Zgodovina Sava Infond | SAVA INFOND

Pregled zgodovine družbe

 

 • 1. julija 2021 je Sava Infond začela opravljati storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti.
 • 11. oktobra 2021 so začela veljati nova pravila upravljanja Krovnega sklada Infond. Večini skladov so se spremenila imena v slovenski jezik, šestim podskladom pa so se spremenila tudi pravila upravljanja.
 • 11. decembra 2021 je Sava Infond opravil pripojitev treh podskladov k dvema obstoječima. Infond Smart Quality in Infond Financials sta bila pripojena v Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov, Infond Balkan pa v Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad.
 
 • 1. marca 2019 so začela veljati nova pravila upravljanja Krovnega sklada Infond. S tem dnem je dotedanji denarni podsklad Infond Money - Euro delno spremenil pravila upravljanja in ime v Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad. Prav tako so se delno spremenila pravila upravljanja Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad.
 • 18. junija 2019 je bilo v sodni register vpisano preimenovanje družbe iz KBM-INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, v SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
 
 • 15. marca 2018 so začela veljati nova pravila upravljanja Krovnega sklada Infond. S tem dnem so se nekateri skladi preimenovali, nekaterim so se spremenile naložbene politike.
 
 • 9. januarja 2017 se je začelo trženje kuponov podsklada ciljnega datuma Infond 2040.
 • 1. oktobra 2017 se je vseh 26 podskladov in vzajemnih skladov v upravljanju KBM Infond združilo v en Krovni sklad Infond.
 • 25. novembra 2017 je KBM Infond opravil pripojitev štirih podskladov. Infond Delniški je bil pripojen v Infond Dynamic, delniški podsklad, Infond EurAsia Flexible, Infond Resource Flexible in Infond WorldMix pa v Infond Global, mešani podsklad.
 
 • 14. marca 2015 je KBM Infond prevzel upravljanje Krovnega sklada Perspektiva s šest podskladi.
 
 • 11. januarja 2014 so bile enote vzajemnega sklada Infond PBGS umaknjene iz trgovanja na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.
 
 • 16. oktobra 2013 se je začelo trženje kuponov Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga.
 
 • 8. februarja 2012 je KBM Infond prevzel upravljanje Krovnega sklada Probanka z osem podskladi in vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad.
 • 17. decembra 2012 je KBM Infond opravil konsolidacijo skladov v upravljanju - poslej upravlja Krovni sklad Infond s 17 podskladi različnih naložbenih politik in kotirajoči vzajemni sklad Infond PBGS.
 
 • 16. julija 2011 so bile enote vzajemnih skladov Infond Global in Infond Dynamic umaknjene iz Ljubljanske borze vrednostnih papirjev z namenom postopne vključitve v Krovni sklad Infond.
 • 16. julija 2011 se je začelo trženje kuponov delniškega podsklada Infond Frontier.
 • 15. oktobra 2011 je KBM Infond prevzel upravljanje Krekovega krovnega sklada s šestimi podskladi.
 
 • 14. avgusta 2010 se je začelo trženje kuponov obvezniškega podsklada Infond Bond.
 • 8. oktobra 2010 se je premoženje uravnoteženega podsklada Infond Uravnoteženi preneslo na uravnoteženi podsklad Infond Hrast. S tem je Infond Uravnoteženi prenehal obstajati, saj je Infond Hrast prevzel vse pravice in obveznosti dotedanjega podsklada.
 
 • 13. marec 2009 - s poslovanjem je začel Krovni sklad Infond z osmimi podskladi - delniškimi podskladi Infond BRIC, Infond Energy, Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Life in Infond PanAmerica ter uravnoteženima podskladoma Infond Hrast in Infond Uravnoteženi.
 
 • 26. september 2008 - izvedeno je bilo preoblikovanje uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d. (borzna oznaka IFIR), v kotirajoč uravnoteženi vzajemni sklad Infond Global (borzna oznaka INDGL).
 • 10. oktober 2008 - izvedeno je bilo preoblikovanje delniške investicijske družbe Infond ID 1, d.d. (borzna oznaka IFDR), v kotirajoč delniški vzajemni sklad Infond Dynamic (borzna oznaka INDDY).
 
