Infond ID | SAVA INFOND

O investicijski družbi

26. septembra 2008 je bilo izvedeno preoblikovanje uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d. (borzna oznaka IFIR) v uravnoteženi vzajemni sklad Infond Global (borzna iznaka INDGL). 15. marca 2018 je bil preimenovan v Infond Global Flex, mešani podsklad, 11. oktobra 2021 pa v Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad. Vse informacije na tej strani so arhivske.

Naložbeni cilji

Naložbeni cilj družbe je doseganje donosov iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend, obresti in drugih donosov in zagotavljanje varnosti naložb z ustrezno razpršenostjo. Uresničevanje naložbenih ciljev se ugotavlja s primerjavo donosnosti delnic družbe z donosnostjo drugih alternativnih naložb (drugih investicijskih skladov v Sloveniji, tolarske in devizne vezave sredstev pri bankah).

Naložbena politika 

Družba bo v skladu s predpisi nalagala najmanj 50 odstotkov in največ 75 odstotkov svojih sredstev v delnice, največ 50 odstotkov pa v obveznice, bančne depozite in instrumente denarnega trga. Družba bo največ 50 odstotkov svojih sredstev nalagala v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih zunaj Republike Slovenije in so na seznamu organiziranih trgov.

Politika uporabe dobička

Družba bo razdelila najmanj 90 odstotkov čistega dobička poslovnega leta, razen če bo skupščina sprejela drugačen sklep.
 
Firma INFOND ID, uravnotežena investicijska družba d.d.
Skrajšano ime firme INFOND ID, d.d.
Sedež Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Datum ustanovitve 15.08.2002
Matična številka 1722603
Šifra dejavnosti 64.300
Davčna številka 18337996
Transakcijski račun SI56 0291 3015 5214 420, odprt pri NLB, d.d., Ljubljana
Št. in datum trajnega dovoljenja za upravljanje investicijske družbe 58/40/AG-02-(251)
Osnovni kapital 33.935.544,98 evra
Oznaka delnice IFIR
Število kosovnih delnic 8.132.314
Vrsta delnice kosovna
Število delničarjev 31.12.2007 38.415

Skrbnik

Skrbniške storitve opravlja Nova LB, d.d., Ljubljana.

Uprava uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d.

Funkcijo uprave uravnotežene investicijske Infond ID, d.d., opravlja KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki jo zastopata Stanko Brglez, predsednik uprave, in Matjaž Lorenčič, član uprave.

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d., so:
  • dr.Jože Glogovšek, predsednik;
  • dr. Jure Marn, profesor na Fakulteti za strojništvo UM, član;
  • Jernej Čokl, predsednik uprave Impol, d.d., Slovenska Bistrica, član. Arhiv dokumentov
DOKUMENT OBLIKA
Letno poročilo 2008 Infond ID se je 26.9.2008 preoblikoval v Infond Global (pdf, 4.618,05 kb)
Povzetki računovodskih izkazov poslovanja skladov v upravljanju KBM Infond v letu 2008
Objavljeno v dnevniku Večer dne 13. marca 2009
(pdf, 438,88 kb)
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.