Spoločníci, predstavenstvo a dozorná rada | Podielové fondy

Sava Infond spravuje širokú paletu fondov, ktorá zahŕňa špecializované akciové fondy (na oblasti a odvetvia), dlhopisové fondy a vyvážené fondy. Základným cieľom našich fondov je udržiavanie investovaného kapitálu a zabezpečovanie dlhodobého pozitívneho výnosu politikou aktívneho spravovania fondov

 

Spoločníci

 
Spoločníci Veľkosť obchodného podielu
Pozavarovalnica Sava, Ljubljana 72%
Zavarovalnica Sava, d.d., Maribor 15%
Pozavarovalnica Sava, Ljubljana 7%
Pozavarovalnica Sava, Ljubljana 5%
Sava Infond, d.o.o. 1%
SPOLU 100%

Sava Infond, správcovská spoločnosť, s.r.o., patrí do skupiny spriaznených spoločností, ktoré ovláda Pozavarovalnica Sava, d.d. /a.s/, so sídlom Dunajska cesta 56 v Ljubljana. Konsolidovanú výročnú správu pripraví Pozavarovalnica Sava, a.s., a možno ju získať na sídle Pozavarovalnica Sava, a.s.

Predstavenstvo

Matjaž Lorenčič,
predseda predstavenstva

Predsedom predstavenstva je Matjaž Lorenčič, inžinier ekonómie. Od roku 1995 do roku 1997 bol zamestnaný v Mariborskej burze ako burzový maklér, potom až do roku 2003 ako investičný poradca v Sava Infond, správcovskej spoločnosti, s.r.o. V rokoch 2003 až 2005 vykonával rozličné manažérske práce v oblasti financií v spoločnosti Era Velenje. S 1.1.2005 sa stal riaditeľom sektoru spravovania investícií v Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. /správcovskej spoločnosti, s.r.o./. V januári 2008 nastúpil do funkcie člena predstavenstva spoločnosti. Od 15. februára 2010 nastúpil na päťročné funkčné obdobie do funkcie predsedu predstavenstva Sava Infond, správcovská spoločnosť, s.r.o.
 
mag. Samo Stonič,
člen predstavenstva

Členom predstavenstva je mag. Samo Stonič, ing. ekonómie. Od roku 1997 do 1998 bol zamestnaný ako vedúci projektov Aktiva Group, s.r.o., v ďalšom roku ako pomocník riaditeľa Certius DZU, s.r.o., v období od 1999 do 2001 ako riaditeľ spoločnosti Avanta Real, a.s. V roku 2001 sa stal pomocníkom predsedu predstavenstva Aktiva DZU, s.r.o. a koncom roku 2004 predsedom predstavenstva rovnakej spoločnosti. V rokoch 2005 až 2009 pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti Aktiva Invest, a.s., potom ako výkonný riaditeľ spoločnosti Aktiva Naložbe, a.s. Dňa 15. februára 2010 nastúpil na päťročné funkčné obdobie do funkcie člena predstavenstva Sava Infond, správcovská spoločnosť, s.r.o.
 


Dozorná rada

Marko Jazbec,
mag. Polona Pirš Zupančič,
mag. Primož Močivnik,
Miha Pahulje,
Jure Košir.
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.