Zgodovina preoblikovanja Krekovi PID | SAVA INFOND

Preoblikovanje Krekovih PID

  • V letih 1994 do 1996 je Krekova DZU zbirala lastninske certifikate v tri pooblaščene investicijske družbe - PID ZVON, d.d., PID SKALA, d.d. in PID KLAS, d.d.
  • 1998 – PID ZVON in PID KLAS sta se pripojila k PID SKALA, potem pa se je PID SKALA razdelil na PID ZVON ENA d.d. in PID ZVON DVA, d.d.
  • Julij 2003 – PID ZVON ENA, d.d. se je preoblikoval in razdelil na redno delniško družbo ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d., in investicijsko družbo ZVON ENA ID, investicijska družba, d.d.
  • 2004 – PID ZVON DVA, d.d. se je preoblikoval v redno delniško družbo ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.
  • December 2010 – ZVON ENA ID d.d. se je preoblikoval v KREKOV GLOBALNI, delniški vzajemni sklad.
  • 28.3.2011 – KREKOV GLOBALNI se je dokončno preoblikoval v Krekov Globalni, delniški podsklad Krekovega krovnega sklada.
  • 15. oktobra 2011 je KBM Infond prevzel upravljanje Krekov Globalni, delniški podsklad
  • 17. december 2012 – Krekov Globalni, delniški podsklad, se preimenuje v Infond Krekovi Globalni, delniški podsklad.
  • 15. marec 2018 - Infond Krekov Globalni, delniški podsklad, se preimenuje v Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov.
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.