Infond Resource Flexible | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI!

Infond Resource Flexible, mešani podsklad, se je 25.11.2017 pripojil k podskladu Infond Global, mešani podsklad, ki od 11. oktobra 2021 posluje z imenom Infond Globalni fleksibilni.

Obvestilo o pripojitvi sklada

Javna objava z menjalnim razmerjem

Infond Resource Flexible investira sredstva v različne tipe vrednostnih papirjev panoge energetika, surovine in predelovalna industrija ter javna oskrba. Sklad nima geografske omejitve. Sklad omogoča upravljavcem fleksibilno prilagajanje strukture naložb glede na pričakovano relativno donosnost naložbenih razredov.

ISIN koda: SI0021401151

TRR sklada: SI56 0291 3025 6908 525

 

Naložbena politika sklada

Infond Resource Flexible investira sredstva v različne tipe vrednostnih papirjev panog energetika, surovine in predelovalna industrija ter javna oskrba, brez geografske omejitve.

  • Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje stabilnih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za sektorsko usmerjene sklade. Naložbe sklada so panožno usmerjene na izdajatelje iz sektorjev energetika, surovine in predelovalna industrija ter javna oskrba.
  • Naložbeni cilj bo praviloma dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.
  • Osnovna oblika naložb sklada so delnice uveljavljenih družb, s katerimi se trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, za katere družba za upravljanje na podlagi analiz ocenjuje, da imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in tveganjem. Naložbe sklada niso geografsko usmerjene.
  • Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga ali enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ali denarju ali denarnih ustreznikih. Izpostavljenost do sektorjev energetika in/ali surovine in predelovalna industrija in/ali javna oskrba je najmanj 80 odstotna, brez osredotočanja na posamezen sektor.
  • Premoženje sklada se upravlja aktivno in ne sledi nobenemu indeksu.
  • Prihodki iz naslova dividend in obresti (kuponi obveznic) bodo v celoti reinvestirani v sklad.
  • Pri upravljanju premoženja sklada bodo uporabljene posebne tehnike upravljanja sredstev: posojanje vrednostnih papirjev, repo posli, kritna posojila in dogovori o finančnih zavarovanjih.

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki so v pričakovanju višjih donosov pripravljeni na visoko tveganje in investirajo na daljši rok. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev osebnih naložb.

Investicijsko tveganje

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 5 (na lestvici od 1 do 7).

Infond Resource Flexible, mešani podsklad, se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganj, saj naložbena politika sklada predvideva nalaganje sredstev v panožno omejene in bolj tvegane naložbe. Naložbe v sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, tveganje koncentracije naložb, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje.

Vstopni stroški

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.

Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.
Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
Arhiv CSP za Infond Resource Flexible, mešani podsklad
Upravljavska provizija: 2,50 %
Skrbniška provizija: 0,05 %

Stroški prehoda

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Smart Quality in Infond Dividendni).

Administrativni stroški

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.10.2014 do preklica.

Dodatno znižanje stroškov

Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:

  • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
  • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
  • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
DOKUMENT OBLIKA
Menjalna razmerja pripojitve skladov 25.11.2017 po VEP za 24.11.2017 (pdf, 62,67 kb)
Poročilo revizorja o pregledu pripojitve skladov na dan 25. november 2017 (pdf, 112,33 kb)
Mesečna poročila – oktober 2017 (pdf, 1.884,75 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja KS Infond s sledenjem spremembam - okt. 2017 (pdf, 1.153,49 kb)
Mesečna poročila – september 2017 (pdf, 1.805,91 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.