Podatki o družbi | SAVA INFOND

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji Sava Infond uspešno upravlja premoženje investitorjev že sedemindvajset let.

 
Danes Sava Infond upravlja več kot 380 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev v Krovnem skladu Infond z 22 podskladi različnih naložbenih politik. Število skladov in višina sredstev v upravljanju uvrščajo Savo Infond med vodilne in največje upravljavce v Sloveniji s približno 12-odstotnim tržnim deležem.

Kot eden izmed vodilnih upravljavcev vzajemnih skladov v Sloveniji Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov. To med drugim dokazujejo tudi visoke uvrstitve upravljavcev in analitikov na letnem ocenjevanju v organizaciji Mojih financ, pa tudi oznake kakovosti za sklade iz slovenskih in mednarodnih vrednotenj.

Vzajemni skladi v upravljanju Save Infond so na voljo domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na Slovaškem. V sklopu trženja skladov v tujini je tako sklad Infond BRIC že večkrat prejel najvišjo Morningstarjevo oceno (5 zvezdic), prav tako pa se redno uvršča na najvišja mesta v primerjavah skladov evropskih ocenjevalcev skladov.
 
Firma: SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. Skrajšano ime: SAVA INFOND, d.o.o.
Sedež: SI-2113 Maribor Poslovni naslov: Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1552
Matična številka: 5822416 Davčna številka: 25711679
Identifikacijska
številka za DDV:
SI25711679 Šifra dejavnosti: 66.300
Velikost: majhna Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0491 522,
odprt pri Novi KBM, d.d.
Poslovno leto: koledarsko leto Splet: www.infond.si
E-pošta: info(at)infond.si Telefon: 02 229 74 40
Faks: 02 229 74 89 Brezplačna 
telefonska številka:
080 22 42
Predsednica uprave: Jožica Palčič Član uprave: mag. Samo Stonič
 

Poslanstvo, vizija in vrednote

Sava Infond s strokovnim upravljanjem premoženja zagotavlja donosno in varno naložbo svojim vlagateljem. Z delom na osnovi strokovnih znanj, izkušenj, upoštevanja etičnih načel upravljanja in komuniciranja ter transparentnosti produktov smo zaupanja vreden poslovni partner, kar je temelj za kakovostne odnose z deležniki. Ustvarjamo pozitivno delovno okolje, ki omogoča posameznikom razvijanje svojih sposobnosti za doseganje osebnih in poslovnih ciljev. 
Družba bo krepila položaj ene izmed vodilnih slovenskih družb za upravljanje. V naslednjem obdobju želi postati prepoznaven upravljavec premoženja v regiji. Družba bo s strokovnim upravljanjem naložb in prilagodljivo ponudbo produktov in storitev krepila zaupanje vlagateljev. 
Naše zaposlene so oblikovala leta izkušenj, njihova strokovnost pa se nadgrajuje s stalnim izobraževanjem.
 

Varnost in zaupanje

Varnost poslovanja zagotavljamo z učinkovitim obvladovanjem tveganj in izobraževanjem zaposlenih ter prodajnih partnerjev.
Upravljavci delajo v skladu z mednarodno uveljavljenimi načeli finančnega upravljanja:
 • strokovno in etično,
 • v interesu vlagateljev,
 • neodvisno in objektivno,
 • delujejo s spretnostjo, skrbnostjo in sposobnostjo,
 • spoštujejo predpise in pravila, ki veljajo na trgu.
V družbi gradimo dobre medčloveške odnose, pošten in transparenten odnos do vlagateljev ter poslovnih partnerjev.
 

Učinkovitost in prilagodljivost

V družbi stremimo k poenostavljanju procesov in produktov tako na strani upravljanja premoženja kot tudi na (po)prodajnih aktivnostih. Z raznoliko ponudbo produktov želimo zadostiti različnim finančnim ciljem naših vlagateljev.
 

Družbena odgovornost

V Savi Infond se zavedamo odgovornosti do svojih zaposlenih, vlagateljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Upoštevamo zakonska, etična in moralna pravila okolja, v katerem poslujemo, ter skrbimo za varovanje okolja. 

