Porovnanie fondov | Podielové fondy

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE
FOND
KATEGÓRIA FONDU
 
DÁTUM VZNIKU FONDU
 
POVOLENIE K PREDAJU
 
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
 
BANKOVÝ ÚČET FONDU
 
ISIN
 
DENOMINAČNÁ MENA
 
DEPOZITÁR
 
VREDNOTENJE ENOTE
 
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
 
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
 
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
 
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
 
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
 
FOND
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOND
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. VIAC...
Výkonnosť Stav ku dňu  
 
1 M
 
3 M
 
6 M
 
Od začiatku roka
 
1 rok
 
3 roky
 
5 rokov
 
10 rokov
 
Od založenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZLOŽENIE PORTFÓLIA
 
Top 10 pozícií
Alokácia inv. nástrojov
Členenie podľa krajiny
Členenie podľa sektoru
 
 
Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.