Infond Financials | SAVA INFOND

O podskladu

VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI.

Infond Financials, delniški podsklad, se je 11. decembra 2021 pripojil k podskladu Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov.
Obvestilo o pripojitvi sklada: Infond Financials, delniški podsklad (pdf)
Javna objava z menjalnim razmerjem

Infond Financials nalaga v največjo storitveno panogo sveta, finance: banke, zavarovalnice, borze, sklade... V okolju globalne rasti in normalizacije obrestnih mer obeta nadpovprečne donose.
Sklad je do 15. marca 2018 posloval kot Infond SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad.
ISIN koda: SI0021401169
TRR sklada: SI56 1010 0005 6546 824
 

Naložbena politika sklada

Infond Financials, delniški podsklad, nalaga v največjo storitveno panogo sveta, finance: banke, zavarovalnice, borze, družbe za upravljanje premoženja ipd.
 • Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški sklad, ki je sektorsko omejen na sektor finančne storitve.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Najmanj 80% sredstev sklada je v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki spadajo v sektor finančne storitve
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • Sredstva sklada so aktivno upravljana.

Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Investicijsko tveganje
Kategorija tveganja in donosa: 6 na lestvici od 1 do 7.
Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vstopni stroški

1. Najvišji vstopni stroški sklada, ki se lahko obračunajo vlagatelju, znašajo 3 %, so pa v odvisnosti od višine vplačila, obstoječih sredstev ali cenika posameznega vpisnega mesta lahko tudi nižji. Za pridobitev dodatnih informacij o višini vstopnih stroškov povprašajte svojega tržnika skladov na vpisnem mestu.

2. Višina vstopnih stroškov družbe Sava Infond je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov % od vrednosti
 • do 4.000,00 EUR 3,00%
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
 • od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,50%
 • od vključno 400.000,00 EUR 0,25%
Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

3. Višina vstopnih stroškov za vplačila preko drugih vpisnih mest (pogodbenih tržnikov skladov) se lahko razlikuje od višine zgoraj navedenih vstopnih stroškov po pogjih družbe Sava Infond. Pri vplačilih preko pogodbenih vpisnih mest so lahko vstopni stroški višji ali nižji od zgoraj navedenih stroškov po pogojih družbe Sava Infond, vendar ne smejo presegati najvišje določenih 3 %.

V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade.


Varčevalni načrt (direktna obremenitev od 25 do 1.000 evrov mesečno)
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

"Prenos" varčevalnega načrta na drug sklad
 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
 • Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.

Izstopni stroški
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za izplačilo.

Upravljavska in skrbniška provizija
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
Arhiv CSP Infond Financials, delniški podsklad razvitih trgov
Upravljavska provizija: 2,25 %


Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev.

Administrativni stroški
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.02.2018 do preklica.

Dodatno znižanje stroškov
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
DOKUMENT OBLIKA
Polletno poročilo 2011 (pdf, 325,03 kb)
Letno poročilo 2010 (pdf, 1.761,76 kb)
Izvleček prospekta (avgust 2011) (pdf, 90,37 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja (avgust 2011) (pdf, 999,52 kb)
Izvleček prospekta (april 2011) (pdf, 64,85 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.