Infond WorldMix | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI!

Infond WorldMix, mešani podsklad, se je 25.11.2017 pripojil k podskladu Infond Global, mešani podsklad, ki zdaj posluje kot Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad.

Obvestilo o pripojitvi sklada
 

Javna objava z menjalnim razmerjem

Infond WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in panožne omejitve.

ISIN koda: SI0021400336

TRR sklada: SI56 0291 3025 4849 603

Naložbena politika sklada

Infond WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in panožne omejitve.

  • Temeljna cilja sklada sta dolgoročna in stabilna rast premoženja sklada ob relativno nizki stopnji tveganosti. Zastavljena cilja bosta dosežena z ustrezno razpršitvijo naložb v vrednostne papirje, ki prinašajo obresti, in v vrednostne papirje, ki prinašajo kapitalske dobičke.
  • Sklad ima med 35 in 50 % sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih odprtih skladov, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.
  • Najmanj 50 % sredstev sklada je naloženih v dolžniške vrednostne papirje in sicer v državne in podjetniške obveznice, katerih prevladujoča dospelost je od 1 do 10 let.
  • Premoženje sklada se upravlja aktivno in ne sledi nobenemu indeksu.
  • Prihodki iz naslova dividend in obresti (kuponi obveznic) bodo v celoti reinvestirani v sklad.
  • Pri upravljanju premoženja sklada bodo uporabljene posebne tehnike upravljanja sredstev: posojanje vrednostnih papirjev, repo posli, kritna posojila in dogovori o finančnih zavarovanjih.

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem z nižjo nagnjenostjo k tveganju, ki želijo kombinacijo različnih vrst sredstev v enem skladu. Ocenjujemo, da je primeren kot osnovni sklad za vlagatelje s tovrstno nagnjenostjo k tveganju.

Investicijsko tveganje

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 4 (na lestvici od 1 do 7).
Infond WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb sklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente. Naložbe v sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, likvidnostno tveganje (nezmožnost takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje da izdajatelj vrednostnega papirja svoje obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti), valutno tveganje.

Vstopni stroški

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 

Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%


Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.
Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
Arhiv CSP za Infond WorldMix, mešani podsklad
Upravljavska provizija: 2,00 %
Skrbniška provizija: 0,05 %

Stroški prehoda

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Smart Quality in Infond Dividendni).

Administrativni stroški

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.10.2014 do preklica.

Dodatno znižanje stroškov

Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:

  • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
  • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
  • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.


 

DOKUMENT OBLIKA
Menjalna razmerja pripojitve skladov 25.11.2017 po VEP za 24.11.2017 (pdf, 62,67 kb)
Poročilo revizorja o pregledu pripojitve skladov na dan 25. november 2017 (pdf, 112,33 kb)
Mesečna poročila – oktober 2017 (pdf, 1.884,75 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja KS Infond s sledenjem spremembam - okt. 2017 (pdf, 1.153,49 kb)
Mesečna poročila – september 2017 (pdf, 1.805,91 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.