Primerjava skladov | SAVA INFOND

KLJUČNI PODATKI
IZBRANI SKLAD
VRSTA SKLADA
 
ZAČETEK UPRAVLJANJA
 
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
 
VELIKOST SKLADA
 
ŠTEVILKA RAČUNA
 
ISIN
 
VALUTA
 
SKRBNIK
 
VREDNOTENJE ENOTE
 
MAX VSTOPNI STROŠKI
 
MAX IZSTOPNI STROŠKI
 
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
 
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
 
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
 
IZBRANI SKLAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZBRANI SKLAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Sprememba VEP Na dan  
 
1 mesec
 
3 meseci
 
6 mesecev
 
Tekoče leto
 
1 leto
 
3 leta
 
5 let
 
10 let
 
Od ustanovitve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA NALOŽB
 
10 največjih naložb
Struktura po finančnih instrumentih
Geografska struktura
Panožna struktura
 
 
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.