Krekov Sidro | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI!

Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad se je 17.12.2012 pripojil podskladu Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad, ki od 11. oktobra 2021 posluje kot Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad.
Obvestilo o pripojitvi sklada: Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad (pdf)

Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad, omogoča dolgoročne stabilne donose ob nizkem tveganju. Rast vrednosti enote premoženja se dosega predvsem z obrestmi in kapitalskimi dobički od naložb v obveznice. Vsekakor je podsklad prava izbira za zaščito doseženih donosov v drugih podskladih Krekovega krovnega sklada.

ISIN koda: SI0021400906
TRR sklada: SI56 1010-0004-3845-644

Naložbena politika:

Sredstva podsklada se nalagajo v naslednje vrste finančnih instrumentov:
  • najmanj 75% svojih sredstev nalaga v obvezniške ciljne sklade in obveznice,
  • največ 25% sredstev podsklada je lahko naloženih v instrumente denarnega trga,
  • največ 20% v bančne depozite,
  • največ 15% v lastniških vrednostnih papirjih – delnicah,
  • in največ 15% v odprtih investicijskih skladih.
Najmanj 75% sredstev podsklada je usmerjenih v državne in podjetniške obveznice, ki niso omejene niti na določeno panogo, niti geografsko. Pri naložbah v obveznice izdajateljev, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, upravljavec upošteva bonitetne ocene Standard & Poor´s, Moody´s in Fitch, pri čemer mora biti zadnja razpoložljiva bonitetna ocena najmanj BBB - (Standard & Poor´s in Fitch) oziroma Baa3 (Moody´s).

Premoženje podsklada se upravljajo z nizko aktivnostjo z namenom zmanjšanja stroškov trgovanja. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krekovega krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen

Vlagateljem, ki so naklonjeni nizkemu tveganju in želijo predvsem varnost privarčevanih sredstev. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Krekov Sidro Obvezniški je tri leta in več.

Investicijsko tveganje

V kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot nizko do srednje (3 na lestvici od 1 do 7).

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene majhnim do srednjim cenovnim nihanjem.

Velik del sredstev je naloženo v dolžniške naložbe, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno.

Vstopni stroški

Lestvica vstopnih stroškov pri enkratnih vplačilih glede na celotno vrednost sredstev vlagatelja v posameznem podskladu:.
 
Celotna vrednost sredstev vlagatelja v posameznem podskladu % od vrednosti investicijskih kuponov
Do 8.000,00 EUR 0,95%
od vključno 8.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 0,80%
od vključno 40.000,00 EUR do 80.000,00 EUR 0,60%
od vključno 80.000,00 EUR do 160.000,00 EUR 0,40%
od vključno 160.000,00 EUR do 320.000,00 EUR 0,20%
od vključno 320.000,00 EUR  0,15%

Celotno vrednost sredstev vlagatelja v podskladu predstavlja seštevek vrednosti že obstoječih vlagateljevih sredstev v podskladu in vrednosti vsakokrat vplačanih sredstev vlagatelja.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Stroški prehoda v drug podsklad krovnega sklada

Pri prvem prehodu iz podsklada Krekov Sidro Obvezniški v druge podsklade Krekovega krovnega sklada nastanejo stroški prehoda v višini 0,5% vrednosti enot premoženja, razen pri prehodu v Krekov Globalni, kjer so stroški prehoda 0,0%.

Pri prenosih sredstev iz podskladov Krekovega krovnega sklada v podsklade Krovnega sklada Infond oz. Infond Globalni fleksibilni in Infond Globalni delniški se vse vlagatelje oprosti plačila vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se obračunajo v skladu z lestvico izstopnih stroškov.

Stroški prenosa sredstev med krovnimi in vzajemnimi skladi

Vsi vlagatelji, ki prenesejo sredstva v upravljanju med Krovnim skladom Infond, Krekovim krovnim skladom, Krovnim skladom Probanka, vzajemnimi skladi Infond Globalni fleksibilni, Infond Globalni delniški in Probanka Globalni naložbeni sklad, so oproščeni vplačila vstopnih stroškov.

Izstopni stroški se obračunavajo v skladu z veljavno objavljeno lestvico vstopnih in izstopnih stroškov.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 1,15%
Skrbniška provizija: 0,07%
DOKUMENT OBLIKA
Mesečna poročila - november 2012 (pdf, 1.204,25 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja (december 2012) (pdf, 651,79 kb)
Mesečna poročila - oktober 2012 (pdf, 1.112,20 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja - spremembe (december 2012) (pdf, 1.255,29 kb)
Ključni podatki za vlagatelje (začetek veljavnosti 17.12.2012) (pdf, 98,86 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.