Infond HRAST, mešani podsklad | KBM Infond

VEP na dan 21.04.2017
35,59 EUR
  0,14%
SPREMEMBA VEP na dan  21.04.2017
1 leto 10,01%
3 leta 21,69%
5 letna 23,32%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Hrast, mešani uravnoteženi globalni podsklad, je upravljan s poudarkom na nižji volatilnosti in stabilnosti z mešano strukturo delniških in obvezniških naložb.
 • Sklad omogoča upravljavcem veliko fleksibilnosti v strukturi portfelja v obdobjih, ko predvidevajo spremembe na trgu.
 • Uravnotežen način upravljanja zagotavlja nižjo volatilnost (fleksibilen delež delnic in obveznic, izbor delnic velikih, uveljavljenih podjetij – tako imenovanih 'blue chipov').
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Priceline, Sanofi, Coca Cola, Nestle, Siemens, Apple, Samsung,… 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 10,01%
21.04.2015 - 21.04.2016 -5,73%
21.04.2014 - 21.04.2015 17,34%
21.04.2013 - 21.04.2014 0,14%
21.04.2012 - 21.04.2013 1,13%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani uravnoteženi globalni podsklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.07.1995
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
25,00 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 4606 424
ISIN
SI 0021400476
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,00%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,11% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Povezane novice in članki
Brexit, Trump, zdaj pa še Le Pen
19.04.2017
Vlagatelji naj se s tem ne obremenjujejo. Držati dobro razpršeni portfelj se na dolgi rok izkazuje izvrstno.
Borzni trendi - marec 2017
12.04.2017
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma za pretekli mesec.
Obrestne mere samo še gor?
12.04.2017
Ameriški delniški trg zaenkrat verjame tezi višje gospodarske rasti in inflacije v prihodnje.
Najbolj iskani skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond ALFA, mešani podsklad
Infond BETA, delniški podsklad razvitih trgov
Infond ENERGY, delniški podsklad
Infond TECHNOLOGY, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond HRAST 0% Mešani sklad Globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 0,65% /
3 meseci 1,11% /
6 mesecev 5,25% /
Tekoče leto 2,18% /
1 leto 10,01% /
3 leta 21,69% 6,76%
5 let 23,32% 4,28%
10 let -12,95% -1,38%
Od ustanovitve 542,68% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 10,01%
21.04.2015 - 21.04.2016 -5,73%
21.04.2014 - 21.04.2015 17,34%
21.04.2013 - 21.04.2014 0,14%
21.04.2012 - 21.04.2013 1,13%

10 največjih naložb

Na dan 31.03.2017
NALOŽBA DELEŽ V %
NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 3,43%
APPLE 2,00%
AMAZON 1,99%
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS53 1,88%
ALPHABET 1,86%
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3.875 1,84%
ASML HOLDING - ASML 3.375 1,79%
CAP GEMINI - CAPFP 2.5 1,78%
FACEBOOK 1,75%
PETROL - PETGSV 3.25 1,75%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
57,03%
Obveznice
 
 
 
 
 
31,95%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
4,20%
Instrumenti denarnega trga
 
 
 
 
 
3,34%

Geografska struktura

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
36,64%
Slovenija
 
 
 
 
 
14,50%
Nizozemska
 
 
 
 
 
8,52%
Japonska
 
 
 
 
 
7,84%
Nemčija
 
 
 
 
 
5,28%
Francija
 
 
 
 
 
2,98%
Hrvaška
 
 
 
 
 
1,84%
Finska
 
 
 
 
 
1,71%
Latvija
 
 
 
 
 
1,71%
Ostalo
 
 
 
 
 
15,50%

Panožna struktura

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Obveznice
 
 
 
 
 
31,95%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
12,27%
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
11,46%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
7,40%
Industrija
 
 
 
 
 
6,48%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
6,09%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
4,81%
Energetika
 
 
 
 
 
4,10%
Instrumenti denarnega trga
 
 
 
 
 
3,34%
Ostalo
 
 
 
 
 
8,62%

Naložbena politika sklada

Infond Hrast je mešani podsklad s poudarkom na nižji volatilnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice globalno, brez panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti naložbe Infond Hrast nalaga sredstva predvsem v delnice velikih, uveljavljenih podjetij.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot mešani uravnoteženi globalni sklad, ki nalaga sredstva globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto.
 • Sklad ima med 35% in 65% sredstev naloženih v delnice in enote delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima največ 65% sredstev naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih ter v ciljnih skladih, ki nalagajo v prej navedene finančne instrumente.
 • Pri naložbah sklada je dopustna več kot 35-odstotna izpostavljenost do naslednjih izdajateljev: Republika Slovenija, njena lokalna ali regionalna skupnost, država članica, njena lokalna ali regionalna skupnost, tretja država ali javna mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.
 • Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 • Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem z zmerno nagnjenostjo k tveganju, ki ne želijo velikih nihanj v vrednosti enote premoženja, a kljub temu pričakujejo nekoliko višji donos. Ocenjujemo, da sodi med osnovne sklade za vlagatelje tovrstne nagnjenosti k tveganju, ki ga lahko dopolnjujejo z ožje usmerjenimi naložbami. 

O družbi, ki upravlja sklad

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2015 je bilo kar pet Infondovih upravljavcev med najboljšimi 14 upravljavci v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani uravnoteženi globalni podsklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.07.1995
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
25,00 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 4606 424
ISIN
SI 0021400476
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,00%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,11% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.


»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.


Dodatne posebnosti

 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
 • Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.
 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Izjemo predstavlja:
 •     izstop iz podskladov Infond Global in Infond Dynamic, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 1% in
 •     izstop iz podsklada Infond Krekov Globalni, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 3%.
 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 2,00%
Skrbniška provizija: 0,05% 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic in Infond Krekov Globalni).

Stroški prenosa med skladi in podskladi v upravljanju KBM Infond

Vlagateljem, ki prenesejo sredstva v upravljanju med podskladi Krovnega sklada Infond, Krovnega sklada Perspektiva in vzajemnim skladom Infond PBGS se vstopni stroški ne obračunajo.

Izstopni stroški se obračunajo samo v primeru, če se prenaša sredstva iz skladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic, Infond Krekov Globalni in Infond PBGS). 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.10.2014 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani uravnoteženi globalni podsklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.07.1995
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
25,00 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 4606 424
ISIN
SI 0021400476
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,00%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,11% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.