Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | SAVA INFOND

VEP na dan 29.11.2022
50,30 EUR
  0,05%
SPREMEMBA VEP na dan  29.11.2022
1 leto -10,67%
3 leta 31,12%
5 letna 56,26%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Družbeno odgovorni je prvi slovenski vzajemni sklad, ki postavlja pri izboru naložb na prvo mesto trajnostni razvoj in družbeno odgovorno poslovanje podjetij.


Posluje v skladu z 8. členom Uredbe EU o razkritjih povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev, kar pomeni, da z naložbami spodbuja okoljske in socialne značilnosti.

 • Infond Družbeno odgovorni investira v delnice podjetij, ki so z vidika trajnostnih (ESG) dejavnikov s strani specializiranih ponudnikov ocenjene za manj tvegana.
 • Ogljični odtis in emisije CO2 družb v portfelju sklada so polovico nižje kot pri klasičnih delniških skladih.
 • Sklad ne nalaga v delnice podjetij, ki neposredno delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne oziroma škodljive z vidika trajnostnega razvoja. To so kontroverzna orožja, proizvodnja strelnega orožja, vojaška industrija, fosilna goriva (kurilni premog, naftni peski, arktično vrtanje, nafta iz skrilavcev), alkohol, tobak, palmovo olje, igre na srečo, jedrska energija in zabavna industrija za odrasle.
 • Sklad investira v družbe, ki sledijo načelom globalnega dogovora Združenih narodov (UN Global Compact).
 • Infond Družbeno odgovorni je aktivno upravljani sklad, ki vlaga na svetovne razvite trge.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
29.11.2021 - 29.11.2022 -10,67%
29.11.2020 - 29.11.2021 28,06%
29.11.2019 - 29.11.2020 14,35%
29.11.2018 - 29.11.2019 20,81%
29.11.2017 - 29.11.2018 -1,36%
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
17,75 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,41% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Povezane novice in članki
Se optimizem vrača na trge?
22.11.2022
Glavno vprašanje vlagateljev je, kako dolg bo cikel zaostrovanja monetarne politike in kdaj bo preobrat.
Borzni trendi - november 2022
15.11.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Tudi obveznice niso več varno naložbeno zatočišče
15.11.2022
Je to, da so se vrednosti naložb v delnice zmanjšale precej manj kot kriptovalute, lahko tolažba?
Najbolj iskani skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Družbeno odgovorni 0% Delniški sklad Strategija - globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 1,42% /
3 meseci -1,82% /
6 mesecev 1,49% /
Tekoče leto -12,27% /
1 leto -10,67% /
3 leta 31,12% 9,45%
5 let 56,26% 9,34%
10 let 156,94% 9,90%
Od ustanovitve 141,10% /
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
29.11.2021 - 29.11.2022 -10,67%
29.11.2020 - 29.11.2021 28,06%
29.11.2019 - 29.11.2020 14,35%
29.11.2018 - 29.11.2019 20,81%
29.11.2017 - 29.11.2018 -1,36%
Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

10 največjih naložb

Na dan 28.10.2022
NALOŽBA DELEŽ V %
ELEVANCE HEALTH 6,16%
PEPSI 4,23%
APPLE 3,79%
NESTLE 3,30%
UNION PACIFIC 3,26%
ROCHE HOLDING 3,11%
MICROSOFT 2,80%
INTUITIVE SURGICAL 2,76%
ANALOG DEVICES 2,62%
AMERICAN WATER WORKS 2,48%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
94,19%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
3,39%

Geografska struktura

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
56,53%
Švica
 
 
 
 
 
15,18%
Kanada
 
 
 
 
 
5,69%
Nizozemska
 
 
 
 
 
4,31%
Francija
 
 
 
 
 
2,27%
Singapur
 
 
 
 
 
2,17%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
2,14%
Italija
 
 
 
 
 
1,93%
Japonska
 
 
 
 
 
1,57%
Ostalo
 
 
 
 
 
5,79%

Panožna struktura

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
24,13%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
20,04%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
17,65%
Industrija
 
 
 
 
 
15,02%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
7,53%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
5,83%
Javna oskrba
 
 
 
 
 
2,48%
Nepremičninsko področje
 
 
 
 
 
2,02%
Energetika
 
 
 
 
 
1,48%
Ostalo
 
 
 
 
 
1,40%

Naložbena politika sklada

Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežni del sredstev v delnice in delniške ciljne sklade. Sklad investira sredstva v delnice svetovno priznanih podjetij, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega poslovanja. Podsklad nima geografske in panožne omejitve.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov, ki izbira naložbe po kriteriju družbene odgovornosti.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti v skladu z 8. členom SFDR. Najmanj 80 % sredstev predstavljajo naložbe v delnice podjetij in enote delniških investicijskih skladov, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, kar bo dosegal z izborom naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov s strani specializiranih ponudnikov ocenjene kot manj tegane, in z izključitvami.
 • Sklad ne nalaga v delnice podjetij, ki neposredno delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne oziroma škodljive z vidika trajnostnega razvoja. To so:
 • kontroverzna orožja (protipehotne mine, kasetno strelivo, kemična in biološka orožja, zažigalno orožje, orožja z osiromašenim uranom in jedrska orožja),
 • fosilna goriva (kurilni premog, naftni peski, arktično vrtanje),
 • proizvodnja strelnega orožja,
 • vojaška industrija,
 • alkohol,
 • tobak,
 • palmovo olje,
 • igre na srečo,
 • jedrska energija in
 • zabavna industrija za odrasle.
 • Pri oceni trajnostnosti sklad upošteva tudi prakso dobrega upravljanja. Ne bo nalagal v naložbe s slabo prakso upravljanja. Eden izmed elementov analize je zahteva, da podjetje sledi načelom globalnega dogovora Združenih narodov.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXWO Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.