Trajnostni razvoj

Zavarovalna skupina Sava ali skupina je skupina družb, ki jo sestavljajo obvladujoča in odvisne družbe. SAVA INFOND d.o.o. kot odvisna družba pripada Zavarovalni skupini Sava.

Izjava Zavarovalne skupine Sava: Razkritje, povezano s trajnostnostjo 
 

1.    UVOD

Evropski parlament in Evropska komisija sta v okviru Akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019 sprejela Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) ((EU) 2019/2088). Namen uredbe o razkritjih je povečati preglednost glede trajnostnostih značilnosti in vlaganj za končne potrošnike.

Zavarovalna skupina Sava podpira to pobudo EU in si bo še naprej prizadevala prispevati k trajnostnemu razvoju. Uvedli bomo tehnične standarde, ki jih je Evropska komisija objavila 2. februarja, in ustrezno ažurirali svoja razkritja.

Pri izvajanju svoje trenutne strategije trajnostnega razvoja (2020–2022) in pripravi strategije za naslednje obdobje se bomo oprli na okvir, določen z uredbo SFDR, taksonomijo EU in Direktivo glede razkritja nefinančnih informacij.

2.    Tveganja glede trajnostnosti

2.1.    Politika vključevanja tveganj glede trajnostnosti v sprejemanje investicijskih odločitev
Skupina v okviru svoje Strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v svoje postopke sprejemanja odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnostnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022 lahko preberete v trajnostnem poročilu skupine.

Vendar pa tveganja glede trajnostnosti trenutno niso sistematično vključena v politike Zavarovalne skupine Sava.

Uprava Save Re, d.d., kot obvladujoče podjetje Zavarovalne skupine Sava, je sprejela odločitev, da skupina v letu 2021 oblikuje investicijsko politiko ESG, ki bo določala okvir za vključitev tveganj glede trajnostnosti v postopke sprejemanja investicijskih odločitev.
 
2.2.    Vključevanje tveganj glede trajnostnosti v politike prejemkov
Tveganja glede trajnostnosti trenutno niso vključena v politike prejemkov skupine. Kot je omenjeno zgoraj, skupina razvija postopek za vključevanje tveganj glede trajnostnosti in dejavnikov trajnostnosti v postopke sprejemanja investicijskih odločitev. Kot naravni del tega želi skupina upoštevanje tveganj glede trajnostnosti vključiti v politike prejemkov in uprava se je zavezala, da to izvede v naslednjem strateškem obdobju.

3.    Izjava o glavnih škodljivih vplivih

Skupina v okviru svoje Strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v svoje postopke sprejemanja odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnostnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022 lahko preberete v trajnostnem poročilu skupine.

Vendar pa skupina trenutno ne upošteva glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti na sistematičen način. Uprava Save Re d.d., kot obvladujoče podjetje Zavarovalne skupine Sava, je sprejela odločitev, da skupina v letu 2021 oblikuje investicijsko politiko ESG, ki bo določala okvir za vključitev tveganj glede trajnostnosti v postopke sprejemanja investicijskih odločitev. 
Družba za upravljanje je strategijo trajnostnega razvoja Zavarovale skupine Sava vključila v Politiko trajnostnega razvoja.

Družba si s sprejemom politike postavlja naslednje cilje:
 • Trajnostnostno poslovanje postane del investicijskega procesa.
 • Trajnostnostno poslovanje postane del korporativnih, zalednih in kontrolnih poslovnih procesov.
 • Družba krepi vlogo odgovornega delodajalca.
 • Družba krepi vlogo odgovornega partnerja.
 • Družba gradi trajnostnostno usmerjeno poslovno okolje.

Še zlasti pa politika podrobneje ureja, kako družba upošteva trajnostni razvoj v investicijskem procesu. 
Trajnostnostna naložba – pomeni naložbo v gospodarsko dejavnost, ki prispeva k okoljskemu cilju (6 dejavnikov) ali ki prispeva k socialnemu cilju, zlasti naložbo, ki prispeva k odpravljanju neenakosti, vzpodbuja socialno kohezijo, socialno vključevanje in delovna razmerja ali naložbo v človeški kapital pod pogojem, da take naložbe bistveno ne škodujejo kateremukoli izmed teh ciljev in da družbe, v katere se vlaga, spoštujejo prakse dobrega upravljanja, zlasti glede dobrih upravljavskih struktur, odnosov z zaposlenimi, plačilom osebja in spoštovanjem davčnih predpisov.

