Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | SAVA INFOND

VEP na dan 18.07.2024
19,08 EUR
  -0,53%
SPREMEMBA VEP na dan  18.07.2024
1 leto 17,39%
3 leta 19,54%
5 letna 55,54%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
MANJŠE TVEGANJE VEČJE TVEGANJE

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Razviti trgi investira sredstva v delnice globalnih korporacij iz industrijsko razvitih držav z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.

Vlagatelj z eno naložbo postane solastnik več kot 100 največjih globalnih podjetij iz različnih gospodarskih sektorjev.
 • Infond Razviti trgi sredstva sklada nalaga v delnice podjetij iz razvitih kapitalskih trgov Severne Amerike, Evrope in Razvite Azije.
 • Portfelj sklada vsebuje delnice več kot 100 podjetij, s katerimi pokriva vse ključne gospodarske sektorje.
 • Infond Razviti trgi je upravljan aktivno. Sklad investira v delnice podjetij, ki spadajo med največja in vodilna podjetja znotraj posameznega gospodarskega sektorja, za katera menimo, da bistveno odstopajo od poštene vrednosti, torej obetajo nadpovprečen donos.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 18.07.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V %
18.07.2023 - 18.07.2024 17,39%
18.07.2022 - 18.07.2023 7,75%
18.07.2021 - 18.07.2022 -5,49%
18.07.2020 - 18.07.2021 26,58%
18.07.2019 - 18.07.2020 3,02%
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.09.2004
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
107,47 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6544 593
ISIN
SI 0021400179
LEI
9504002SD3SZMTHR8S10
GIIN (FATCA)
JEQ640.00002.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
2,34% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Povezane novice in članki
Delnice letos skoraj nimajo slabih dni
18.07.2024
Dobro razpoloženi vlagatelji se ne pustijo motiti niti nepredvidljivemu razpletu ameriških volitev
Borzni trendi - julij 2024
12.07.2024
Pregled dogajanja na borzah doma in v tujini v preteklem mesecu
Poletna vročica na delniških trgih
11.07.2024
Ameriške delnice so upravičeno v ospredju
Najbolj iskani skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Razviti trgi 0% Delniški sklad Regijski - razviti trgi EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 18.07.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -0,60% /
3 meseci 4,77% /
6 mesecev 10,82% /
Tekoče leto 12,12% /
1 leto 17,39% /
3 leta 19,54% 6,13%
5 let 55,54% 9,24%
10 let 132,49% 8,80%
Od ustanovitve 357,20% /
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 18.07.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V %
18.07.2023 - 18.07.2024 17,39%
18.07.2022 - 18.07.2023 7,75%
18.07.2021 - 18.07.2022 -5,49%
18.07.2020 - 18.07.2021 26,58%
18.07.2019 - 18.07.2020 3,02%
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.

10 največjih naložb

Na dan 31.05.2024
NALOŽBA DELEŽ V %
MICROSOFT 4,63%
APPLE 4,12%
ALPHABET 2,96%
AMAZON 2,87%
NVIDIA 2,82%
TOTAL ENERGIES 2,12%
ASML HOLDING 1,86%
ELEVANCE HEALTH 1,71%
ISHARES MSCI JAPAN 1,66%
ANALOG DEVICES 1,61%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
93,38%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
5,12%

Geografska struktura

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
56,95%
Francija
 
 
 
 
 
10,69%
Japonska
 
 
 
 
 
6,63%
Nizozemska
 
 
 
 
 
5,49%
Švica
 
 
 
 
 
5,14%
Nemčija
 
 
 
 
 
3,06%
Kanada
 
 
 
 
 
2,49%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
1,73%
Italija
 
 
 
 
 
1,47%
Ostalo
 
 
 
 
 
4,85%

Panožna struktura

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
21,96%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
13,98%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
12,25%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
9,08%
Industrija
 
 
 
 
 
8,85%
Komunikacijske storitve
 
 
 
 
 
7,40%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
7,25%
Energetika
 
 
 
 
 
5,57%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
3,79%
Ostalo
 
 
 
 
 
8,37%

Naložbena politika sklada

Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežen del sredstev v delnice. Vlagateljem ponuja prvovrstni portfelj delnic iz najperspektivnejših panog pretežno iz razvitih držav sveta. Naložbe so razpršene po vsem svetu v vrednostne papirje brez panožne omejitve. 
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.
Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXWO Index (100%).Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.

Informacija o zgodovini sprememb:
 • 8. februarja 2012 je Sava Infond prevzela upravljanje tedaj Probanka Beta – delniški.
 • 17. decembra 2012 je bil preimenovan v Infond Beta, delniški podsklad, in vključen v Krovni sklad Infond.
 • 11. oktobra 2021 je bil preimenovan v Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov. Naložbena politika se ni spremenila.
 

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega portfelja ali uravnoteženega portfelja, kjer podsklad predstavlja delež celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.09.2004
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
107,47 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6544 593
ISIN
SI 0021400179
LEI
9504002SD3SZMTHR8S10
GIIN (FATCA)
JEQ640.00002.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
2,34% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
1. NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI SKLADA INFOND RAZVITI TRGI, KI SE LAHKO OBRAČUNAJO VLAGATELJU, ZNAŠAJO 3 %, so pa v odvisnosti od višine vplačila, obstoječih sredstev ali cenika posameznega vpisnega mesta lahko tudi nižji. Za pridobitev dodatnih informacij o višini vstopnih stroškov povprašajte svojega tržnika skladov na vpisnem mestu.
 
2. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV DRUŽBE SAVA INFOND je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost vplačanih sredstev
na dan obračuna vplačila
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od vključno 200.000,00 EUR do  400.000,00 EUR 0,50%
od vključno 400.000,00 EUR 0,25%

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

3. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV ZA VPLAČILA PREKO DRUGIH VPISNIH MEST (POGODBENIH TRŽNIKOV SKLADOV) SE LAHKO RAZLIKUJE OD VIŠINE ZGORAJ NAVEDENIH VSTOPNIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND. PRI VPLAČILIH PREKO POGODBENIH VPISNIH MEST SO LAHKO VSTOPNI STROŠKI VIŠJI ALI NIŽJI OD ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND, VENDAR NE SMEJO PRESEGATI NAJVIŠJE DOLOČENIH 3 %.

V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu, iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji, navedenimi v tem sklepu.

Dodatne posebnosti

 • Vlagatelju, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR sredstev), se tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktne obremenitve upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom družbe preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR). V tem primeru se lahko višina vstopnih stroškov varčevalnega načrta preko drugih vpisnih mest (pogodbenih tržnikov skladov) razlikuje od višine navedenih vstopnih stroškov po pogojih varčevalnega načrta. Pri vplačilih preko pogodbenih vpisnih mest so lahko vstopni stroški nižji od navedenih stroškov varčevalnega načrta po pogojih družbe Sava Infond.
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila v skladu s pogoji za posamezna vplačila. V navedenem primeru se znižana provizija upošteva samo za eno vplačilo v mesecu na sklic direktne obremenitve v višini sklenjene direktne bremenitve.
 • Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.
 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za izplačilo. 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izražajo Tekoči stroški sklada. 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Družba lahko dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga finančna podjetja in institucionalne vlagatelje.

Vstopni in izstopni stroški se lahko dodatno znižajo ali v celoti oprostijo tudi v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali s ciljem nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev ter v drugih primerih, navedenih v posebnem sklepu, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.09.2004
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
107,47 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6544 593
ISIN
SI 0021400179
LEI
9504002SD3SZMTHR8S10
GIIN (FATCA)
JEQ640.00002.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
2,34% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.