Infond Delniški | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI!

Infond Delniški, delniški podsklad, se je 25.11.2017 pripojil k podskladu Infond Dynamic, ki od 11. oktobra 2021 posluje z imenom Infond Globalni delniški, delniški podsklad.

Obvestilo o pripojitvi sklada

Javna objava z menjalnim razmerjem

Infond Delniški, delniški podsklad, je podsklad Krovnega sklada Infond. Pretežni del sredstev investira v portfelj delnic globalnih korporacij z razvitih in razvijajočih se trgov z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.

ISIN koda: SI0021400468

TRR sklada: SI56 0291 3025 4606 618

 

Naložbena politika sklada

Infond Delniški, delniški podsklad, investira najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in delnice oz. enote delniških ciljnih skladov. Naložbe so razpršene globalno v vrednostne papirje brez panožne omejitve, kar daje upravljavcem veliko fleksibilnost pri uravnavanju portfelja. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Podsklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh regijah. Najmanj 20% sredstev je v državah trgov v razvoju, brez osredotočanja na eno državo, podregijo ali regijo. Naložbe v posamično regijo ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Poleg delnic lahko nalaga tudi v enote delniških ciljnih skladov, ki investirajo v prej navedene delnice družb.
 • Sklad ima lahko do 15% svojih sredstev naloženih v državnih in podjetniških obveznicah ter drugih dolžniških vrednostnih papirjih, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enotah obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice.
 • Sklad ima največ 10% svojih sredstev naloženih v enotah ciljnih skladov.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 • Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo. Ocenjujemo, da je primeren kot jedro naložb vlagatelja s takšno nagnjenostjo k tveganju, ki mu dodaja druge, ožje usmerjene sklade.

 

Investicijsko tveganje

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 5 (na lestvici od 1 do 7).

Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednje do visokim cenovnim nihanjem.

 

Vstopni stroški

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.

Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Varčevalni načrt

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.

Dodatne posebnosti

 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.

Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.
Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
Arhiv CSP Infond Delniški, delniški podsklad
Upravljavska provizija: 2,25 %
Skrbniška provizija: 0,05 %

Stroški prehoda

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Smart Quality in Infond Dividendni).

Administrativni stroški

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.10.2014 do preklica.

Dodatno znižanje stroškov

Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:

 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
DOKUMENT OBLIKA
Menjalna razmerja pripojitve skladov 25.11.2017 po VEP za 24.11.2017 (pdf, 62,67 kb)
Poročilo revizorja o pregledu pripojitve skladov na dan 25. november 2017 (pdf, 112,33 kb)
Mesečna poročila – oktober 2017 (pdf, 1.884,75 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja KS Infond s sledenjem spremembam - okt. 2017 (pdf, 1.153,49 kb)
Mesečna poročila – september 2017 (pdf, 1.805,91 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.