Preoblikovanje Infond, Probanka in Krekovih skladov | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  12.11.2012 09:04

Sprememba pravil upravljanja in združevanje skladov v upravljanju KBM Infonda

 
USTAVITEV TRGOVANJA! Zaradi prenosa podatkovnih baz bo trgovanje s skladi ustavljeno
od ponedeljka, 10. decembra, do vključno ponedeljka, 17. decembra 2012.


Vplačila, ki bodo prispela na račun skladov v času zaustavitve trgovanja, bo družba vrnila na račune vlagateljev, zahtevki za izplačila, prejeti v tem času, bodo obravnavani, kot da so bili sprejeti 18. decembra 2012 do 9. ure zjutraj.


Po prevzemu upravljanja Krekovih skladov oktobra 2011 in Probanka skladov februarja 2012 družba KBM Infond d.o.o. postaja ena vodilnih družb za upravljanje v Sloveniji. Tako danes upravlja skupaj 26 skladov - 11 Infond skladov, 9 Probanka skladov in 6 Krekovih skladov. Med njimi je več skladov z zelo podobno ali celo enako naložbeno politiko.

Zaradi optimizacije upravljanja in optimalnega poslovanja skladov le te decembra letos združujemo pod streho enotnega Krovnega sklada Infond. Po procesu združevanja bo KBM Infond upravljal 17 podskladov v okviru Infond krovnega sklada in vzajemni sklad Infond Smart Quality.

1. ZDRUŽEVANJE SKLADOV V UPRAVLJANJU KBM INFONDA V EN KROVNI SKLAD INFOND

Ob združevanju se bodo nekateri skladi:
pripojili k drugemu podskladu in prevzeli ime sklada, h kateremu se pripojijo,
preimenovali in vključili v Krovni sklad Infond, kjer bodo naprej nastopali z novim imenom.Za povečanje slike kliknite tukaj.

Vsi skladi razen Probanka globalni naložbeni sklad (PBGS) bodo vključeni v en Krovni sklad Infond, s čemer bo omogočeno davčno in vsebinsko kar najbolj optimalno okolje za naložbe in varčevanje v vzajemnih skladih. Postopek preoblikovanja ne vpliva na obdavčitev vlagatelja. Vsi skladi bodo poslej imeli v imenu naziv Infond.

2. PREIMENOVANJE PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD

Edini sklad, ki se še ne vključuje v Krovni sklad Infond, je Probanka globalni naložbeni sklad (PBGS), ki se zgolj preimenuje v Infond Smart Quality (ostaja sklad, ki kotira na borzi, z enotami sklada pa lahko trgujete bodisi na borzi bodisi prek družbe za upravljanje).

3. SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA

Zaradi pričetka veljavnosti prenovljenega Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje se spreminjajo tudi Pravila upravljanja skladov. Nekaj najvažnejših sprememb vam navajamo tukaj:

- prenos med podskladi v istem dnevu: v primeru prenosa sredstev med podskladi se zahtevi za izplačilo iz starega in vplačilo v novega upoštevata istočasno – postopek prenosa bo tako izveden hitreje;
- Ključni podatkih za vlagatelje: namesto izvlečka prospekta je vlagateljem na voljo dokument Ključni podatki za vlagatelje, ki se ažurira vsaj enkrat letno - dostopni so na tej spletni strani v na podstrani posameznega sklada (poglavje Dokumenti);
- najvišji možni stroški so usklajeni z novo zakonodajo, dejansko obračunani pa so navedeni na tej spletni strani na podstrani vsakega sklada (poglavje Stroški).Podroben opis sprememb pravil upravljanja je dosegljiv v tem dokumentu:
SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA IN ZDRUŽEVANJE SKLADOV V UPRAVLJANJU KBM INFONDA

4. POMEMBNI DATUMI – USTAVITEV TRGOVANJA!

Zaradi prenosa podatkovnih baz bo trgovanje s skladi ustavljeno
od ponedeljka, 10. decembra, do vključno ponedeljka, 17. decembra 2012.


Vplačila, ki bodo prispela na račun skladov v času zaustavitve trgovanja, bo družba vrnila na račune vlagateljev, zahtevki za izplačila, prejeti v tem času, bodo obravnavani, kot da so bili sprejeti 18. decembra 2012 do 9. ure zjutraj.

POSTOPKI NE VPLIVAJO NA VREDNOST PREMOŽENJA VLAGATELJEV!


Več o tem:  
PRIPOJITEV PODSKLADOV V DRUGE PODSKLADE
VKLJUČITEV PODSKLADOV V DRUG KROVNI SKLAD
PREOBLIKOVANJE VZAJEMNIH SKLADOV INFOND DYNAMIC IN Infond Global Flex

 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.