Zlata moneta 1 d.d. | SAVA INFOND

O investicijski družbi

Zlata moneta 1, d.d., je bila leta 2006 preoblikovana v vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad, ki je bil po prevzemu upravljanja Probanka skladov preimenovan v Infond PBGS, mešani sklad oz. kasneje podsklad, 15. marca 2018 pa je bil preimenovan v Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov. 

Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad ima globalno usmerjeno naložbeno politiko z gibljivo strukturo naložb (angl. World Allocation). Sredstva bo nalagal tako na razvitih kot tudi na nerazvitih trgih po vsem svetu, kljub temu pa bo večina naložb na trgih Evropske unije, Severne Amerike, Japonske in Avstralije. Posebnost v primerjavi z ostalimi vzajemnimi skladi je v popolni naložbeni fleksibilnosti portfelja, ki bo skozi daljše obdobje uravnotežen med delnicami in obveznicami. Tako bo sklad ob pravilnih ocenah in odločitvah upravljanja, v skladu s pričakovanji o rasti ali padanju delniških trgov, v vseh gospodarskih ciklih nudil optimalen donos.

Zgodovina investicijskega sklada:

Od Zlate monete I do vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad

Probanka družba za upravljanje je za zbiranje lastninskih certifikatov ustanovila družbe ZLATA MONETA (februarja 1994), ZLATA MONETA II (oktobra 1995) in ZLATI DUKAT (februarja 1995), ki so pravne prednice sedanje družbe. PID ZLATI DUKAT je bil v januarju leta 1996 pripojen k PID ZLATA MONETA. Leta 1998 sta se skupščini pooblaščenih investicijskih družb ZLATA MONETA II in ZLATA MONETA pozitivno izrekli za postopek pripojitve in hkratne razdružitve. Skupščina prevzemne družbe ZLATA MONETA je nato sprejela sklep o razdružitvi na dve novi pooblaščeni investicijski družbi, ustanovljeni z vpisom v sodni register dne 29.12.1998, in sicer:
 • PID ZLATA MONETA I d.d., katere premoženje ni vsebovalo nobenih neizkoriščenih certifikatov, temveč samo premoženje in obveznosti ter
 • PID ZLATA MONETA II d.d., katere premoženje je obsegalo le neizkoriščene certifikate brez preteklih obveznosti.
Namen takšnega preoblikovanja je bil zagotoviti delničarjem obeh družb zmanjšanje tveganja v zvezi z zapolnitvijo privatizacijske vrzeli ter jim omogočiti možnost prodaje delnic družbe ZLATA MONETA I na organiziranem trgu. V postopku pripojitve so se delnice prevzete družbe zamenjale za delnice prevzemne družbe po menjalnem razmerju 1:1, pri čemer je bilo upoštevano načelo proporcionalnega lastništva vseh delničarjev v obeh novo nastalih družbah. Razdružitveno razmerje med družbama ZLATA MONETA I d.d. in ZLATA MONETA II d.d. pa je glede na opisane kriterije razdružitve znašalo 41,51% : 58,49%. V praksi to pomeni, da je tisti, ki je lastninski certifikat vreden 400.000 tolarjev vložil v ZLATO MONETO ali ZLATO MONETO II, postal lastnik 157 delnic družbe ZLATA MONETA I in 222 delnic družbe ZLATA MONETA II z nominalno vrednostjo 1.000 tolarjev.

Leta 1999 je bila (Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb) izvedena denominacija delnic obeh družb. Tako se je nominalna vrednost ene delnice zmanjšala za desetkrat na 100 tolarjev. Temu primerno pa se je za desetkrat povečalo število vseh delnic (1570 delnic ZLATE MONETE I in 2220 delnic ZLATE MONETE II v primeru certifikata 400.000 SIT).

Delnice družb ZLATA MONETA I in ZLATA MONETA II sta pričeli kotirati na organiziranem trgu konec marca leta 1999. Medtem, ko je bila ZLATA MONETA I takrat že očiščena neizkoriščenih certifikatov, jih je ZLATA MONETA II imela vse do leta 2002. Vlada Republike Slovenije je privatizacijsko vrzel dokončno zapolnila šele februarja 2002, po zadnji dražbi Slovenske razvojne družbe.

