Podatki o družbi | SAVA INFOND

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji Sava Infond uspešno upravlja premoženje investitorjev že sedemindvajset let.

 
Danes Sava Infond upravlja več kot 700 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev v Krovnem skladu Infond z 19 podskladi različnih naložbenih politik. Število skladov in višina sredstev v upravljanju uvrščajo Savo Infond med vodilne in največje upravljavce v Sloveniji s približno 13-odstotnim tržnim deležem.

Kot eden izmed vodilnih upravljavcev vzajemnih skladov v Sloveniji Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov. To med drugim dokazujejo tudi visoke uvrstitve upravljavcev in analitikov na letnem ocenjevanju v organizaciji Mojih financ, pa tudi oznake kakovosti za sklade iz slovenskih in mednarodnih vrednotenj.
 
Firma: SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. Skrajšano ime: SAVA INFOND, d.o.o.
Sedež: SI-2000 Maribor Poslovni naslov: Ulica Eve Lovše 7
Matična številka: 5822416 Davčna številka: 25711679
Identifikacijska
številka za DDV:
SI25711679 Šifra dejavnosti: 66.300
Velikost: majhna Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0491 522,
odprt pri Novi KBM, d.d.
Poslovno leto: koledarsko leto Splet: www.infond.si
E-pošta: info(at)infond.si Telefon: 02 229 74 40
Faks: 02 229 74 89 Brezplačna 
telefonska številka:
080 22 42
Predsednica uprave: Jožica Palčič Član uprave: mag. Samo Stonič
    Član uprave: mag. Jure Dubravica
 

Poslanstvo, vizija in vrednote

Sava Infond s strokovnim upravljanjem premoženja zagotavlja donosno in varno naložbo svojim vlagateljem. Z delom na osnovi strokovnih znanj, izkušenj, upoštevanja etičnih načel upravljanja in komuniciranja ter transparentnosti produktov smo zaupanja vreden poslovni partner, kar je temelj za kakovostne odnose z deležniki. Ustvarjamo pozitivno delovno okolje, ki omogoča posameznikom razvijanje svojih sposobnosti za doseganje osebnih in poslovnih ciljev. 
Družba bo krepila položaj ene izmed vodilnih slovenskih družb za upravljanje. V naslednjem obdobju želi postati prepoznaven upravljavec premoženja v regiji. Družba bo s strokovnim upravljanjem naložb in prilagodljivo ponudbo produktov in storitev krepila zaupanje vlagateljev. 
Naše zaposlene so oblikovala leta izkušenj, njihova strokovnost pa se nadgrajuje s stalnim izobraževanjem.
 

Varnost in zaupanje

Varnost poslovanja zagotavljamo z učinkovitim obvladovanjem tveganj in izobraževanjem zaposlenih ter prodajnih partnerjev.
Upravljavci delajo v skladu z mednarodno uveljavljenimi načeli finančnega upravljanja:
 • strokovno in etično,
 • v interesu vlagateljev,
 • neodvisno in objektivno,
 • delujejo s spretnostjo, skrbnostjo in sposobnostjo,
 • spoštujejo predpise in pravila, ki veljajo na trgu.
V družbi gradimo dobre medčloveške odnose, pošten in transparenten odnos do vlagateljev ter poslovnih partnerjev.
 

Učinkovitost in prilagodljivost

V družbi stremimo k poenostavljanju procesov in produktov tako na strani upravljanja premoženja kot tudi na (po)prodajnih aktivnostih. Z raznoliko ponudbo produktov želimo zadostiti različnim finančnim ciljem naših vlagateljev.
 

Družbena odgovornost

V Savi Infond se zavedamo odgovornosti do svojih zaposlenih, vlagateljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Upoštevamo zakonska, etična in moralna pravila okolja, v katerem poslujemo, ter skrbimo za varovanje okolja. 

Trajnostni razvoj

1 TRAJNOSTNI RAZVOJ

1.1 Razkritje, povezano s trajnostnostjo članic Zavarovalne skupine Sava

Zavarovalna skupina Sava ali skupina je skupina družb, ki jo sestavljajo obvladujoča in odvisne družbe. SAVA INFOND d.o.o. kot odvisna družba pripada Zavarovalni skupini Sava. Informacije o politikah in razkritjih Zavarovalne skupine Sava.