Tveganje povezano s trajnostnostjo ali tudi trajnostnostno tveganje
Pomeni okoljski, socialni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki bi v primeru, da do njega oziroma nje pride, lahko povzročil oziroma povzročila znaten negativni vpliv na vrednost naložbe.

ESG dejavniki ali kriteriji – okoljski, socialni in upravljavski dejavniki ali kriteriji. 

1.3.1    Trajnostnost Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

Podsklad se v skladu z Uredbo 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev, uvršča med sklade, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe v delnice podjetij in enote delniških investicijskih skladov, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, pri čemer je pretežni del takšnih, ki so z vidika ESG dejavnikov, s strani specializiranih ponudnikov ocenjena kot manj tvegana. Delež naložb, ki delujejo na področjih, ki pozitivno prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja (Združenih narodov), bo znašal vsaj 25 %.Podsklad nalaga v delnice podjetij, katerih produkti ali storitve pozitivno prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov. To so predvsem področja obnovljivih virov energije, vodnega sektorja, zelenega transporta, energetske učinkovitosti, trajnostnega kmetijstva in prehrane, zdravja, izobraževanja, preprečevanja onesnaževanja, okolju prijazne gradnje, finančne vključenosti in učinkovite rabe virov.

Podsklad ne nalaga v delnice podjetij, ki  delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne oziroma škodljive z vidika trajnostnega razvoja. To so:
 • kontroverzna orožja (protipehotne mine, kasetno strelivo, kemična in biološka orožja, zažigalno orožje, orožja z osiromašenim uranom in jedrska orožja),
 • fosilna goriva (kurilni premog, naftni peski, arktično vrtanje),
 • proizvodnja strelnega orožja,
 • vojaška industrija,
 • alkohol,
 • tobak,
 • palmovo olje,
 • igre na srečo,
 • jedrska energija in
 • zabavna industrija za odrasle.
Pri oceni trajnostnosti podsklad upošteva tudi prakso dobrega upravljanja. Podklad ne bo nalagal v naložbe s slabo prakso upravljanja. Eden izmed elementov analize je zahteva, da podjetje sledi načelom globalnega dogovora Združenih narodov.

Podsklad pri sprejemanju investicijskih odločitev poleg finančnih podatkov, upošteva tudi ESG dejavnike, kakor tudi tveganja glede trajnostnosti. ESG dejavniki so upoštevani v celotnem investicijskem procesu, s poudarkom na analizi naložb, preden se podsklad odloči za nakup. Družba ne upošteva sistematično škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti na ravni vseh podskladov in vseh vrst naložb. Upošteva pa zgoraj navedene investicijske strategije za ta podsklad.

Sklad ima za referenčni indeks določen W1SGI Index. W1SGI Index je najstarejši družbeno odgovorni indeks, ki med 2500 največjimi globalnimi delniškimi družbami po kriterijih trajnostnega razvoja izbira zgornjih 10 odstotkov naložb znotraj posamezne industrijske panoge. Izbor naložb temelji na dolgoročnih ekonomskih, okoljskih in socialnih kriterijih.   Podrobni podatki o indeksu se nahajajo na spletni strani https://www.spglobal.com/esg/csa/indices/djsi-index-family.
 

Metodologija in viri podatkov z razlagami

Podsklad bo pri presoji kriterija trajnostnosti upošteval podatke ponudnikov, ki delujejo na področju ocenjevanja trajnostnosti, ki jih pridobi s pomočjo podatkovne baze Bloomberg.

Kriterij področij, ki bistveno prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja in ocena, ali podjetje deluje v panogi, ki jo sklad ocenjuje kot sporno, se preverjata na podlagi skrbnega pregleda naložbe. Vir podatkov so razkritja podjetja (poslovna in druga poročila) ter podatkovna baza Bloomberg.

Ocena, ali ima potencialna naložba slabo prakso upravljanja, se preverja na podlagi lastne analize in podatkov zunanjih ponudnikov, ki so dostopni v podatkovni bazi Bloomberg.