Leto 2003 je bilo leto sprememb v smislu usklajevanja poslovanja investicijskih skladov in družbe za upravljanje z zahtevami novega Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1). V skladu s tem so se preoblikovale PID, ki jih je pred tem upravljala Probanka DZU, v:
 • PID ZLATA MONETA I: 08.julija 2003 je pridobila soglasje ATVP, da so njene naložbe usklajene v smislu uskladitve PID z določbami ZISDU-1, ki veljajo za posebno investicijsko družbo Zlata Moneta I; delnica ZM1N je bila tako uvrščena v poseben segment prostega trga na Ljubljanski borzi, to je segment posebnih investicijskih družb.
 • PID ZLATA MONETA II : dne 26.oktobra 2003 je prenehala obstajati kot PID in se s 27.oktobrom 2003 preoblikovala v redno delniško družbo Zlata Moneta II finančna družba d.d., ki je v skladu s tem ne upravlja več Probanka DZU; njene delnice ZM2N so bile izločene iz segmenta pooblaščenih investicijskih družb na prostem trgu Ljubljanske borze; delnica nove družbe ZM2R pa je bila uvrščena v segment rednih delniških družb na prostem trgu. Menjalno razmerje je bilo določeno s presečnim datumom 6.11.2003 in sicer tako, da se je 10 delnic ZM2N z nominalno vrednostjo 100,00 SIT na delnico zamenjalo za eno novo navadno imensko delnico ZM2R z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT (222 delnic ZM2R v primeru certifikata 400.000 SIT).
Dne 17.marca 2004 je ATVP izdala odločbo, s katero je bilo ugotovljeno, da je Probanka DZU svoje poslovanje uskladila z določbami ZISDU-1.

Dokapitalizacija. Okrožno sodišče v Mariboru je dne 6.9.2004 vpisalo povečanje osnovnega kapitala družbe s 6.829.780.000,00 SIT na 13.659.560.000,00 SIT, ki je razdeljen na 136.595.600 delnic po nominalni vrednosti 100,00 SIT. Delnice so navadne, prosto prenosljive in glasijo na ime. Dosedanja razmerja med delničarji so ostala nespremenjena, tako se je vsakemu imetniku delnic ZM1N pripisalo dodatno število delnic v razmerju ena nova delnica za vsako eno delnico, ki je že bila vpisana na računu imetnika. (3140 delnic ZM1N v primeru certifikata 400.000 SIT).

Dne 5.7.2005, je 7. skupščina Zlate monete I posebne investicijske družbe d.d. med drugim sprejela naslednji sklep o izplačilu dividend v višini 1.639.147.200,00 SIT oziroma 12,00 SIT bruto na delnico! Za izplačilo je bil uporabljen del bilančnega dobička, ki je izhajal iz 92,58 % čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 1.639.147.200,00 SIT. Upravičenci do dividend so bili tisti delničarji, ki so bili dva delovna dneva po skupščini vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende so bile izplačane 12.9.2005.

Dne 12. 09. 2005 je Zlata moneta I pridobila dovoljenje za organizirano trgovanje z 68.297.800 dodatnimi navadnimi imenskimi delnicami po nominalni vrednosti delnice 100 SIT v skupnem nominalnem znesku 6.829.780.000 SIT.

Nadzorni svet Zlate monete I je na 7. seji dne 11.10.2005 »dal zeleno luč« upravi Probanke DZU, da začne vse potrebne aktivnosti za preoblikovanje Zlate monete I posebne investicijske družbe d.d. v vzajemni sklad v skladu z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1).

Dne 05. 06. 2006 je Probanka DZU prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je bilo Probanki DZU d.o.o. izdano dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun posebne investicijske družbe Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. z Novo ljubljansko banko d.d., dovoljenje za objavo prospekta in izvlečka prospekta posebne investicijske družbe Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. in soglasje k spremembam statuta posebne investicijske družbe Zlate monete I posebne investicijske družbe d.d.

Z dnem 27.6.2006 sta bili pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Sodna ul.14, Maribor, v sodni register vpisani sprememba statuta in sprememba firme ZLATE MONETE I posebne investicijske družbe d.d. Nova firma se odslej glasi: ZLATA MONETA I posebna delniška investicijska družba d.d.

Dne 10.8.2006 je skupščina delničarjev sprejela sklepa o delitvi dividend delničarjem in preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad.

