Naša spoločnosť | Podielové fondy

Sava Infond spravuje širokú paletu fondov, ktorá zahŕňa špecializované akciové fondy (na oblasti a odvetvia), dlhopisové fondy a vyvážené fondy. Základným cieľom našich fondov je udržiavanie investovaného kapitálu a zabezpečovanie dlhodobého pozitívneho výnosu politikou aktívneho spravovania fondov

 
Sava Infond, správcovská spoločnosť bola založená roku 1993 za účelom spravovania investičných a vzájomných fondov. Sava Infond je jedným z hlavných správcov fondov v Slovinsku, úspešne spravuje majetok investorov už viac ako dvadsať rokov. Sava Infond v súčasnosti spravuje majetok investorov vo výške okolo 380 miliónov eur spoločne v 22 podfondoch. Uvedený počet fondov a výška spravovaných prostriedkov zaraďujú Sava Infond medzi hlavných a najväčších správcov v Slovinsku s trhovým podielov väčším ako 12 %.

Ako jeden z hlavných správcov podielových fondov v Slovinsku má Sava Infond všetky potrebné profesionálne vedomosti a správcovské schopnosti a tak spĺňa štandardy a podmienky, ktoré sú potrebné na úspešnú správu podielových fondov.

Podielové fondy v správe Sava Infondu sú k dispozícií domácim, slovinským investorom, a aj cudzím investorom na Slovenský trh. V rámci obchodovania s fondmi v cudzine fond Infond BRIC už viackrát získal najvyššie hodnotenie Morningstar (5 hviezdičiek) a zároveň býva pravidelne umiestnený na najvyššie stupienky v porovnaniach fondov, ktoré vykonávajú európski posudzovatelia fondov.
 

Kde sa nachádzame

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Adresa:
Ulica Vita Kraigherja 5, p.p.1552, SI-2113 Maribor, Slovenia

Informačná kancelária: 02 229 7440
Elektronická pošta: info(at)infond.si
 

Poslanie

Sava Infond vynikajúcim spravovaním fondov zabezpečuje svojim investorom výnosnú investíciu. Prispôsobivosťou ku zmenám, pripravenosťou na dohody a tolerantnosťou svojim zamestnancom poskytuje prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať a dokázať svoje schopnosti. Takto zabezpečuje investorom stabilnú a dlhodobo výnosnú investíciu.


Vízia

Kvôli vynikajúcemu hospodáreniu zostaneme jednou z hlavných správcovských spoločností investičných fondov v Slovinsku.


Základné zásady:

  1. Spokojnosť investora
Spokojnosť investora s investičnými fondmi, ktoré spravuje Sava Infond, je kľúčovou oblasťou hospodárenia spoločnosti. Našim cieľom je uspokojovanie potrieb investorov bohatým výberom investičných možností a presahovanie ich očakávania.
  1. Komplexný prístup
Pracujeme v súlade s najvyššími profesionálnymi štandardmi, prístupnosťou k inováciám a premyslenosťou pri výbere najvhodnejšieho riešenia.
  1. Premyslené investovanie
Rozhodnutia o investíciách budú založené na zásadách:
  • prospechu pre investorov,
  • aktívneho spravovania a premysleného vlastníctva,
  • prijímania rozhodnutí na základe odborných analýz a výskumov a
  • optimálneho ovládania rizík.
  1. Porozumenie pre dôležitosť jednotlivca
Každý jednotlivec svojimi vlastnosťami vplýva na okolie, v ktorom žijeme a podnikáme. Podporujeme obchodné rozhodnutia, ktoré budú pomáhať k vylepšeniu kvality života v prostredí a vytvárať pomery, ktoré budú povzbudzovať ku kreatívnosti a otvorenosti k inováciám a rozmanitosti. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.