Infond ID 1 | SAVA INFOND

O investicijski družbi

10. oktobra 2008 je bilo izvedeno preoblikovanje delniške investicijske družbe Infond ID 1, d.d. (borzna oznaka IFDR) v delniški vzajemni sklad Infond Dynamic (borzna oznaka INDDY), ki je bil 11. oktobra 2021 preimenovan v Infond Globalni delniški. Vse informacije na tej strani so arhivske.

Naložbeni cilji

Cilj naložbene politike je zagotavljati čim večji donos iz naslova kapitalskih dobičkov in prejetih donosov od naložb ob zagotavljanju primerne varnosti.

Naložbena politika 

Družba bo sredstva investirala v naložbe, ki omogočajo stalne in stabilne prihodke (dohodkovna rast), kot tudi v naložbe, v katere bo vlagala s ciljem doseganja kapitalskih dobičkov (kapitalska rast) in dividendnih donosov. Kriterij za izbiro naložbe bo njena kakovost ne glede na panožno ali geografsko pripadnost.

Družba bo nalagala zbrana sredstva pod pogoji, določenimi v ZISDU, pri čemer bo imela:
  • najmanj 75 % sredstev naloženih v delnice in največ 25 % v obveznice,
  • največ 10 % sredstev naloženih v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev brez panožne omejitve, kupljenih na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, članicah svetovnega združenja borz, kot so navedeni v Prospektu sklada.

Politika uporabe dobička

Družba bo razdelila najmanj 90 odstotkov čistega dobička poslovnega leta, razen če bo skupščina sprejela drugačen sklep.
 
Firma INFOND ID 1, delniška investicijska družba d.d.
Skrajšano ime firme INFOND ID 1, d.d.
Sedež Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Datum ustanovitve 10.06.2004
Matična številka 1934538
Šifra dejavnosti 64.300
Davčna številka 18897410
Transakcijski račun SI56 0291 3015 5214 517, odprt pri NLB, d.d., Ljubljana
Št. in datum trajnega dovoljenja za upravljanje investicijske družbe 58/92/AG-03-(132), 28/7/AG-03 z dne 11.02.2004
Osnovni kapital 20.682.986,98 evra
Oznaka delnice IFDR
Število kosovnih delnic 4.956.471
Vrsta delnice /
Število delničarjev 31.12.2007 37.096

Skrbnik

Skrbniške storitve opravlja Nova LB, d.d., Ljubljana.

Uprava uravnotežene investicijske družbe Infond ID 1, d.d.

Funkcijo uprave delniške investicijske Infond ID 1, d.d., opravlja KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki jo zastopata Stanko Brglez, predsednik uprave, in Matjaž Lorenčič, član uprave.

Nadzorni svet

Nadzorni svet delniške investicijske družbe Infond ID 1, d.d.:
  • Aleš Hauc, predsednik;
  • Irena Draš, članica;
  • Tomaž Mravlje, član.
DOKUMENT OBLIKA
Statut (veljavnost do marec 2006) (pdf, 114,89 kb)
4/2004 seja nadzornega sveta Infond ID 1, d.d.
Objavljeno v dnevniku Večer, 21. decembra 2004
(pdf, 40,97 kb)
Obvestilo o seji nadzornega sveta Infond ID 1, posebna investicijska družba, d.d.
Objavljeno v dnevniku Večer, 6. novembra 2004
(pdf, 39,51 kb)
Prospekt Infond ID 1 (oktober 2004) (pdf, 1.906,60 kb)
Prospekt Infond ID 1 d.d. - julij 2004 (doc, 2.184,00 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.