Krekov Most | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI!

Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad se je 17.12.2012 pripojil k podskladu Infond Frontier, delniški podsklad, ki od 11. oktobra 2021 posluje kot Infond Kitajska, delniški podsklad.
Obvestilo o pripojitvi sklada: Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad (pdf)

Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad Krekovega krovnega sklada, združuje naložbe v delnice podjetij na kapitalskih trgih držav v razvoju (emerging markets), ki dosegajo nadpovprečno gospodarsko rast. Tako združuje naložbe v več kot 20. državah kot so Brazilija, Kitajska, Rusija, Južna Koreja, Indija, Južna Afrika, Tajvan, Mehika in Turčija.

ISIN-koda: SI0021400898
TRR sklada: SI56 1010-0003-9183-533

Naložbena politika:

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
  • prenosljive vrednostne papirje, kot so lastniški vrednostni papirji (delnice) in dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
  • instrumente denarnega trga,
  • enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
  • bančne depozite.
Najmanj 75% sredstev podsklada je usmerjenih v delnice podjetij in zaprtih investicijskih družb ter največ 25% v delnice oziroma investicijske kupone drugih odprtih investicijskih skladov izdajateljev držav v razvoju. Tako so najbolj zastopane države Kitajska, Indija, Brazilija in Rusija. Ob teh pa tudi druge države Azije, Latinske Amerike, Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope, Afrike, Turčija, Izrael ter Slovenija.

Največ 15% vrednosti sredstev podsklada je lahko usmerjenih v nizkobonitetne dolžniške vrednostne papirje (obveznice). Podsklad ima lahko naložbe tudi v instrumentih denarnega trga (največ 10%) in bančnih depozitih (največ 5%).

Podsklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krekovega krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen

Vlagateljem, ki so naklonjeni visokemu tveganju in investirajo na daljši rok. Vsekakor je namenjen vsem, ki se zavedajo nadpovprečnega potenciala razvoja podjetij, ki delujejo v hitro razvijajočih se državah. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Krekov Most Novi trgi je pet let in več.

Investicijsko tveganje

V kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot visok0 (7 na lestvici od 1 do 7).

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 7 so bili v preteklosti zelo visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 7 lahko izpostavljene zelo visokim cenovnim nihanjem.

Vstopni stroški

Lestvica vstopnih stroškov pri enkratnih vplačilih glede na celotno vrednost sredstev vlagatelja v posameznem podskladu:.
 
Celotna vrednost sredstev vlagatelja v posameznem podskladu % od vrednosti investicijskih kuponov
Do 8.000,00 EUR 2,50%
od vključno 8.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 80.000,00 EUR 1,50%
od vključno 80.000,00 EUR do 160.000,00 EUR 1,00%
od vključno 160.000,00 EUR do 320.000,00 EUR 0,50%
od vključno 320.000,00 EUR  0,25%

Celotno vrednost sredstev vlagatelja v podskladu predstavlja seštevek vrednosti že obstoječih vlagateljevih sredstev v podskladu in vrednosti vsakokrat vplačanih sredstev vlagatelja.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Varčevalni načrt

Z izbiro varčevalnega načrta z vnaprej določenim obdobjem vplačevanja se vlagatelj odloči, da bo v določenem časovnem obdobju (v nadaljevanju: obdobje varčevanja), mesečno, četrtletno, polletno ali letno (v nadaljevanju: izbrana perioda), vplačeval določene denarne zneske, ki za posamezno leto skupno ne smejo biti nižji od 240,00 EUR v posamezni podsklad. Vlagatelj mora skupno v enem letu vplačati najmanj predvideni skupni letni znesek vplačil.

Glede na izbrano obdobje vplačevanja se vlagatelju izračunajo vstopni stroški.

Pri izbiri varčevalnega načrta z vnaprej določenim obdobjem vplačevanja mora vlagatelj opredeliti:
  • izbrano obdobje vplačevanja,
  • periodo vplačevanja in
  • izbran znesek periodičnega vplačila.

