Infond WorldMix | Vzajemni skladi

O podskladu

VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI!

Infond WorldMix, mešani podsklad, se je 25.11.2017 pripojil k podskladu Infond Global.

Obvestilo o pripojitvi sklada
 

Javna objava z menjalnim razmerjem

Infond WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in panožne omejitve.

ISIN koda: SI0021400336

TRR sklada: SI56 0291 3025 4849 603

Naložbena politika sklada

Infond WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in panožne omejitve.

  • Temeljna cilja sklada sta dolgoročna in stabilna rast premoženja sklada ob relativno nizki stopnji tveganosti. Zastavljena cilja bosta dosežena z ustrezno razpršitvijo naložb v vrednostne papirje, ki prinašajo obresti, in v vrednostne papirje, ki prinašajo kapitalske dobičke.
  • Sklad ima med 35 in 50 % sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih odprtih skladov, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.
  • Najmanj 50 % sredstev sklada je naloženih v dolžniške vrednostne papirje in sicer v državne in podjetniške obveznice, katerih prevladujoča dospelost je od 1 do 10 let.
  • Premoženje sklada se upravlja aktivno in ne sledi nobenemu indeksu.
  • Prihodki iz naslova dividend in obresti (kuponi obveznic) bodo v celoti reinvestirani v sklad.
  • Pri upravljanju premoženja sklada bodo uporabljene posebne tehnike upravljanja sredstev: posojanje vrednostnih papirjev, repo posli, kritna posojila in dogovori o finančnih zavarovanjih.

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem z nižjo nagnjenostjo k tveganju, ki želijo kombinacijo različnih vrst sredstev v enem skladu. Ocenjujemo, da je primeren kot osnovni sklad za vlagatelje s tovrstno nagnjenostjo k tveganju.

Investicijsko tveganje

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 4 (na lestvici od 1 do 7).
Infond WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb sklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente. Naložbe v sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, likvidnostno tveganje (nezmožnost takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje da izdajatelj vrednostnega papirja svoje obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti), valutno tveganje.

Vstopni stroški

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 

Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%


Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.
Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
Arhiv CSP za Infond WorldMix, mešani podsklad
Upravljavska provizija: 2,00 %
Skrbniška provizija: 0,05 %

Stroški prehoda

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond PBGS in Infond Krekov Globalni).

Administrativni stroški

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.10.2014 do preklica.

Dodatno znižanje stroškov

Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:

  • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
  • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
  • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.


 

DOKUMENT OBLIKA
Menjalna razmerja pripojitve skladov 25.11.2017 po VEP za 24.11.2017 (pdf, 62,67 kb)
Poročilo revizorja o pregledu pripojitve skladov na dan 25. november 2017 (pdf, 112,33 kb)
Zahteva za izplačilo ali prenos sredstev med podskladi (pdf, 161,50 kb)
Mesečna poročila – oktober 2017 (pdf, 1.884,75 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja KS Infond s sledenjem spremembam - okt. 2017 (pdf, 1.153,49 kb)
Prikaži več
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.