Zgodovina preoblikovanja Infond PID | SAVA INFOND

Preoblikovanje Infond PID

 • 24. novembra 1994 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo ustanovitev družbe Infond Stolp, pooblaščene investicijske družbe, d.d. (ustanovitvena skupščina 12. novembra 1994);
 • 30. novembra 1994 je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala dovoljenje za ustanovitev družbe Infond Zlat, pooblaščene investicijska družbe, d.d.;
 • 20. februarja 1995 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo ustanovitev družbe Infond Center, pooblaščene investicijske družbe, d.d. (ustanovitvena skupščina 17. februarja 1995);
 • 27. marca 1996 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo ustanovitev družbe Infond Areh, pooblaščene investicijske družbe, d.d. (ustanovitvena skupščina 19. marca 1996 za družbo Infond Grad, d.d., ki se na ustanovitveni skupščini preimenuje v Infond Areh, d.d.);
 • 11. novembra 1997 je skupščina družbe Infond Zlat, d.d., sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala zaradi pripojitve družb Infond Stolp, d.d., Infond Center, d.d., in Infond Areh, d.d., k družbi Infond Zlat, d.d.;
 • 31. decembra 1997 je registrsko sodišče v sodni register vpisalo pripojitev družb Infond Stolp, d.d., Infond Center, d.d., in Infond Areh, d.d., k družbi Infond Zlat, d.d.;
 • 29. junija 1998 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družbe Infond Zlat, d.d., z oznako IZOS;
 • 24. maja 2001 je skupščina Infond Zlata, d.d., sprejela sklep o razdelitvi družbe na tri nove: Infond PID, pooblaščeno investicijsko družbo, d.d., Infond ID, investicijsko družbo, d.d., in Infond Holding, finančno družbo, d.d.;
 • 14. avgusta 2002 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo razdelitev in prenehanje družbe Infond Zlat, d.d., in ustanovitev treh novih družb: Infond PID, d.d., Infond ID, d.d., in Infond Holding, d.d.;
 • 23. septembra 2002 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družb Infond PID, d.d., z oznako IFPR, Infond ID, d.d., z oznako IFIR in Infond Holding, d.d., z oznako IFFR;
 • 23. novembra 2003 je skupščina Infond PID, d.d., sprejela sklep o razdelitvi Infond PID, d.d., na dve novi družbi: Infond ID 1, investicijsko družbo, d.d., in Infond Holding 1, finančno družbo, d.d.; 10. junija 2004 je Okrožno sodišče v Mariboru v sodni register vpisalo razdelitev in prenehanje družbe Infond PID, d.d., in ustanovitev dveh novih družb, Infond ID 1, d.d., in Infond Holding 1, d.d.;
 • 22. julija 2004 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družbe Infond Holding 1, d.d., z oznako IFHR;
 • 2. avgusta 2004 se je na prostem trgu Ljubljanske borze začelo trgovanje z delnicami družbe Infond ID 1, d.d., z oznako IFDR;
 • 11. oktobra 2006 se je družba Infond Holding 1, d.d., preimenovala v Center naložbe, finančna družba, d.d. Borzna oznaka je ostala enaka - IFHR.
 • 26. septembra 2008 se je uravnotežena investicijska družba Infond ID, d.d., preoblikovala v kotirajoči uravnoteženi vzajemni sklad Infond Globalni fleksibilni, ki je 10. oktobra začel kotirati na Ljubljanski borzi z borzno oznako INDGL.
 • 10. oktobra 2008 se je delniška investicijska duržba Infond ID 1, d.d., preoblikovala v kotirajoči delniški vzajemni sklad Infond Globalni delniški, ki kotira na Ljubljanski borzi z borzno oznako INDDY.
 • 25. januarja 2010 je Klirinško depotna družba (KDD) Ljubljana na zahtevo Infond Holding, d.d., izbrisala delnice IFFR iz centralnega registra. Družba Infond Holding, d.d., je v stečajnem postopku.
 • 8. septembra 2010 je Ljubljanska borza objavila umik delnic Infond Holding z oznako IFHR iz vstopne kotacije. Družba Center naložbe, d.d., je v stečajnem postopku.
11.10.2006 - Infond Holding 1, d.d., se je preimenoval v Center naložbe, d.d. Borzna oznaka je ostala enaka.
26.09.2008 - preoblikovanje Infond ID, d.d. (IFIR) v Infond Global (INDGL) v razmerju 1:1
 • 26. september 2008 - preoblikovanje Infond ID, d.d. (IFIR) v Infond Global (INDGL) v razmerju 1:1.
 • 10. oktober 2008 - preoblikovanje Infond ID 1, d.d. (IFDR) v Infond Globalni delniški (INDDY) v razmerju 1:1
Vsi vlagatelji, ki so bili 02.06.2008 imetniki delnic IFIR in/ali IFDR, so bili upravičeni do dividend, izplačanih v obliki dodatnih enot vzajemnih skladov Infond Global in/ali Infond Globalni delniški.
 • 16. julij 2011 - enote Infond Global in Infond Globalni delniški so bile umaknjene iz trgovanja na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Evidenco vlagateljev vodi družba za upravljanje.
 • 17. december 2012 - Infond Global in Infond Globalni delniški sta vključena v Krovni sklad Infond kot Infond Global, mešani podsklad, in Infond Globalni delniški, delniški podsklad.
 