Ocena, ali podjetje sledi načelom globalnega dogovora Združenih narodov, temelji na izključevalni listi zunanjega ponudnika.
Razlage
Tabela: Seznam izključitev in prihodkovni kriterijSPLOŠNI IZKLJUČITVENI KRITERIJI
KRŠITEV NAČEL GLOBALNEGA DOGOVORA (UN GLOBAL COMPACT)
Družba spremlja naložbe, ki se zaradi spornih poslovni praks pojavljajo na seznamu hujših kršiteljev UNGC, ali pa so bile izbrisane iz seznama podpisnikov. Ponavljajoče kršitelje, ki ne spoštujejo načel odgovornega poslovanja lahko družba izključi iz seznama dovoljenih naložb ali pa jih do največ treh let podrobneje in pogosteje spremlja zaradi obvladovanja morebitnega trajnostnostnega tveganja.
KONTROVERZNA OROŽJA
Družba po mednarodnih konvencijah med kontroverzna orožja uvršča protipehotne mine, kasetno strelivo, kemična in biološka orožja, zažigalno orožje, orožja z osiromašenim uranom in jedrska orožja. Izključitveni kriterij se nanaša na javne delniške družbe, ki proizvajajo sporna orožja, oborožitvene sisteme in ključne komponente in kršijo mednarodne pogodbe in sporazume o neširjenju kontroverznih orožij (Ottawska pogodba o prepovedi uporabe protipehotnih min (1997), Konvencija o kasetnem strelivu (2008), Konvencija o prepovedi kemičnega orožja (1997), Konvencija o biološkem orožju (1975), Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (1968).
FOSILNA GORIVA
FOSILNA GORIVA – kurilni premog
Kurilni premog je v globalnem merilu daleč največji izvor emisij toplogrednih plinov med viri energije. Podsklad zato ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarjajo več kot 10 % svojih prihodkov iz kurilnega premoga.

FOSILNA GORIVA – naftni peski (oil sands)
Pridobivanje nafte iz naftnih peskov spada med dejavnosti z največjim okoljskim odtisom oziroma negativnim vplivom na okolje. Podsklad zato ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarjajo več kot 25 % svojih prihodkov iz naftnih peskov.

FOSILNA GORIVA – arktično vrtanje
Črpanje nafte v arktičnem morju predstavlja večja tveganja razlitja v primerjavi s konvencionalnimi metodami pridobivanja nafte in plina s potencialno irrevezibilnimi posledicami za občutljiv arktični ekosistem. Podsklad zato ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarjajo več kot 5 % svojih prihodkov iz arktičnega črpanja nafte in plina.
PROIZVODNJA STRELNEGA OROŽJA
Podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki delujejo na področju proizvodnje in prodaje strelnega orožja za civilne osebe, varnostne službe in vojsko.
VOJAŠKA INDUSTRIJA
Podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarijo več kot 5 % svojih prihodkov s prodajo orožij, oborožitvenih sistemov in/ali sestavnih komponent za vojaško industrijo. Ta izključitev se ne nanaša na družbe, ki vojaški ali obrambni industriji ponujajo izdelke in/ali storitve, ki niso povezane z orožjem in oborožitvenimi sistemi, kot so telekomunikacijske storitve, programska oprema, podatkovni sistemi, transport in druge storitve.
ALKOHOL
Podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarijo več kot 5 % svojih prihodkov s proizvodnjo in distribucijo alkoholnih pijač. Prav tako podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarijo več kot 10 % svojih prihodkov s prodajo alkoholnih pijač in drugih alkoholnih proizvodov v trgovinah, lokalih in restavracijah.
TOBAK
Kajenje oziroma uporaba tobaka sodi med najbolj nezdrave in družbeno škodljive navade. Podsklad zato ne bo nalagal v naložbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo tobaka in/ali ustvarijo več kot 10 % svojih prihodkov s prodajo tobačnih izdelkov.
PALMOVO OLJE
Družba ocenjuje, da predstavlja pridobivanje palmovega olja posebej veliko tveganje za okolje, zaradi krčenja deževnega pragozda, če proizvod ni pridobljen na okolju prijazen trajnostni način v skladu s standardi in certifikatom RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Podsklad zato ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarjajo več kot 20 % svojih prihodkov iz plantaž ali proizvodnje palmovega olja, ki ni certificirana po RSPO standardih.
IGRE NA SREČO
Podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarijo več kot 5 % svojih prihodkov z dejavnostjo iger na srečo, to je z upravljanjem igralnic, igralnih salonov, dirkališč za konjske dirke ali s spletnimi igrami na srečo. Prav tako sklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarijo več kot 5 % svojih prihodkov s specializirano opremo, ki se uporablja izključno v igralniški industriji ter drugimi proizvodi in storitvami, ki so povezani z dejavnostjo iger  na srečo.
JEDRSKA ENERGIJA
Podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarjajo več kot 10 % svojih prihodkov s pridobivanjem elektrike iz jedrske energije.
ZABAVNA INDUSTRIJA ZA ODRASLE
Podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarjajo več kot 5 % svojih prihodkov s televizijsko ali spletno produkcijo za odrasle, distribucijo plačilnih kanalov, upravljanjem lokalov in drugih dejavnosti, ki so povezane z zabavno industrijo za odrasle.
Ključni podatki sklada z vidika trajnostnosti
Na dan 28.2.2021 je imel sklad Družbeno odgovorni naslednjo strukturo z vidika trajnostnosti