 • 4. junija 2007 se je začelo trženje kuponov delniških vzajemnih skladov Infond Life in Infond PanAmerica.
 
 • 3. oktobra 2005 se je začelo trženje kuponov delniških vzajemnih skladov Infond BRIC in Infond Energy.
 
 • 26. maja 2004 je Agencija za trg vrednostnih papirjev sprejela odločbo o usklajenosti poslovanja družbe za upravljanje Infond, d.o.o., z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1);
 • 10. junija 2004 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo razdelitev in prenehanje družbe Infond PID, d.d., in ustanovitev dveh novih družb, Infond ID 1, d.d., in Infond Holding 1, d.d.;
 • 22. julija 2004 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družbe Infond Holding 1, d.d., z oznako IFHR;
 • 2. avgusta 2004 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družbe Infond ID 1, d.d., z oznako IFDR;
 • 15. novembra 2004 se je začelo trženje kuponov delniškega vzajemnega sklada Infond €uropa
 
 • 23. novembra 2003 je skupščina Infond PID, d.d., sprejela sklep o razdelitvi Infond PID, d.d., na dve novi družbi: Infond ID 1, investicijsko družbo, d.d., in Infond Holding 1, finančno družbo, d.d.
 
 • 14. avgusta 2002 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo razdelitev in prenehanje družbe Infond Zlat, d.d., in ustanovitev treh novih družb: Infond PID, d.d., Infond ID, d.d., in Infond Holding, d.d.;
 • 23. septembra 2002 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družb Infond PID, d.d., z oznako IFPR, Infond ID, d.d., z oznako IFIR in Infond Holding, d.d., z oznako IFFR.
 
 • 24. maja 2001 je skupščina Infond Zlat, d.d., sprejela sklep o razdelitvi družbe na tri nove: Infond PID, pooblaščeno investicijsko družbo, d.d., Infond ID, investicijsko družbo, d.d., in Infond Holding, finančno družbo, d.d.
 
 • 16. decembra 1993 je bila ustanovljena KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.;
 • 1. junija 1994 je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) družbi izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe;
 • 24. novembra 1994 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo ustanovitev družbe Infond Stolp, pooblaščene investicijske družbe, d.d. (ustanovitvena skupščina 12. novembra 1994);
 • 30. novembra 1994 je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala dovoljenje za ustanovitev družbe Infond Zlat, pooblaščene investicijska družbe, d.d.;
 • 20. februarja 1995 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo ustanovitev družbe Infond Center, pooblaščene investicijske družbe, d.d. (ustanovitvena skupščina 17. februarja 1995);
 • 27. marca 1996 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo ustanovitev družbe Infond Areh, pooblaščene investicijske družbe, d.d. (ustanovitvena skupščina 19. marca 1996 za družbo Infond Grad, d.d., ki se na ustanovitveni skupščini preimenuje v Infond Areh, d.d.);
 • 5. februarja 1997 je Infond, d.o.o., pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje vzajemnega sklada Hrast, ki ga je do tedaj upravljala borznoposredniška hiša TMB, d.o.o.;
 • 11. novembra 1997 je skupščina družbe Infond Zlat, d.d., sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala zaradi pripojitve družb Infond Stolp, d.d., Infond Center, d.d., in Infond Areh, d.d., k družbi Infond Zlat, d.d.;
 • 31. decembra 1997 je registrsko sodišče v sodni register vpisalo pripojitev družb Infond Stolp, d.d., Infond Center, d.d., in Infond Areh, d.d., k družbi Infond Zlat, d.d.;
 • 29. junija 1998 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družbe Infond Zlat, d.d., z oznako IZOS;
 • 15. septembra 1999 je družba Infond, d.o.o., dobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za prevzem upravljanja vzajemnih skladov Nika Delniški, Nika S. P. D. in Miha od družbe Nika, d.d., dejanski prevzem upravljanja navedenih vzajemnih skladov pa je bil opravljen 27. septembra istega leta.
 
Z vami že 30 let! 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.