Tipi delnic

Danes imajo delničarji, ki so v letih 1994 - 1996 vložili certifikatska sredstva v eno od pooblaščenih investicijskih družb (Infond Stolp, Infond Zlat, Infond Center oz. Infond Areh) dva tipa vrednostnih papirjev: Infond Globalni fleksibilni, mešani podsklad in Infond Globalni delniški, delniški podsklad. Oba podsklada sta vključena v Krovni sklad Infond.

Delnice Infond Holding, d.d. (IFFR), ki je prav tako nastala ob preoblikovanju Infond Zlat, so bile 25. januarja 2010 izbrisane iz registra KDD Ljubljana. Družba Infond Holding, d.d., je v stečajnem postopku.
Delnice Center naložbe, d.d. (IFHR), ki je prav tako nastala ob preoblikovanju Infond PID, so bile 8. septembra 2010 umaknjene iz kotacije Ljubljanske borze. Družba Center naložbe, d.d., je v stečajnem postopku.

Prijava kapitalskih dobičkov

Vlagateljem, ki so pridobili enote Infond Globalni fleksibilni in Infond Globalni delniški z vložitvijo lastninskega certifikata, ob prodaji enot ni treba vložiti prijave kapitalskih dobičkov. Kljub preoblikovanjem velja, da gre za prvo prodajo. Prijaviti pa je treba prodajo enot, pridobljenih z izplačilom dividend za leto 2007. Pri tem se kot datum pridobitve šteje obračunski dan pridobitve in kot nabavna vrednost VEP tega obračunskega dne. Oba podatka so vsi vlagatelji prejeli na dokumentu Informacija o stanju enot sklada po izplačilu dividend.

Vlagatelji, ki so enote skladov pridobili z nakupom delnic bodisi Infond Zlat, Infond PID ali Infond ID ter Infond ID 1 morajo ob prodaji zmeraj izpolniti prijavo kapitalskih dobičkov.

Za potrebe prijave kapitalskih dobičkov se za vse vrednostne papirje, kupljene pred 1. januarjem 2003, vpisuje v prijavo kapitalskih dobičkov dejanski datum nakupa, kot nakupno vrednost pa vrednost z dne 1. januar 2006.

Enotni tečaj delnic IFIR in IFDR, iz katerih sta nastala Infond Globalni fleksibilni in Infond Globalni delniški, so bili na zadnji trgovalni dan leta 2005, 30. 12. 2005, kot sledi:
Infond ID, d.d. (IFIR) - 9,25 evra
Infond ID 1, d.d. (IFDR) - 4,79 evra.

Vlagatelji, ki so odprodali enote Infond ID 1 oz. kasneje Infond Globalni delniški, ki so jih pridobili z nakupom Infond PID (IFPR) v času med 1.1.2003 in preoblikovanjem v Infond ID 1 junija 2004, v prijavo kapitalskih dobičkov vpišejo dejanski datum nakupa. Število nabavljenih enot izračunajo po razdelitvenem načrtu, ki je v desnem stolpcu te strani. Ker je bila delnica Infond PID izhodiščno nominirana 100 tolarjev, delnica Infond ID 1 pa 1000 tolarjev, je treba njihovo nabavno vrednost pomnožiti z 10. Vrednost ob nakupu teh enot je mogoče izračunati po formuli nakupna vrednost = (dejanska nabavna vrednost x 10) : srednji tečaj Banke Slovenije za evro na dan nakupa
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.