Izjava Zavarovalne skupine Sava: Razkritje, povezano s trajnostnostjo
Izjava Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.: Trajnostna razkritja na dan 30. 06. 2023

 

 

 
Družba za upravljanje je strategijo trajnostnega razvoja Zavarovale skupine Sava vključila v Politiko trajnostnega razvoja.

Družba si s sprejemom politike postavlja naslednje cilje:
 • Trajnostnostno poslovanje postane del investicijskega procesa.
 • Trajnostnostno poslovanje postane del korporativnih, zalednih in kontrolnih poslovnih procesov.
 • Družba krepi vlogo odgovornega delodajalca.
 • Družba krepi vlogo odgovornega partnerja.
 • Družba gradi trajnostnostno usmerjeno poslovno okolje.

Še zlasti pa politika podrobneje ureja, kako družba upošteva trajnostni razvoj v investicijskem procesu. 
Trajnostnostna naložba – pomeni naložbo v gospodarsko dejavnost, ki prispeva k okoljskemu cilju (6 dejavnikov) ali ki prispeva k socialnemu cilju, zlasti naložbo, ki prispeva k odpravljanju neenakosti, vzpodbuja socialno kohezijo, socialno vključevanje in delovna razmerja ali naložbo v človeški kapital pod pogojem, da take naložbe bistveno ne škodujejo kateremukoli izmed teh ciljev in da družbe, v katere se vlaga, spoštujejo prakse dobrega upravljanja, zlasti glede dobrih upravljavskih struktur, odnosov z zaposlenimi, plačilom osebja in spoštovanjem davčnih predpisov.

Tveganje povezano s trajnostnostjo ali tudi trajnostnostno tveganje
Pomeni okoljski, socialni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki bi v primeru, da do njega oziroma nje pride, lahko povzročil oziroma povzročila znaten negativni vpliv na vrednost naložbe.

ESG dejavniki ali kriteriji – okoljski, socialni in upravljavski dejavniki ali kriteriji. 

1.3.1    Trajnostnost Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

Podsklad se v skladu z Uredbo 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev, uvršča med sklade, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti.

Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe v delnice podjetij in enote delniških investicijskih skladov, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti.

To bo dosegal z:

 • izborom naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov s strani specializiranih ponudnikov ocenjene kot manj tvegane in
 • izključitvami.

Podsklad ne nalaga v delnice podjetij, ki neposredno delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne oziroma škodljive z vidika trajnostnega razvoja.

To so:

 • kontroverzna orožja (protipehotne mine, kasetno strelivo, kemična in biološka orožja, zažigalno orožje, orožja z osiromašenim uranom in jedrska orožja),
 • fosilna goriva (kurilni premog, naftni peski, arktično vrtanje),
 • proizvodnja strelnega orožja,
 • vojaška industrija,
 • alkohol,
 • tobak,
 • palmovo olje,
 • igre na srečo,
 • jedrska energija in
 • zabavna industrija za odrasle.

Pri oceni trajnostnosti podsklad upošteva tudi prakso dobrega upravljanja. Podsklad ne bo nalagal v naložbe s slabo prakso upravljanja. Eden izmed elementov analize je zahteva, da podjetje sledi načelom globalnega dogovora Združenih narodov.

Podsklad pri sprejemanju investicijskih odločitev poleg finančnih podatkov upošteva tudi ESG dejavnike, kakor tudi tveganja glede trajnostnosti. ESG dejavniki so upoštevani v celotnem investicijskem procesu, s poudarkom na analizi naložb, preden se podsklad odloči za nakup. Družba ne upošteva sistematično škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti na ravni vseh podskladov in vseh vrst naložb. Upošteva pa zgoraj navedene investicijske strategije za ta podsklad.

Podsklad kot mero uspešnosti uporablja splošni tržni indeks MSCI World Index, ki ni skladen z okoljskimi in socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja podsklad. Indeks sestavlja 1.562 naložb iz 23 razvitih držav. Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del indeksa. Naložbena politika omogoča pomembne odklone strukture naložb podsklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Podrobni podatki o indeksu se nahajajo na strani https//www.msci.com/.