 

Strukture

Podsklad nima naložb, ki ne delujejo v skladu z načeli globalnega dogovora Združenih narodov.

Delež naložb, ki delujejo na področjih, ki bistveno prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov na dan 28.2.2021: 40,8 %Delež naložb, ki delujejo v spornih panogah: 0 %
 • Kontroverzna orožja 0 %
 • Fosilna goriva 0 %
 • Proizvodnja strelnega orožja 0 %
 • Vojaška industrija 0%
 • Alkohol 0 %
 • Tobak: 0 %
 • Palmovo olje: 0 %
 • Igre na srečo: 0 %
 • Jedrska energija 0 %
 • Zabavna industrija za odrasle 0 %
 
Tveganja glede trajnostnosti in glavni škodljivi vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti trenutno niso sistematično vključeni v investicijski proces Infond skladov, razen za podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov. Podskladi ne investirajo v določene izključene dejavnosti, ki jih družba ocenjuje kot sporne. Na podlagi Politike trajnostnega razvoja si podskladi prizadevajo za postopno in sistematično vključitev trajnostnostnih tveganj in meril v investicijski proces kot tudi v nadaljnji razvoj metodologij za spremljanje in ocenjevanje trajnostnostnih tveganj. 

Politika reševanja pritožb

Naše prvo in vodilno temeljno načelo poslovanja je zadovoljstvo vlagatelja. Temu ustrezno smo zastavili tudi politiko reševanja pritožb. Naš cilj je, da vsak nesporazum razrešimo čimprej na način, da najdemo skupno rešitev. Večino nesporazumov razrešimo že v pogovoru z vlagatelji, kadar to ni mogoče, lahko vlagatelji vložijo pisno pritožbo. Pisno pritožbo se obravnava z vso potrebno skrbnostjo s ciljem čimprejšnje rešitve. Vsakega vlagatelja sproti obveščamo o poteku postopka in morebitnem potrebnem času za zbiranje potrebnih podatkov za osvetlitev situacije. 
V tem primeru se lahko vlagatelj, ki je že opravil pritožbni postopek pri družbi za upravljanje, obrne na Arbitražo združenja družb za upravljanje. Izpolni obrazec za vložitev pobude za začetek postopka pred arbitražo, z družbo pa sklene še pogodbo o izvensodnem reševanju sporov, s katero stranki postopka določita arbitra, saj o zadevi odloča arbiter posameznik.

Dosegljivi smo:
po telefonu - 02 229 7440
po elektronski pošti - info@infond.si
pisno na naslovu Sava Infond, d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Več informacij o Arbitraži pri Združenju družb za upravljanje najdete na spletu.

Podatki o izvajalcu IRPS (izvensodnega reševanja potrošniških sporov):
Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ, Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
tel. 01 430 49 18; e-naslov arbitraza@zdu-giz.si
vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 12618300
matična št. 5872324; davčna št. SI40646629 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.