Infond MONEY - EURO, podsklad denarnega trga | KBM Infond

VEP na dan 22.02.2018
12,53 EUR
  0,00%
SPREMEMBA VEP na dan  22.02.2018
1 leto -0,21%
3 leta -0,39%
5 letna /
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Money - Euro investira sredstva v instrumente denarnega trga in denarne depozite. Tovrstni skladi veljajo za najbolj varne med vsemi oblikami skladov in imajo donosnost, primerljivo depozitom, krajšim od enega leta.
 • Naložba ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na zaščiti glavnice.
 • Donosi so primerljivi kratkoročnim obrestnim meram depozitov.
 • Ker imajo vlagatelji denar na računu v petih dneh od zahteve za izplačilo, je naložba zelo likvidna.
 • Naložba je primerna tudi za kratek rok (od 30 dni do enega leta).
 • Donosi na srednji rok pokrivajo inflacijo.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 22.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V %
22.02.2017 - 22.02.2018 -0,21%
22.02.2016 - 22.02.2017 -0,14%
22.02.2015 - 22.02.2016 -0,04%
22.02.2014 - 22.02.2015 0,27%
22.02.2013 - 22.02.2014 /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
običajni podsklad denarnega trga - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
16.10.2013
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji in Avstriji
VELIKOST SKLADA
11,06 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3026 0608 008
ISIN
SI 0021401532
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
0,40%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
0,25% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
?
Povezane novice in članki
Lahko po korekciji pričakujemo nove borzne vrhove?
16.02.2018
Gospodarstva po svetu so v odličnem stanju, popravki na borznih trgih pa običajni.
Delnica meseca: Accor
15.02.2018
Družba, ki investira tudi v Sloveniji
Sklad meseca: Infond Global
15.02.2018
Delniški trgi so kljub večji volatilnosti najboljši naložbeni razred.
Najbolj iskani skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond ALFA, mešani podsklad
Infond BETA, delniški podsklad razvitih trgov
Infond ENERGY, delniški podsklad
Infond TECHNOLOGY, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond MONEY - EURO 0% Denarni sklad Regijski - razviti trgi EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 22.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -0,03% /
3 meseci -0,08% /
6 mesecev -0,13% /
Tekoče leto -0,05% /
1 leto -0,21% /
3 leta -0,39% -0,13%
5 let / /
10 let / /
Od ustanovitve 0,07% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 22.02.2018
OBDOBJE SPREMEMBA V %
22.02.2017 - 22.02.2018 -0,21%
22.02.2016 - 22.02.2017 -0,14%
22.02.2015 - 22.02.2016 -0,04%
22.02.2014 - 22.02.2015 0,27%
22.02.2013 - 22.02.2014 /

10 največjih naložb

Na dan 31.01.2018
NALOŽBA DELEŽ V %
BKS - DEPOZIT 17,54%
ADDIKO - DEPOZIT 17,36%
SKB - DEPOZIT 14,02%
NLB - DEPOZIT 11,30%
SPARKASSE - DEPOZIT 8,59%
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 4,53%
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 4,53%
LYXOR ETF EURO CASH 3,83%
GEN-I - GEN06 3,60%
SIJ - SIK04 2,42%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
Naložbeni depoziti
 
 
 
 
 
68,81%
Instrumenti denarnega trga
 
 
 
 
 
15,08%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
3,83%

Geografska struktura

Na dan 31.01.2018
NAZIV DELEŽ V %  
Slovenija
 
 
 
 
 
74,83%
Španija
 
 
 
 
 
4,53%
Italija
 
 
 
 
 
4,53%
Ostalo
 
 
 
 
 
3,83%

Naložbena politika sklada

Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga, investira sredstva pretežno v instrumente denarnega trga in denarne depozite izključno v valuti evro. Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.
 • Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.
 • Sklad je opredeljen kot običajni sklad denarnega trga - EURO, saj je v celoti izpostavljen do evropske valute evro.
 • Sklad svoja sredstva pretežno nalaga v instrumente denarnega trga in denarne depozite.
 • Sklad ima največ 10 % svojih sredstev naloženih tudi v enote ciljnih skladov denarnega trga. Pri naložbah sklada je dopustna do 100-odstotna izpostavljenost do naslednjih izdajateljev: Republika Slovenija, njena lokalna ali regionalna skupnost, država članica, njena lokalna ali regionalna skupnost, tretja država ali javna mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.
 • Pri naložbah podsklada je dopustna več kot 35-odstotna izpostavljenost do naslednjih izdajateljev: Republika Slovenija, njena lokalna ali regionalna skupnost, država članica, njena lokalna ali regionalna skupnost, tretja država ali javna mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.
 • Tehtana povprečna zapadlost finančnih instrumentov v sredstvih podsklada (WAM) bo znašala največ 6 mesecev, tehtano povprečno trajanje finančnih instrumentov v sredstvih podsklada (WAL) bo znašalo največ 12 mesecev.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 • Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki želijo uravnati tveganost osebnega portfelja z nizkotveganim podskladom, takšnim, ki želijo zavarovati dotlej dosežene donose z umikom sredstev v nizkotvegani podsklad bodisi v času pred izplačilom bodisi ob pričakovanih negativnih trendih na borzah. 

O družbi, ki upravlja sklad

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2017 so bili kar trije Infondovi upravljavci med najboljših 10 v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
običajni podsklad denarnega trga - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
16.10.2013
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji in Avstriji
VELIKOST SKLADA
11,06 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3026 0608 008
ISIN
SI 0021401532
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
0,40%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
0,25% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 1,50%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,25%
nad 400.000,00 EUR 0,10%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 0,40%
Skrbniška provizija: 0,05% 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
običajni podsklad denarnega trga - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
16.10.2013
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji in Avstriji
VELIKOST SKLADA
11,06 mio EUR (na dan 31.01.2018)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3026 0608 008
ISIN
SI 0021401532
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
0,40%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
0,25% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.