Pri varčevalnem načrtu z vnaprej določenim obdobjem vplačevanja se vstopni stroški obračunajo v odstotku od vrednosti vplačil investicijskih kuponov podsklada na dan obračuna, in sicer po naslednji lestvici:  

Izbrano obdobje varčevanja % od vrednosti investicijskih kuponov
od vključno 3 do 5 let 2,00%
od vključno 5 do 8 let 1,50%
od vključno 8 do 10 let 1,25%
od vključno 10 let in več 1,00%

Vlagatelj lahko v obliki varčevalnega načrta vplačuje v vse podsklade Krekovega krovnega sklada, razen v podsklade Krekov Sidro Obvezniški in Krekov Globalni ne.

Vlagatelj lahko v obdobju varčevanja spremeni izbrani podsklad, v katerega v okviru svojega varčevalnega načrta vplačuje sredstva, brez dodatnih stroškov. Za prehod v okviru varčevlnega načrta privarčevanih sredstev med podskladi se upoštevajo določila o prehodu sredstev med podskladi.

V kolikor vlagatelj v izbranem obdobju vplačevanja izpusti eno ali več vplačil izbranega zneska periodičnega vplačila, se ob koncu vsakega leta obdobja varčevanja ugotavlja skupni vplačani znesek v obravnavanem koledarskem letu.

V primeru, da je ugotovljeni vplačani znesek v obravnavanem letu nižji od predvidenega skupnega letnega zneska vplačil, kateremu se je vlagatelj zavezal pri sklenitvi mesečnega varčevanja, se vlagatelja pismeno obvesti oz. pozove k vplačilu manjkajočega zneska.

Če vlagatelj v roku 30 dni od datuma izdaje pismenega obvestila oz. poziva ne vplača manjkajoča sredstva v izbrani podsklad krovnega sklada se šteje, da je odstopil od varčevalnega načrta z vnaprej določenim obdobjem vplačevanja, in vsa njegova nadaljnja plačila se obravnavajo kot enkratna vplačila.

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada so izstopni stroški v višini 0,5% vrednosti enot premoženja.

Stroški prehoda v drug podsklad krovnega sklada

Pri prehodu iz podsklada v druge podsklade Krekovega krovnega sklada nastanejo stroški prehoda le pri prvem prehodu v podsklad Krekov Sidro Obezniški v višini 0,5% vrednosti enot premoženja. V primeru prehoda v vse ostale podsklade Krekovega krovnega sklada stroškov prehoda ni.

Pri prenosih sredstev iz podskladov Krekovega krovnega sklada v podsklade Krovnega sklada Infond oz. Infond Globalni fleksibilni in Infond Globalni delniški se vse vlagatelje oprosti plačila vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se obračunajo v skladu z lestvico izstopnih stroškov.

Stroški prenosa sredstev med krovnimi in vzajemnimi skladi

Vsi vlagatelji, ki prenesejo sredstva v upravljanju med Krovnim skladom Infond, Krekovim krovnim skladom, Krovnim skladom Probanka, vzajemnimi skladi Infond Globalni fleksibilni, Infond Globalni delniški in Probanka Globalni naložbeni sklad, so oproščeni vplačila vstopnih stroškov.

Izstopni stroški se obračunavajo v skladu z veljavno objavljeno lestvico vstopnih in izstopnih stroškov.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 1,95%
Skrbniška provizija: 0,07%
DOKUMENT OBLIKA
Mesečna poročila - november 2012 (pdf, 1.204,25 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja (december 2012) (pdf, 651,79 kb)
Mesečna poročila - oktober 2012 (pdf, 1.112,20 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja - spremembe (december 2012) (pdf, 1.255,29 kb)
Ključni podatki za vlagatelje (začetek veljavnosti 17.12.2012) (pdf, 93,88 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.