Informacije o zgodovini sprememb
 • 15. oktobra 2011 je Sava Infond prevzela upravljanje tedaj Krekov Klas družbeno odgovorni, delniški podsklad
 • 17. decembra 2012 je bil preimenovan v Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, in vključen v Krovni sklad Infond.
 • 11. oktobra 2021 se je naložbena politika sklada spremenila tako, da najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, pri čemer je pretežni del naložb takšnih, ki so z vidika ESG dejavnikov ocenjene kot manj tvegane.
 

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega portfelja ali uravnoteženega portfelja, kjer podsklad predstavlja delež celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in želijo tudi skozi naložbe podpreti družbeno odgovorno ravnanje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
17,75 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,41% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
1. NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI SKLADA INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, KI SE LAHKO OBRAČUNAJO VLAGATELJU, ZNAŠAJO 3 %, so pa v odvisnosti od višine vplačila, obstoječih sredstev ali cenika posameznega vpisnega mesta lahko tudi nižji. Za pridobitev dodatnih informacij o višini vstopnih stroškov povprašajte svojega tržnika skladov na vpisnem mestu.
 
2. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV DRUŽBE SAVA INFOND je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost vplačanih sredstev
na dan obračuna vplačila
% od vrednosti
do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,50%
od vključno 400.000,00 EUR 0,25%

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

3. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV ZA VPLAČILA PREKO DRUGIH VPISNIH MEST (POGODBENIH TRŽNIKOV SKLADOV) SE LAHKO RAZLIKUJE OD VIŠINE ZGORAJ NAVEDENIH VSTOPNIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND. PRI VPLAČILIH PREKO POGODBENIH VPISNIH MEST SO LAHKO VSTOPNI STROŠKI VIŠJI ALI NIŽJI OD ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND, VENDAR NE SMEJO PRESEGATI NAJVIŠJE DOLOČENIH 3 %.

V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu, iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji, navedenimi v tem sklepu.

Dodatne posebnosti

 • Vlagatelju, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR sredstev), se tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktne obremenitve upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom družbe preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila v skladu s pogoji za posamezna vplačila. V navedenem primeru se znižana provizija upošteva samo za eno vplačilo v mesecu na sklic direktne obremenitve v višini sklenjene direktne bremenitve.
 • Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.
 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za izplačilo.
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP. 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
17,75 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,41% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, dosega okoljske in socialne značilnosti z:
 • izključitvami,
 • izborom naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov ocenjene kot manj tvegane,
 • upoštevanjem prakse dobrega upravljanja,
 • sledenjem načelom globalnega dogovora Združenih narodov.
Metodologija za doseganje trajnostnostih značilnosti za Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov.
 

Mesečno trajnostno poročilo Infond Družbeno odgovorni na dan 28. 10. 2022


* Družba oceni trajnostnostno tveganje (z vidika ESG dejavnikov) posamezne naložbe s pomočjo ocene s strani ponudnika Vigeo Eiris (Moody's), ki je eden izmed vodilnih ponudnikov storitev s področja trajnostnosti. Sama ESG ocena pove, kako dobro podjetje obvladuje trajnostnostna tveganja. Višja, kot je ocena, boljše je ocenjeno podjetje. Ocene gredo od podjetij, ki zelo slabo obvladujejo tveganja (ocena pod 29) do podjetij, ki zelo dobro obvladujejo tveganja (ocena nad 60). V skladu s tem, podsklad ne bo nalagal v podjetja, ki imajo ESG oceno s strani Vigeo Eiris med 0 in 29. Gre za podjetja, ki imajo zaznano šibko obvladovanje ESG tveganj. Delež naložb, ki imajo podano ESG oceno s strani V.E. mora znašati najmanj 80 %.
**CG (Corporate governance) ocena, ali ima potencialna naložba slabo prakso upravljanja, se presoja na podlagi ocene korporativnega upravljanja s strani družbe Vigeo Eiris. Ocena korporativnega upravljanja je del skupne ESG ocene (Corporate Sustainability Rating).Infond Družbeno odgovorni ne bo nalagal v podjetja, ki imajo šibko (nizko) raven korporativnega upravljanja – slaba praksa upravljanja. To po metodologiji Vigeo Eiris predstavljajo podjetja, ki imajo oceno med 0 in 29. Delež naložb, ki imajo podano oceno korporativnega upravljanja s strani V.E. mora znašati najmanj 80 %.

Več informacije se nahaja v dokumentu Metodologija za doseganje trajnostnostih značilnosti za Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov.
  
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
17,75 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,41% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.