Infond 2040, podsklad ciljnega datuma | KBM Infond

VEP na dan 22.02.2018
9,84 EUR
  0,19%
SPREMEMBA VEP na dan  22.02.2018
1 leto -3,33%
3 leta /
5 letna /
Sklad je začel s poslovanjem 09.01.2017
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond 2040 je podsklad ciljnega datuma, namenjen varčevanju za pokojnino oz. kateremukoli drugemu dolgoročnemu finančnemu cilju. Primarno je namenjen vlagateljem, ki nameravajo sredstva dvigniti v obdobju okoli leta 2040 ali kasneje.
 • Brez vstopnih stroškov.
 • Brez izstopnih stroškov (v obdobju treh let po vplačilu).
 • Zelo ugodna, postopno padajoča upravljavska provizija.
 • Možnost varčevanja z nizkimi zneski (od 50 EUR dalje).
 • Vaš denar lahko izplačate kadarkoli želite! Brez vezave sredstev.
 • Sami določite, kako pogosto, kolikšen znesek in na kakšen način varčujete.
 • Enostavno in priročno. Izberete in vplačate v sklad. Ostalo naredimo mi s prilagajanjem sredstev sklada do ciljnega datuma 2040.
Predstavitvena stran Infond 2040

 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
0,55 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0290 5026 2181 449
ISIN
SI 0021401672
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,84% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Povezane novice in članki
Lahko po korekciji pričakujemo nove borzne vrhove?
16.02.2018
Gospodarstva po svetu so v odličnem stanju, popravki na borznih trgih pa običajni.
Delnica meseca: Accor
15.02.2018
Družba, ki investira tudi v Sloveniji
Sklad meseca: Infond Global
15.02.2018
Delniški trgi so kljub večji volatilnosti najboljši naložbeni razred.
Najbolj iskani skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond ALFA, mešani podsklad
Infond BETA, delniški podsklad razvitih trgov
Infond ENERGY, delniški podsklad
Infond TECHNOLOGY, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond 2040 0% Sklad ciljnega datuma Globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 22.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -4,98% /
3 meseci -1,75% /
6 mesecev 2,87% /
Tekoče leto -1,63% /
1 leto -3,33% /
3 leta / /
5 let / /
10 let / /
Od ustanovitve -1,56% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 22.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V %
22.02.2017 - 22.02.2018 -3,33%
22.02.2016 - 22.02.2017 /

10 največjih naložb

Na dan 31.01.2018
NALOŽBA DELEŽ V %
AMAZON 2,53%
ALPHABET 2,07%
JPMORGAN CHASE 2,02%
ING GROEP 2,01%
APPLE 1,95%
MICROSOFT 1,94%
BNP PARIBAS 1,93%
FACEBOOK 1,90%
BANK OF AMERICA 1,86%
ROCHE HOLDING 1,79%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
94,36%

Geografska struktura

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
54,38%
Francija
 
 
 
 
 
7,25%
Kitajska
 
 
 
 
 
6,80%
Nemčija
 
 
 
 
 
4,78%
Japonska
 
 
 
 
 
4,31%
Nizozemska
 
 
 
 
 
3,51%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
3,31%
Švica
 
 
 
 
 
2,84%
Španija
 
 
 
 
 
1,84%
Ostalo
 
 
 
 
 
5,34%

Panožna struktura

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
Finančne storitve
 
 
 
 
 
18,15%
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
15,38%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
12,82%
Industrija
 
 
 
 
 
10,73%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
10,38%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
9,31%
Energetika
 
 
 
 
 
8,78%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
5,53%
Telekomunikacije
 
 
 
 
 
1,73%
Ostalo
 
 
 
 
 
1,55%

Naložbena politika sklada

Infond 2040, podsklad ciljnega datuma, investira sredstva v delnice, ciljne sklade, obveznice in druge oblike olastninjenega dolga brez panožne omejitve iz vsega sveta, instrumente denarnega trga, denarne depozite, denar in denarne ustreznike.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Naložbena strategija sklada je prilagajanje strukture naložb sklada v obdobju poslovanja sklada.
 • Sklad je opredeljen kot podsklad ciljnega datuma, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.
 • Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih, denarju ter denarnih ustreznikih.
 • Pri naložbah sklada je dopustna več kot 35-odstotna izpostavljenost do naslednjih izdajateljev: Republika Slovenija, njena lokalna ali regionalna skupnost, država članica, njena lokalna ali regionalna skupnost, tretja država ali javna mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.
 • Sredstva so naložena v delnice in enote delniških ciljnih skladov brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.
 • Sredstva so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice.
 • Sredstva sklada so lahko naložena v instrumente denarnega trga ne glede na bonitetno oceno in preostalo zapadlostjo in v enote ciljnih skladov denarnega trga, ki nalagajo v tovrstne instrumente denarnega trga
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 • Izplačilo enot premoženja lahko zahtevate vsak delovni dan.
 • Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.
Na predstavitveno stran sklada 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, katerih časovni naložbeni cilj je okoli leta 2040 ali kasneje. 

O družbi, ki upravlja sklad

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2017 so bili kar trije Infondovi upravljavci uvrščeni med najboljših 10 v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
0,55 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0290 5026 2181 449
ISIN
SI 0021401672
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,84% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Vstopni stroški od vplačane vrednosti investicijskih kuponov v podsklad se ne obračunavajo (0% vstopni stroški na vplačana sredstva). 
Pri izplačilu po poteku obdobja treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v sklad se izstopni stroški ne obračunajo.
Pri izstopu iz podsklada v obdobju do treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v podsklad se vlagateljem obračunajo 3 % izstopni stroški. 
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.

Upravljavska provizija:
 

Odstotek provizije od povprečne
letne čiste vrednosti sredstev podsklada

obdobje
1,75 % do vključno leta 2023
1,50 % od 2024 do vključno 2027
1,25 % od 2028 do vključno 2031
1,00 % od 2032 do vključno 2035
0,75 % od 2036 do vključno 2039
0,50 % od 2040 naprej

Skrbniška provizija: 0,05 % 
Pri prenosu sredstev v drug podsklad krovnega sklada se po poteku obdobja treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v sklad izstopni stroški ne obračunajo.
Pri prenosu sredstev v drug podsklad krovnega sklada v obdobju do treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v podsklad se vlagateljem obračunajo 3 % izstopni stroški. 
  
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
0,55 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0290 5026 2181 449
ISIN
SI 0021401672
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,84% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.