Probanka Gama | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI PODSKLADA SO ARHIVSKI!

Podsklad Probanka Gama - obvezniški se je 17.12.2012 pripojil obvezniškemu podskladu Infond Bond - EUR, ki od 11. oktobra 2021 posluje z imenom Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad.
Obvestilo o pripojitvi podsklada: Podsklad Probanka Gama - obvezniški (pdf)

Probanka Gama– obvezniški je podsklad Krovnega sklada Probanka. Naložbena politika podsklada je nizko tvegana, saj je usmeritev podsklada globalna in izključno v dolžniške vrednostne papirje (obveznice).

ISIN koda: SI0021400187
TRR sklada: SI56 0510-0801-2876-839

Naložbena politika:

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
  • dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
  • instrumente denarnega trga,
  • enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
  • bančne depozite.
Podsklad sredstva nalaga izključno v dolžniške vrednostne papirje, odprte investicijske sklade ter bančne depozite. Več kot 50% sredstev je v naložbah izdanih v evrih. Delež tujih obveznic neinvesticijskega razreda (non-investment grade) ne presega 15% sredstev.

Podsklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krovnega sklada Probanka z vključenimi pravili upravljanja oziroma v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

Komu je namenjen

Vlagateljem, ki niso pripravljeni prevzeti tveganja, ki ga prinaša investiranje v delniške in mešane vzajemne sklade, hkrati pa zahtevajo od naložbe relativno stabilnost, likvidnost in nizko raven tveganja tudi ob večjih nihanjih na kapitalskih trgih. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada je 3 leta in več.

Investicijsko tveganje

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 2 (na lestvici od 1 do 7).

Skladi kategorije 2 so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 2 lahko izpostavljene majhnim cenovnim nihanjem.

Vstopni stroški

Stopnja vstopnih stroškov pri vplačilih v podsklade se določi glede na celotno vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih Krovnega sklada Probanka.

Celotno vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih predstavlja seštevek vrednosti že obstoječega imetnikovega premoženja v vseh podskladih in vrednosti vsakokrat vplačanih sredstev imetnika v podsklade.

Celotna vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih se vrednoti po VEP-ih posameznih podskladov, ki veljajo na obračunski dan vplačila.

Vsa vplačila v krovni sklad v okviru istega dne štejejo kot eno vplačilo, ne glede na to, v katere podsklade so bila vplačana!
 
Celotna vrednost sredstev vlagatelja v vseh podskladih Krovnega sklada Probanka Stopnja vstopnih stroškov
Do 10.000,00 EUR 1,50%
od vključno 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 80.000,00 EUR 0,75%
od vključno 80.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,25%
nad 400.000,00 EUR  0,12%

Varčevalni načrt

Varčevalni načrt Krovnega sklada Probanka je zaveza vlagatelja nalagati denarna sredstva v investicijske kupone podskladov Krovnega sklada Probanka v določenem daljšem časovnem obdobju; to je obdobju varčevanja.

Vlagatelj, ki se zaveže, da bo vlagal v podsklade v okviru varčevalnega načrta, mora podpisati pristopno izjavo, na kateri izbere in označi ustrezni varčevalni načrt. Vlagatelj ima možnost izbirati med varčevalnima načrtoma B in C:

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Stroški prehoda v drug podsklad krovnega sklada

Infond d.o.o. ne zaračunava stroškov prehodov, to je izstopnih oziroma vstopnih stroškov v primeru prehodov med podskladi Krovnega sklada Probanka.

Vlagatelj lahko v okviru iste pristopne izjave prehaja med posameznimi podskladi krovnega sklada in s tem prenaša vsa ali le del sredstev naloženih v investicijske kupone, vendar ne manj kot 50,00 eur v posameznem prehodu. V nasprotnem primeru se prehod zavrne.

OPOMBA: Vrednost prenešenih sredstev je lahko višja od zahtevanega zneska prehoda, če bi se po prehodu v zahtevani vrednosti ali številu enot premoženja preostali investicijski kupon imetnika glasil na manj kot eno enoto premoženja: v tem primeru se vlagatelju hkrati prenese celotna preostala odkupna vrednost investicijskega kupona.

Stroški prenosa sredstev med krovnimi in vzajemnimi skladi

Vsi vlagatelji, ki prenesejo sredstva v upravljanju med Krovnim skladom Infond, Krekovim krovnim skladom, Krovnim skladom Probanka, vzajemnimi skladi Infond Globalni fleksibilni, Infond Globalni delniški in Probanka Globalni naložbeni sklad, so oproščeni vplačila vstopnih stroškov.

Izstopni stroški se obračunavajo v skladu z veljavno objavljeno lestvico vstopnih in izstopnih stroškov.

Administrativni stroški

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 8 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 18 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 18 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 9.2.2012 do preklica.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 0,90%
Skrbniška provizija: 0,05%
DOKUMENT OBLIKA
Mesečna poročila - november 2012 (pdf, 1.250,30 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja (december 2012) (pdf, 651,79 kb)
Mesečna poročila - oktober 2012 (pdf, 1.274,21 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja - spremembe (december 2012) (pdf, 1.255,29 kb)
Ključni podatki za vlagatelje (začetek veljavnosti 17.12.2012) (pdf, 98,86 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.