Zgodovina preoblikovanja Probanka PID | SAVA INFOND

Preoblikovanje Probanka PID

 • Februarja 1994 je bila ustanovljena pooblaščena investicijska družba ZLATA MONETA.
 • Februarja 1995 je bila ustanovljena pooblaščena investicijska družba ZLATI DUKAT.
 • Oktobra 1995 je bila ustanovljena pooblaščena investicijska družba ZLATA MONETA II.
 • Januar 1996 – PID Zlati dukat je bil pripojen k PID Zlata moneta.
 • December 1998 – opravljena je bila pripojitev PID Zlata moneta in PID Zlata moneta II in hkratna razdružitev na PID Zlata moneta I, d.d., katerega premoženje ni vsebovalo neizkoriščenih certifikatov, in PID Zlata moneta II, d.d., katerega premoženje je obsegalo le neizkoriščene certifikate.
 • 1999 – izvedena je bila denominazcija delnic Zlate monete I in Zlate monete II – vrednost ene delnice se je zmanjšala na desetino in temu ustrezno se je povečalo število enot vsem imetnikom (dotedanje število delnic x 10).
 • Marec 1999 – delnice družb Zlata moneta I, d.d., in Zlata moneta II, d.d., sta začeli kotirati na Ljubljanski borzi.
 • Julij 2003 – posebna investicijska družba Zlata moneta I je pridobila odločbo o usklajenosti z določbami ZISDU-1 – delnica ZM1N je bila uvrščena v segment posebnih investicijskih družb prostega trga Ljubljanske borze.
 • Oktober 2003 – Zlata moneta II je z soglasjem ATVP prenehala obstajati kot PID in se s 27. oktobrom preoblikovala v redno delniško družbo Zlata moneta II finančna družba, d.d. S tem jo je prenehala upravljati Probanka DZU, njene delnice ZM2N pa so bile uvrščene v segment rednih delniških družb na prostem trgu.
 • September 2004 – dokapitalizacija družbe Zlata moneta I, d.d. Z 10.9.2004 se je vsakemu delničarju pripisalo še enkrat toliko delnic, kot jih je imel pred 6.9.2004 (za vsako delnico je dobil eno dodatno).
 • 2006 – preoblikovanje Zlate monete I v vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad:
  • 25.10.2006 – odločba ATVP – Zlata moneta I posebna delniška investicijska družba d.d. je bila s tem dnem preoblikovana v vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad.
  • 30.10.2006 – zaustavitev trgovanja z ZM1N na borzi. 
  • 09.11.2006 – v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD so bili vsem dotedanjim imetnikom delni ZM1N izdani nematerializirani investicijski kuponi z oznako PBGS v razmerju 1:1. 
  • Na osnovi zadnjih dividend ZM1N so vsi imetniki ZM1N na dan 14.8.2006 pridobili pravico do izplačila v obliki dodatnih enot PBGS na dan 14.8.2006, razlika med zneskom neto dividende in zneskom celotnega števila pripadajočih investicijskih kuponov pa je bila izplačana na transakcijski račun vlagatelja.
  • 24.11.2006 so enote PBGS začele kotirati na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v Borzni kotaciji – investicijski kuponi.
 • 8. februar 2012 – KBM Infond je prevzel upravljanje vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad.
 • 17. december 2012 – Probanka globalni naložbeni sklad se preimenuje v vzajemni sklad Infond PBGS, mešani sklad. 
 • 11. januar 2014 – enote vzajemnega sklada Infond PBGS so bile umaknjene iz trgovanja na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 
 • 1. oktobra 2017 - vzajemni sklad Infond PBGS, mešani sklad, je bil vključen v Krovni sklad Infond kot Infond PBGS, mešani podsklad.
 • 15. marec 2018 - Infond PBGS, mešani podsklad, se preimenuje spremeni se mu naložbena politika v Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov.
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.