Infond Uravnoteženi | SAVA INFOND

O podskladu

8. oktobra 2010 je bilo izvedeno preoblikovanje oziroma združitev uravnoteženega podsklada Infond Uravnoteženi v uravnoteženi podsklad Infond Hrast, ki od 11. oktobra 2021 posluje kot Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad. Vse informacije na tej strani so arhivske.

Naložbena politika:

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
  • prenosljive vrednostne papirje, kot so lastniški vrednostni papirji (delnice) in dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
  • instrumente denarnega trga,
  • enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
  • bančne depozite.
Najmanj 25 in največ 75 % sredstev podsklada je naloženih v delnice. Naložbe niso panožno in geografsko omejene.
Podsklad je portfeljski investitor. Način upravljanja sredstev sklada je aktiven. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen

Vlagateljem z zmerno pripravljenostjo na tveganje, ki ne želijo velikih nihanj v vrednosti enote premoženja, a kljub vsemu pričakujejo nekoliko višji donos. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Uravnoteženi je 5 let in več.

Investicijsko tveganje

V kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot srednje (6 na lestvici od 1 do 10).

Način vplačevanja

Z enkratnimi pologi (najnižji polog je 10,00 EUR) ali z varčevalnim načrtom. Številka transakcijskega računa podsklada je SI56 0291 3025 4606 424 (Nova Ljubljanska banka d.d., Trg revolucije 2, SI-1520 Ljubljana, SWIFT: LJBASI2X), sklic pa vlagatelji pridobijo ob pristopu k podskladu.

Vstopni stroški

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila % od vrednosti investicijskih kuponov
Do 4.150,00 EUR 3,00%
od vključno 4.150,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,50%
od vključno 400.000,00 EUR 0,25%


Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Varčevalni načrt

Varčevalni načrt je primeren za vlagatelje, ki načrtujejo postopno varčevanje s poljubno časovno dinamiko vplačil. Vsota vplačil posameznega leta mora znašati najmanj 300,00 evrov. V primeru kombiniranih produktov letni obseg vplačil ni omejen na znesek 300,00 evrov. S potekom časovnega obdobja se vlagatelju obračunajo nižji vstopni stroški ob predpostavki, da dosega minimalni znesek letnih vplačil.

Vstopni stroški se glede na pretečeno časovno obdobje obračunajo v odstotku od vrednosti vplačil v podsklad po spodaj navedeni lestvici:
 
Obdobje odprtja varčevalnega računa % od vrednosti investicijskih kuponov
1. leto 3,00%
2. in 3. leto 2,50%
4. in 5. leto 2,00%
6. leto in dalje 1,50%

Prekinitev varčevalnega načrta

Varčevalni načrt se prekine, če:
  • vlagatelj v posameznem letu ne doseže minimalnega zneska vplačil (300,00 EUR, razen v primeru kombiniranih produktov),
  • je vsota vplačil in izplačil varčevalnega obdobja na koncu posameznega leta nižja od zmnožka predpisanega min. letnega vplačila in preteklih let varčevanja.
V kolikor se varčevalni načrt prekine, prične obdobje trajanja varčevalnega načrta teči od pričetka.

Prenos sredstev med varčevalnimi načrti

Vlagatelj med trajanjem varčevalnega načrta lahko prenese sredstva na drug varčevalni načrt istega ali drugega podsklada.
  1. V primeru prenosa sredstev najmanj v višini zmnožka predpisanega min. letnega vplačila in preteklih let varčevanja v načrtu, iz katerega prehaja, vlagatelj zadrži pravico do ugodnejših vstopnih stroškov za vsa nadaljnja vplačila tudi v novem varčevalnem načrtu.
  2. V primeru prenosa sredstev v višini, ki ne dosega zmnožka predpisanega min. letnega vplačila in preteklih let varčevanja v načrtu, iz katerega prehaja, se provizija za nadaljnja vplačila obračuna v skladu z varčevalnim načrtom, v katerega prehaja.

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Stroški prehoda v drug podsklad krovnega sklada

Vstopni in izstopni stroški se ne obračunajo, če vlagatelj prenese sredstva v podsklad iz drugega podsklada v upravljanju KBM - INFOND, d.o.o., in je pred prehodom bil imetnik investicijskih kuponov podsklada najmanj tri mesece.

Dodatno znižanje vstopnih stroškov

Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih stroškov predvsem:
  • investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja in
  • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost.
DOKUMENT OBLIKA
Letno poročilo 2010 (pdf, 8.071,09 kb)
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.