Načelo, da se ne škoduje bistveno, se uporablja samo za tiste naložbe, na katerih temelji finančni produkt, pri katerih so upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. V naložbah, na katerih temelji preostali del finančnega produkta, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

Metodologija in viri podatkov z razlagami

Podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, posluje v skladu z Metodologijo za doseganje trajnostnostnih značilnosti.
Podrobnejši podatki in dokumentacija, povezana z vsebinami s področja trajnostnega razvoja je dostopna v zavihku Trajnostnost podsklada Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov.

 
Glavni škodljivi vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti trenutno niso sistematično vključeni v investicijski proces Infond skladov, razen za podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov. Podskladi ne investirajo v določene izključene dejavnosti, ki jih družba ocenjuje kot sporne. Na podlagi Politike trajnostnega razvoja si podskladi prizadevajo za postopno in sistematično vključitev glavnih škodljivih vplivov v investicijski proces kot tudi v nadaljnji razvoj metodologij za spremljanje in ocenjevanje trajnostnostnih tveganj. V naložbah, na katerih temeljijo preostali skladi, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

Družba je trajnostni razvoj s katerim naslavlja tudi trajnostnostna tveganja vključila v celoten postopek investicijskega procesa, kar zajema:
 • odločitev o nakupu naložbe (prvi skrbni pregled naložbe),
 • izvrševanje pravic iz naložbe (izvrševanje glasovalnih pravic),
 • spremljavo naložbe in odločitev o prodaji naložbe (ponavljajoči skrbni pregledi naložb) ter
 • pri oblikovanju portfelja sklada (portfolio construction).

Določeni pristopi so upoštevani pri vseh skladih, določeni pa le pri skladu, ki posluje v skladu z 8. členom SFDR. Družba v okviru skrbnega pregleda naložb upošteva podatke ponudnikov, ki delujejo na področju ocenjevanja trajnostnosti naložb. Družba se pri izboru naložb nagiba k naložbam, ki so z vidika trajnostnosti ocenjene boljše. Dovoljene izjeme so opredeljene v Politiki trajnostnega razvoja. 

1.4    Trajnostni razvoj in gospodarjenje

Družba opravlja tudi storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti za članice Zavarovalne skupine Sava. Pri upravljanju sredstev bo družba sledila usmeritvam Zavarovalne skupine Sava, sprejetih v Trajnostni naložbeni politiki Zavarovalne skupine Sava. V naložbah, na katerih temeljijo portfelji strank, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

Maribor, 16. avgust 2023. 

Politika reševanja pritožb

Naše prvo in vodilno temeljno načelo poslovanja je zadovoljstvo vlagatelja. Temu ustrezno smo zastavili tudi politiko reševanja pritožb. Naš cilj je, da vsak nesporazum razrešimo čimprej na način, da najdemo skupno rešitev. Večino nesporazumov razrešimo že v pogovoru z vlagatelji, kadar to ni mogoče, lahko vlagatelji vložijo pisno pritožbo. Pisno pritožbo se obravnava z vso potrebno skrbnostjo s ciljem čimprejšnje rešitve. Vsakega vlagatelja sproti obveščamo o poteku postopka in morebitnem potrebnem času za zbiranje potrebnih podatkov za osvetlitev situacije. 
V tem primeru se lahko vlagatelj, ki je že opravil pritožbni postopek pri družbi za upravljanje, obrne na Arbitražo združenja družb za upravljanje. Izpolni obrazec za vložitev pobude za začetek postopka pred arbitražo, z družbo pa sklene še pogodbo o izvensodnem reševanju sporov, s katero stranki postopka določita arbitra, saj o zadevi odloča arbiter posameznik.

Dosegljivi smo:
po telefonu - 02 229 7440
po elektronski pošti - info@infond.si
pisno na naslovu Sava Infond, d.o.o., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor

Več informacij o Arbitraži pri Združenju družb za upravljanje najdete na spletu.

Podatki o izvajalcu IRPS (izvensodnega reševanja potrošniških sporov):
Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ, Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
tel. 01 430 49 18; e-naslov arbitraza@zdu-giz.si
vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 12618300
matična št. 5872324; davčna št. SI40646629 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.