Probanka Sigma | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI PODSKLADA SO ARHIVSKI!

Podsklad Probanka Sigma - podsklad absolutnega donosa se je 17.12.2012 pripojil podskladu Infond Bond - EUR, obvezniški podsklad, ki od 11. oktobra 2021 posluje z imenom Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad.
Obvestilo o pripojitvi podsklada: Probanka Sigma - sklad absolutnega donosa (pdf)

Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa je podsklad Krovnega sklada Probanka. To je prvi slovenski podsklad absolutnega donosa (angl. »absolute return fund«), ki svoje naložbe zraven obveznic, instrumentov denarnega trga in depozitov, usmerja tudi v opcije oz. izvedene finančne instrumente. Osnovni finančni instrumenti opcij so delniški indeksi.

ISIN koda: SI 0021401276
TRR sklada: SI56 0510-0801-2877-421

Naložbena politika:

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
  • dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
  • opcije – izvedeni finančni instrumenti,
  • instrumente denarnega trga,
  • enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
  • bančne depozite.
Naložbeni cilj je dolgoročno doseganje letne donosnosti v razponu med 8 in 12 % z aktivno naložbeno politiko investiranja v obveznice, instrumente denarnega trga, depozite in izvedene finančne instrumente (opcije), ki bodo generirali obrestne prihodke in prihodke iz naslova kapitalskih dobičkov.

Do 50 % sredstev nalaga v obveznice, ki bodo državne, bančne in podjetniške, z višjo kreditno oceno (najmanj A po Standard & Poor's) in prevladujočo kratko ročnostjo – do treh let. Do 50 % sredstev lahko nalaga v instrumente denarnega trga in do 100 % v bančne depozite.

Sredstva nalaga v izvedene finančne instrumente – opcije, pri čemer največja skupna neto izpostavljenost ne bo presegla 25 % čiste vrednosti sredstev, neto vrednost premij pa ne bo presegla 15 % celotne vrednosti sredstev. Z opcijami, katerih osnovni instrument so delniški indeksi, se izvaja statistično arbitražo volatilnosti. Ta se izvaja s trgovanjem opcij, ki sestavljajo delta nevtralni portfelj. Cilj je zaslužek na račun razlike med všteto volatilnostjo opcije in dejansko prihodnjo volatilnostjo osnovnega instrumenta, kot jo je predvidel upravljavec.

Kaj je opcija? Je pogodbeno razmerje, z uresničitvijo katerega imetnik opcije doseže sklenitev pogodbe o nakupu, prodaji ali zamenjavi osnovnega instrumenta. Premija je cena opcije ali opcijske pogodbe, ki jo kupec opcije na konkurenčnem tržišču plača prodajalcu opcije za pravice, ki so vsebovane v opcijski pogodbi.

Podsklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krovnega sklada Probanka z vključenimi pravili upravljanja oziroma v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

Podsklad Probanka Sigma ni garantirani sklad. Upravljavec poskuša doseči ciljno donosnost, nikakor pa je ne jamči! Vrednost enote premoženja podsklada bo nihala in obstaja tudi možnost izgube, saj je glavno tveganje za vlagatelja pojav obdobij, v katerih bi se trg več mesecev zapored gibal izključno samo v eno smer. Vendar pretekli podatki kažejo, da se je trg vse od leta 1971, upoštevajoč vse pomembne borzne krize, gibal v eno smer najdlje štiri mesece.

OPOZORILO: Ne glede na naložbeni cilj bo vrednost enote premoženja podsklada nihala, kar pomeni, da obstaja tudi možnost izgube.

Komu je namenjen

Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.

Investicijsko tveganje

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 5 (na lestvici od 1 do 7).

Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem.

Vstopni stroški

Stopnja vstopnih stroškov pri vplačilih v podsklade se določi glede na celotno vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih Krovnega sklada Probanka.

Celotno vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih predstavlja seštevek vrednosti že obstoječega imetnikovega premoženja v vseh podskladih in vrednosti vsakokrat vplačanih sredstev imetnika v podsklade.

Celotna vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih se vrednoti po VEP-ih posameznih podskladov, ki veljajo na obračunski dan vplačila.

Vsa vplačila v krovni sklad v okviru istega dne štejejo kot eno vplačilo, ne glede na to, v katere podsklade so bila vplačana!
 
Celotna vrednost sredstev vlagatelja v vseh podskladih Krovnega sklada Probanka Stopnja vstopnih stroškov
Do 10.000,00 EUR 1,50%
od vključno 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 80.000,00 EUR 0,75%
od vključno 80.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,25%
nad 400.000,00 EUR  0,12%

Varčevalni načrt

Varčevalni načrt Krovnega sklada Probanka je zaveza vlagatelja nalagati denarna sredstva v investicijske kupone podskladov Krovnega sklada Probanka v določenem daljšem časovnem obdobju; to je obdobju varčevanja.

Vlagatelj, ki se zaveže, da bo vlagal v podsklade v okviru varčevalnega načrta, mora podpisati pristopno izjavo, na kateri izbere in označi ustrezni varčevalni načrt. Vlagatelj ima možnost izbirati med varčevalnima načrtoma B in C:

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Stroški prehoda v drug podsklad krovnega sklada

Infond d.o.o. ne zaračunava stroškov prehodov, to je izstopnih oziroma vstopnih stroškov v primeru prehodov med podskladi Krovnega sklada Probanka.

Vlagatelj lahko v okviru iste pristopne izjave prehaja med posameznimi podskladi krovnega sklada in s tem prenaša vsa ali le del sredstev naloženih v investicijske kupone, vendar ne manj kot 50,00 eur v posameznem prehodu. V nasprotnem primeru se prehod zavrne.

OPOMBA: Vrednost prenešenih sredstev je lahko višja od zahtevanega zneska prehoda, če bi se po prehodu v zahtevani vrednosti ali številu enot premoženja preostali investicijski kupon imetnika glasil na manj kot eno enoto premoženja: v tem primeru se vlagatelju hkrati prenese celotna preostala odkupna vrednost investicijskega kupona.

Stroški prenosa sredstev med krovnimi in vzajemnimi skladi

Vsi vlagatelji, ki prenesejo sredstva v upravljanju med Krovnim skladom Infond, Krekovim krovnim skladom, Krovnim skladom Probanka, vzajemnimi skladi Infond Globalni fleksibilni, Infond Globalni delniški in Probanka Globalni naložbeni sklad, so oproščeni vplačila vstopnih stroškov.

Izstopni stroški se obračunavajo v skladu z veljavno objavljeno lestvico vstopnih in izstopnih stroškov.

Administrativni stroški

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 8 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 18 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 18 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 9.2.2012 do preklica.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 1,85%
Skrbniška provizija: 0,05%
DOKUMENT OBLIKA
Mesečna poročila - november 2012 (pdf, 1.250,30 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja (december 2012) (pdf, 651,79 kb)
Mesečna poročila - oktober 2012 (pdf, 1.274,21 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja - spremembe (december 2012) (pdf, 1.255,29 kb)
Mesečna poročila - september 2012 (pdf, 1.322,74 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.