridobljenih na spletnem mestu. Informativni izračuni in prikazi na spletni strani niso zavezujoči. Za pridobitev točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto Sava Infond, d.o.o.

 

Razkritja glede stroškov poslovanja z Infond skladi

Vsi stroški poslovanja z Infond skladi so predstavljeni v poglavju 6 Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond, na spletni strani pa v poglavju »Stroški« predstavitve vsakega od podskladov. Morebitne trženjske akcije z ugodnostmi pri vplačilih so objavljane na naslovnici spletne strani in ni nujno, da so identične za vplačila prek vseh vpisnih mest (pogodbenih partnerjev za trženje). Družba ne glede na uspešnost upravljanja skladov v primerjavi z referenčnim indeksom, razkritim v Ključnih podatkih za vlagatelje vsakega posameznega podsklada, ne zaračunava provizije za uspešnost.
 

Vstopni stroški

Višina vstopnih stroškov je objavljena v poglavju »Stroški« predstavitve vsakega od podskladov in se lahko razlikuje za vplačila preko drugih vpisnih mest, v nobenem primeru pa ne smejo presegati najvišje določenih 3 %.
Od vsakega nakazila v sklad se plačuje vstopne stroške, z izjemo vplačil v Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma, kjer pa se v primeru prodaje ali prenosa sredstev v drug podsklad prej kot v treh letih od dne vplačila obračunajo izstopni stroški.
Za vplačila prek varčevalnega načrta velja stalna ugodnost polovičnih vstopnih stroškov, običajnih za izbrani podsklad.
 

Izstopni stroški

Višina izstopnih stroškov je objavljena v poglavju Stroški predstavitve vsakega od podskladov.
Izstopni stroški se ne obračunavajo, z izjemo podsklada Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma, kjer dosegajo 3 % v primeru prodaje ali prenosa v drug podsklad Krovnega sklada Infond prej kot v treh letih od vplačila.
 

Tekoči stroški podskladov

Posredne stroške podsklada na letni ravni izražajo Tekoči stroški podskladov. Ti stroški so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Tekoči stroški podsklada, ki so objavljeni med podatki o skladu v poglavju s predstavitvijo vsakega podsklada, vključuje na primer upravljavsko provizijo, skrbniško provizijo, stroške revidiranja, stroške z zakonom predpisanega obveščanja vlagateljev, stroške trgovanja z vrednostnimi papirji na račun podsklada ipd. Opis je v poglavju 6.2. Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond.
 

Vpliv stroškov na donos naložbe

Neposredni stroški poslovanja sklada, kot so vstopni in izstopni stroški, zmanjšujejo prikazan donos. Posredni stroški sklada so že zajeti v vrednostih enot premoženja – dejansko se je torej s portfeljem podsklada ustvarilo donos, ki je poleg prikazanega donosa pokril še celotne stroške poslovanja podsklada. 

Kriteriji za prikaz predloga za ogled kombinacije skladov

Predlogi za ogled naložbene kombinacije temeljijo na izbiri naložbenega obdobja ali izbiri pričakovanega povprečnega letnega donosa naložbe.
 
Kriterij let Kriterij donosa
do 3 leta - Infond Pasivni do 3% letno - Infond Pasivni
od 3 leta do 8 let - Infond Zmerni od 3 do 7% - Infond Zmerni
nad 8 let - Infond Aktivni 7% in več - Infond Aktivni
 

Osnovne informacije o obdavčitvi kapitalskih dobičkov za vlagatelje

1    Fizične osebe - rezidenti

Za obdavčljivo odsvojitev investicijskega kupona se po ZDoh-2V šteje unovčenje oziroma prodaja investicijskega kupona sklada in izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije sklada.

Za neobdavčljivo odsvojitev investicijskega kupona se po ZDoh-2V štejeta predvsem:

  • prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe;
  • prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni.

Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi. Obdavčitev kapitalskega dobička je odvisna od tega, koliko časa je minilo od dneva pridobitve prodanih investicijskih kuponov.
Za prodaje, izvršene v letu 2022* so stopnje:

  • do 5 let - 25 % davka,
  • nad 5 do 10 let - 20 %,
  • nad 10 do 15 let - 15 %.

Po 15 letih od dneva nakupa ustvarjeni kapitalski donos ni več obdavčen.
* Za odsvojitve do vključno leta 2021 znaša davčna stopnja 27,5 %, po petih letih imetništva 20 %, po desetih letih imetništva 15%, po petnajstih letih imetništva 10 %, po dvajsetih letih imetništva pa je vlagatelj oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala.

Vlagatelj se lahko samo za davčno leto 2022 odloči za vključitev dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo, tako, da se njegovi dohodki iz kapitala obdavčijo skupaj z vsemi dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, po progresivnih davčnih stopnjah (dohodninska lestvica) in ob upoštevanju davčnih olajšav. Zavezanec mora o svoji izbiri na predpisan način seznaniti davčni organ. Če se vlagatelj odloči za vštevanje dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo, to uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Pri zamenjavi investicijskega kupona podsklada za investicijski kupon drugega podsklada istega krovnega sklada se uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Prijavo za kapitalske dobičke takšnih odsvojitev morajo vlagatelji vložiti šele do 28. februarja leto po tem, ko so odprodali enote in prejeli denar na svoj bančni račun.

2     Pravne osebe - rezidenti

Dohodki pravnih oseb so obdavčeni v skladu z ZDDPO-2. Stopnja davka na ustvarjeni davčno priznani dobiček je od 1.1.2017 naprej 19 %.

Vsi vlagatelji, pravne osebe – rezidenti so dolžni davčno priznani dobiček ugotavljati na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v skladu z zakoni in računovodskimi standardi, pri čemer so dolžni upoštevati posebnosti, kot jih določa ZDDPO-2. Posebna pravila se nanašajo predvsem na spremembe računovodskih usmeritev, popravke napak in prevrednotenja.


Več informacij glede obdavčite investicijskih kuponov lahko vlagatelj pridobi v Prospektu Krovnega sklada Infond.

Navedeni podatki so informativne narave. Vsak vlagatelj naj se glede natančne informacije glede davčnih obveznosti v zvezi z naložbo v investicijske kupone obrne na svojega davčnega svetovalca. Sava Infond, d.o.o. ne opravlja storitev davčnega svetovanja in ne prevzema nobene odgovornosti iz tega naslova.

 

Avtorske pravice

Vsi podatki, objavljeni na tej spletni strani, so predmet avtorskih pravic oz. druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe Sava Infond, d.o.o. Razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih tekstov, objavljenih na spletni strani, ali podatkov, vsebovanih v njih, ni dopustno, razen v primeru pisnega soglasja družbe Sava Infond, d.o.o.

Uporaba vsebin, objavljenih na spletnih straneh v nekomercialne namene, je dovoljena  ob navedbi »Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – vse pravice pridržane.«

 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.