O preoblikovanju Zlate monete I v vzajemni sklad

Pomembni dogodki: 
 • 25.10.2006 odločba ATVP vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad. Zlata moneta I posebna delniška investicijska družba d.d. je bila s tem dnem preoblikovana v vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad.
 • 30.10.2006 zaustavitev trgovanja z ZM1N na borzi. Obvestilo o tem si lahko preberete TUKAJ.
 • 9.11.2006 izbris Zlate monete I iz sodnega registra. Dne 17.11.2006 so bili posledično v zameno za delnice ZM1N, v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d. izdani nematerializirani investicijski kuponi z oznako PBGS v razmerju ena delnica za en investicijski kupon po stanju vrednosti enote premoženja na dan 9.11.2006 to je 185,7683 SIT.
 • 10.11.2006 prvi objavljeni VEP za vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad. V skladu s skupščinskim sklepom in pravili upravljanja vzajemnega sklada so imetniki delnic ZM1N na dan 14.8.2006 pridobili pravico do dodatnih investicijskih kuponov PBGS tudi iz naslova neto dividende, ki je konvertirana v investicijske kupone po prvi izračunani vrednosti enote premoženja (VEP) za vzajemni sklad, to je na dan 10.11.2006 in znaša 185,9968 SIT. Razlika med zneskom neto dividende in zneskom celega števila pripadajočih investicijskih kuponov je bila izplačana na transakcijski račun vlagatelja.
 • 15.11. izključitev delnic ZM1N iz borzne kotacije investicijskih druž. Obvestilo o tem si lahko preberete TUKAJ.

Kako poteka trgovanje s kuponi PBGS sedaj:

Preko borze (borzno posredniških hiš in boznih posredništev bank) enako kot z ostalimi vrednostnimi papirji!
 • Prvi dan trgovanja: 24.11.2006. Obvestilo Ljubljanske borze o sprejemu investicijskih kuponov PBGS v borzno kotacijo si lahko preberete TUKAJ.
Kuponi imajo oznako PBGS, kotirajo v Borzni kotaciji - investicijski kuponi, objavljeni v vsakem dnevnem časopisu in spletnih straneh Ljubljanske borze. Objavljena vrednost je tržna!

Vrednost PBGS, ki je objavljena na tej spletni strani in v tečajnicah vzajemnih skladov pa je "knjigovodska"!

Infond priporoča vlagateljem sklepanje poslov na sekudarnem trgu, to je preko borze, kjer so stroški posredovanja praviloma nižji.

Več o tem TUKAJ.

Kakšen je davčni režim v zvezi s preoblikovanjem:

 • Kot datum začetka lastništva imetništva investicijskih kuponov, pridobljenih v postopku preoblikovanja, se šteje datum pridobitve izvirnega vrednostnega papirja, to je delnice investicijske družbe Zlate monete I.
 • Nabavna vrednost investicijskega kupona, pridobljenega v postopku preoblikovanja je enaka nabavni vrednosti delnice pooblaščene investicijske družbe oz. posebne investicijske družbe pred preoblikovanjem, upoštevaje veljavno menjalno razmerje (2. odst. 143. člena ZDoh-1).
 • V primeru, ko je bila delnica pooblaščene investicijske družbe oz. posebne investicijske družbe pridobljena na sekundarnem trgu pred 01. januarjem 2003, se za nabavno vrednost delnice pred preoblikovanjem Zlate monete I v vzajemni sklad šteje tržna cena delnice Zlata moneta I (oznaka ZM1N) na dan 01. januar 2006 (3. odst. 143. člena ZDoh-1).
 • Če iz delnic preoblikovani investicijski kuponi »izvirajo še iz certifikata«, se ne plača dohodnina od dobička iz kapitala.
 • Kot nakupni datum za investicijske kupone iz dividend se šteje 10.11.2006.
DOKUMENT OBLIKA
Sprejeti sklepi 8.skupščine ZLATE MONETE I d.d. - 10.08.2006 (pdf, 104,51 kb)
Obvestilo o izbrisu Zlate monete I d.d. iz sodnega registra
Objavljeno v dnevniku Finance dne 13.11.2006
(pdf, 70,89 kb)
Obvestilo o preoblikovanju Zlate monete I - 27.10.2006
Objavljeno v dnevniku Finance dne 27.10.2006
(pdf, 120,61 kb)
Obvestilo o 11.seji nadzornega sveta Zlate monete I d.d.
Objavljeno v dnevniku Finance dne 10.07.2006
(pdf, 75,82 kb)
Obvestilo o vpisu sprememb v sodni register
Objavljeno v dnevniku Finance 30.06.2006
(pdf, 69,11 kb)
Prikaži več
Arhiv:  20062005
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.