Družbeniki, uprava in nadzorni svet | SAVA INFOND

Sava Infond uspešno upravlja premoženje investitorjev že trideset let

 

Družbeniki

 
Družbeniki Velikost poslovnega deleža
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 72%
Zavarovalnica Sava, d.d., Maribor 15%
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 7%
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 5%
Sava Infond, d.o.o. - lastni poslovni delež 1%
SKUPAJ 100%

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., sodi v skupino povezanih družb, ki jih obvladuje Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, s sedežem na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Konsolidirano letno poročilo je mogoče dobiti na sedežu Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana.

Uprava

Predsednica uprave je Jožica Palčič, ki je prevzela vodenje uprave februarja 2020. V njej je odgovorna za prodajo, skladnost poslovanja, notranjo revizijo, upravljanje tveganj, finance, računovodstvo in kontroling, splošne in pravne zadeve ter upravljanje kadrov. Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja družb ter opravljanja vodstvenih in drugih delovnih nalog v družbah PriceWaterhouseCoopers, KD Življenje, KD IT in Pozavarovalnici Sava. Jožica Palčič je univerzitetna diplomirana ekonomistka.
 
Član uprave je mag. Samo Stonič, ki opravlja funkcijo člana uprave od leta 2010, mandat člana te uprave pa je nastopil februarja leta 2020. V njej je odgovoren za področje upravljanja investicijskih skladov, razvoja, poslovnih procesov in marketinga ter trajnostnega razvoja. Ima dolgoletne delovne izkušnje s področja upravljanja premoženja in financ ter vodenja družb v družbah Aktiva DZU, Aktiva Invest, Aktiva Naložbe. Mag. Samo Stonič ima naziv magister ekonomskih znanosti.
 
Član uprave je mag. Jure Dubravica, ki opravlja funkcijo člana uprave od novembra 2023. V njej je odgovoren za področje individualnega upravljanja premoženja, informatike in informacijske varnosti ter spremljave poslovanja in zalednih procesov. Ima dolgoletne izkušnje s področja upravljanja premoženja in financ ter opravljanja vodstvenih in drugih delovnih nalog. V družbi Sava Infond je opravljal vodstvene naloge s področja upravljanja skladov in kasneje individualnega upravljanja premoženja. Mag. Jure Dubravica ima naziv magister ekonomskih znanosti.

Nadzorni svet

 
mag. David Benedek, predsednik nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je član uprave Save RE od marca 2023. V okviru svojega dela je odgovoren za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb, upravljanje strateških naložb v pokojninskih družbah in družbah za upravljanje (DZU), upravljanje strateških naložb v družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, in upravljanje vseobsegajočega sodelovanja s poslovnimi bankami oziroma bančnimi skupinami na ravni skupine. Ima večletne izkušnje na vodilnih in vodstvenih mestih v Novi Ljubljanski banki, Triglavu INT, Gorenjski banki in Zavarovalnici Triglav. David Benedek je diplomiral iz bančništva in financ (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) ter magistriral iz poslovodenja in organizacije (MBA) v Združenih državah Amerike (The Kelley School of Business, Univerza v Indiani).
 
mag. Polona Pirš Zupančič, namestnica predsednika nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je članica uprave Save Re od januarja 2018. V okviru svojega delovnega mesta je odgovorna za korporativne finance, kontroling, računovodstvo, upravljanje tveganj, aktuarstvo in za odnose z vlagatelji. Svojo poklicno pot je začela v Savi Re leta 1999. Od leta 2009 je vodila sektor korporativnih financ in kontrolinga. Poleg dolgoletnih izkušenj na področju zavarovalništva ima tudi bogate izkušnje z vodenjem in sooblikovanjem najzahtevnejših projektov strateškega pomena. Polona Pirš Zupančič je magistrica ekonomskih znanosti.
 
Uroš Lorenčič, član nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je od maja 2022 član uprave Zavarovalnice Sava. Svojo poslovno pot je začel na področju bančništva. Leta 2008 je svojo kariero nadaljeval v zavarovalništvu in se zaposlil v Savi Re. Kmalu ga je pot znotraj Zavarovalne skupine Sava vodila v kosovsko družbo Illyria Insurance, kjer je kot namestnik generalnega direktorja in kasneje kot generalni direktor bogatil svoje zavarovalniške izkušnje tudi izven meja naše države. Po nekaj letih službovanja v tujini se je vrnil v Savo Re in se nekoliko kasneje pridružil kolektivu Zavarovalnice Maribor. Kot izvršni direktor je vodil različna področja, najprej Splošni sektor, nato več let Sektor škod. Diplomiral je na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.
 
g. Jure Košir, član nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je vodja področja upravljanja s sredstvi in obveznostmi. V Savi Re je zaposlen od leta 2017. V okviru svojega delovnega mesta je odgovoren za poslovno linijo upravljanja s sredstvi in spremljavo tržnih tveganj. Svoje delovne izkušnje je pridobival na vodstvenih položajih na področju financ v Vzajemni in Merkur zavarovalnici. Jure Košir je univerzitetni diplomirani ekonomist.
 
 
Z vami že 30 let! 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.