Vabilo k dajanju ponudb za HIT2 | SAVA INFOND

Sava Infond d.o.o.

Zbiranje ponudb se bo zaključilo 9. decembra 2022.

 
VABILO K DAJANJU PONUDB

Predmet vabila k dajanju ponudb

SAVA INFOND d.o.o. za račun vzajemnih skladov v upravljanju objavlja vabilo k dajanju ponudb, ki se nanaša na prodajo prednostnih delnic izdajatelja Hit, d.d., v imetništvu vzajemnih skladov v upravljanju družbe.

Vrednostni papirji, ki so predmet ponudbe:

 

Pogoji vabila k dajanju ponudb

Ponudba mora biti zavezujoča in časovno omejena do 19. 12. 2022, vsebuje pa naj naslednje elemente:Ponudnik mora v okviru ponudbe dokazati:
  • finančno zmožnost plačila (dokazilo o načinu in zmožnosti financiranja)
  • izpolnjevanje pogojev za delničarja iz 55a člena Zakona o igrah na srečo (Ur.l. 27/95 s spremembami in dopolnitvami), pri čemer mora predložiti ustrezne izjave in dokazila, ki podpirajo podane izjave.

Zbiranje ponudb se bo zaključilo 9. 12. 2022. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prejete na sedež družbe Sava Infond d.o.o. do 9. 12. 2022, do 12.00 ure, ko bo praviloma izvedeno tudi odpiranje ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene na SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, s pripisom 'Ponudba – ne odpiraj'.

Družba SAVA INFOND d.o.o. bo posamezno ponudbo sprejela po lastnem preudarku in v skladu z omejitvami v 162. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št. 31/15 s spremembami in dopolnitvami), pri čemer bo kot primarni kriterij upošteval ponujeno najvišjo ceno za odkup delnic.

Vabilu k dajanju ponudb ne predstavlja nikakršne zaveze s strani družbe SAVA INFOND d.o.o. Družba SAVA INFOND d.o.o. izjavlja, da na podlagi izdanega vabila k dajanju ponudb ni zavezan k sprejetju, upoštevanju, nadaljnjemu pogajanju ali sklenitvi morebitne pogodbe s katerimkoli ponudnikom.


Uprava 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Je Indija nova Kitajska?
28.02.2024
Državni delniški indeks Nifty 50, ki vključuje 50 največjih indijskih podjetij, že osem let neprekinjeno raste
Gospodar indeksov je presegel 5000 točk
21.02.2024
Podjetja v S&P 500 so vredna 1600-krat toliko, kolikor imamo Slovenci privarčevanega v bančnih depozitih
50 % znižani vstopni stroški
16.02.2024
Do 31. 03. 2024 za vplačila prek Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.